Müzik Haram Mıdır?

Yazar: beytül ahzan Tarih: 27 Temmuz 2009 82.1K kez okundu Ahkam 53 Yorum
Müzik Haram Mıdır?
3.9 (77.5%) 8 votes
müzik dinlemek haram mı

Müzik haram mı

İslam dinine göre Müzik Haram Mı Değil mi

Şüpheleri ile İlgili sorular ve din adamlarının ilgili cevaplarınızı aşağıda bulabilirsin;

SORU-1: Müzik ve şarkı dinlemenin haramlığıyla ilgili ayet ve hadislerden bize örnekler verebilir misiniz?


CEVAP-1:İslam’da insanın nefsani heveslerini kabartıp şehevi duygularını tahrik eden ve genellikle günah ehlinin dinlediği ve kullandığı müzikler haramdır. Bunun Kur’an ve hadislerde bir çok delili vardır ki biz bunlardan sadece bazılarına değinmekle yetineceğiz:

1- “…İğrenç bir pislik olan putlardan kaçının; batıl sözlerden de kaçının.”(Hac, 30)
ayetindeki “Batıl Söz”den maksadın ne olduğu İmam Muhammed Bakır’a (a.s) sorulunca, “Müzik” diye cevap verdi.

Yine
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün lehv (boş ve amaçsız) olanını  satın almaktadırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır.”(Lokman, 6)
ayetindeki “lehvi söz”den maksadın ne olduğu sorulunca “Müzik onlardan birisidir.” buyurdu.
(Bihar-ül Envar, C.79, S.245)

2- Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir:
“Çalgı aletlerini ve müziği-şarkıyı dinlemekten kaçının; zira bunlar su ekini yeşerttiği gibi kalpte nifakı yeşertir (kalpte münafıklık doğurur).”
(Kenz-ül Ummal, Hadis: 40667)

3- İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur:
“Müzik-şarkı Allah Azze ve Celle’nin  ateş (azabı) vaad ettiği şeylerdendir. Zira şöyle buyurmuştur: ”
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün lehv (boş ve amaçsız) olanını  satın almaktadırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır.”
(Lokman, 6)

4- İmam Cafer-i Sadık (a.s)
“(Tevbe edip salih amelde bulunanlar) o kimselerdir ki batıl söze şahitlik etmez ve boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman, onurlu olarak (onun yanından geçerler (onu dinlemezler).”
(Furkan, 72)
ayetinin tefsirinde, “Maksat müzik-şarkıdır buyurdu.”
(Nur-us Sekaleyn Tefsiri, C.4, S.41)

5- Allah Resulü’nden şöyle nakledilmiştir:
“Müzik-şarkı, zinaya götüren bir merdiven gibidir.”
(Bihar-ül Envar, C.79, S.247)

6- Yüce Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir:
“Dört şey insanın kalbini bozar ve su ağacı yeşerttiği gibi insanın kalbinde nifakı (münafıklığı) yeşertir:
Lehvi (müzik-şarkı) dinlemek, ağzı bozukluk, (zalim sultanın kapısına gelmek (onunla haşir-neşir olmak) ve av peşine gitmek.”
(E-Hisal, S.227)

7- Resulullah (s.a.a):
“Müzik-Şarkı dinleyen kimseye, Ruhanilerin sesini dinleme izni verilmeyecektir. “Ya Resulallah, Ruhaniler kimlerdir?” sorulunca, şöyle buyurdu:
“Cennet karileri.”
(Tefsir-i Kurtubi, C.14, S.54)

8- Hz. Ali (a.s) Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir:
“Ümmetimden bir grup maymunlaşacak; bir grup da domuzlaşacak (bu hayvanların sıfat ve özelliklerini kazanacaklar). Diğer bir grup yere batacaklar, bir grup ise şiddetli fırtınalara müptela olacaklar. Bu belalara yakalanmalarının sebebi, içki içmeleri, ipek elbise giymeleri (erkekler için) ve şarkıcı kadınlara ve müzik aletlerine ilgi duymalarıdır.”
(Ed-Dürr-ül Mensur, C.2, S.324)

9- Adamın birisi İmam Cafer-i Sadık’a (a.s) şöyle dedi:

“Benim bazı komşularımın şarkı söyleyen ve ud çalan cariyeleri vardır. Ben bazen tuvalete giderken onları dinlemek için orada gecikiyorum. (bunun bir sakıncası var mıdır? İmam (a.s) şöyle buyurdu:
“Yapma bunu.” Adam “Vallahi ben özellikle kendi ayağımla bunun için tuvalete gitmiyorum. Ama oraya giderken dinlemeye çalışıyorum.” diye cevap verince, şöyle buyurdu:

“Seni Allah’a yemin veriyorum, Allah Azze ve Celle’nin şu buyruğunu duymadın mı:
“Hiç şüphesiz kulak, göz ve kalp (dinlediğinden, gördüğünden ve algıladığından) sorumludur?” Adam şu cevabı verdi:

“Sanki ben Allah Azze ve Celle’nin kitabından bu ayeti (önceden) hiçbir Arap ve Acem’den duymadım! Hiç şüphesiz artık bunu terk ettim ve ben Allah’u Teala’dan bağışlanma diliyorum.”
(Men La Yahzurh-ul Fakih, C.1, S.80)

————

SORU-2:Benim günümüzde çoğumuzu (özellikle de gençleri) ilgilendirecek bir sorum var, bugüne kadar yazılmış sorulara göz attım; fakat bu soruyu bulamadım, öğrenmek istediğim şu: Günümüzdeki düğünlerde genellikle kadın erkek karışık oynuyorlar veya halay çekiyorlar. Bu konuya dinimiz yönünden bakılırsa ne sonuç elde edilir, dinde kadın erkeğin karışık oynamasına yer veriliyor mu? Ben verilmediğini zannediyorum ama bunu ispatlayacak belirli kanıtlar var mı? Size şimdiden teşekkür ediyorum

CEVAP-2: Muhterem kardeşim, kadın erkeğin birbirine karışacak ve mahrem namahrem sınırlarını ihlal edecek şekilde düğünlerde beraberce oynamaları, bilmem halay çekmeleri filan kesinlikle haramdır.
Zira kadın erkeğin şehvet gözüyle ve birbirlerine nefsanî olarak  tahrik edecek şekilde bakmaları bile haram olduğu halde birbirlerine karışarak hiçbir sınıra riayet etmeyerek oynamaları vs. nasıl helal olabilir?

Bu konuda bir sürü Allah Resulü ve Ehlibeyt’inden nakledilen hadisler var. Müctehidlerimiz de bunlara dayanarak açık fetvalar vermişlerdir. Biz sözü fazla uzatmadan bu fetvalardan bazılarını nakletmekle yetiniyoruz:

Soru: Kadın ve erkeğin ister müzik eşliğinde olsun, ister olmasın radyo veya kasetten gınâ söylemelerinin hükmü nedir?

Cevap: Gınâ şer’an mutlak suretle haramdır. İster erkek söylesin ister kadın, ister canlı olsun ister kasetten, ister müzik aletleri eşliğinde olsun, ister olmasın gınâ söylemek ve dinlemek câiz değildir.

Soru: Müzik eşliği olmadan sesi boğazda titreterek şiir okumak câiz midir?

Cevap: Müzik aletleri eşliğiyle olmasa bile gınâ haramdır. Gınâdan maksat ise, sesi günah ve isyan meclislerine uygun olacak şekilde boğazda titreterek çıkarmaktır. Fakat şiir okumanın haddi zâtında hiç bir sakıncası yoktur.

Soru: Erkeğin kendi helâlinden lezzet almak amacıyla yabancı kadının gınâsını dinlemesi câiz midir? Acaba kadının, kendi kocası için ve erkeğin de kendi karısı için gınâ söylemesi câiz midir?

Allah Teala’nın gınâyı, günah ve isyan meclislerine uygun olduğu ve bunlardan ayrılmadığı için haram kıldığı ve dolayısıyla tapınılmaktan başka bir faydası olabileceği düşünülemeyen heykel yapıp satmanın haram oluşu gibi gınânın da haram oluşu, günah ve isyan meclislerinin haram olmasından kaynaklandığı söylenmektedir; bu görüş doğru mudur? Buna binaen, acaba günümüzde bu sebep ve etkenin olmayışı haramın kalkmasına sebep olabilir mi?

Cevap: Sesi günah ve isyan meclislerine uygun olarak boğazda titretmekten ibaret olan gınâ mutlak suretle, hatta kadının kocası için ve erkeğin de karısı için gınâsı bile haramdır.

Ve insanın eşinden lezzet almak istemesi gınâ dinlemeyi mubah etmez. Dinimizin gınâ söylemek, heykel yapmak vb. şeyleri haram kıldığı tespit olunmuştur ve bu ise Ehlibeyt fıkhındaki sabit hükümlerdendir. Bu gibi hükümler, varsayımlara dayanan ölçülere, psikolojik ve toplumsal etkilere bağlı değildir. Bu gibi şeyler haram unvanlarını korudukça haramdırlar ve mutlak suretle onlardan kaçınmak farzdır.

Soru: Doğum günlerin vs.de darbuka çalmanın hükmü nedir?

Cevap: Müzik ve çalgı aletlerini günah ve isyan meclislerine uygun olan coşturucu ve neşelendirici nitelikte kullanmak mutlak suretle haramdır.

Soru: Haram şeyler içeren kasetleri kopyalayarak çoğaltma karşılığında ücret almak câiz midir?

Cevap: Dinlenmesi haram olan kasetlerin kopyalanması ve bunun karşısında ücret alınması câiz değildir.

Soru: Müzik eşliği olmadan kadınlar toplantısında dans etmenin hükmü nedir? Eğer haramsa iştirak edenlerin toplantıyı terk etmeleri farz mıdır?

Cevap: Genel olarak dans etmek, eğer şehveti tahrik edici veya haram bir işi yada bir fesadı gerektirecek nitelikte olursa haramdır. Bu durumda, haram bir işi itiraz niteliğinde dans edilen yeri terk etmek, münkerden nehyetmenin örneği olursa, orayı terk etmek farzdır.

Soru: Erkeğin erkek için, kadının kadın için veya erkeğin kadınlar arasında veya kadının erkekler arasında halk oyunları oynamasının hükmü nedir?

Cevap: Şehveti uyandıracak veya haram bir işi veya bir fesadı gerektirecek nitelikte olursa veya kadın yabancı erkekler arasında dans ederse, mutlak suretle haramdır.

Soru: Kadının kadın için ve erkeğin de erkek için dans etmesinin hükmü nedir? Düğün törenine gitmek, toplumsal adetlere saygı açısından olursa, dans edilme ihtimali olduğunu göz önünde bulundurarak, bunun şer’an bir sakıncası var mıdır?

Cevap: Genel olarak dans etmek, eğer şehveti uyandıracak nitelikte olursa veya haram bir işi yada bir fesadı gerektirirse haramdır. Fakat dans edileceği muhtemel olan düğün törenlerine katılmak, haram işleyen kimseyi onaylamak sayılmazsa ve harama düşmeye de sebep olmazsa, sakıncası yoktur.

Soru: Acaba anne ve babaların, çocuklarının düğün törenlerinde dans etmeleri câiz midir?

Cevap: Haram dans türünden olursa, babaların veya annelerin bile evlatlarının düğün töreninde dans etmeleri haramdır.

Soru: Acaba kadının kocası için ve erkeğin de karısı için dans etmesi haram mıdır?

Cevap: Herhangi bir harama (örneğin haram olan müzik dinlemek gibi) düşmeden kadının kocası için ve erkeğin karısı için dans etmesi sakıncasızdır.

Soru: Müzik dinlemenin hükmü nedir? Hangi müzikler helaldir? Kadınlar kendi aralarında müzik eşliğinde oynayabilirler mi? (Cevabınızı kaynakları ile beraber alabilir miyim?) Zahmetleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah, kendi yolunda çaba sarf eden herkesten razı olsun.

Cevap: 1- Lehvi müzik haramdır, yani günah meclislerine uygun müziği dinlemek ve çalmak caiz değildir. Fakat, müzik günah meclislerine uygun olmazsa dinlemek ve çalmak sakıncasızdır. Ölçü, müziğin bu meclislerde kullanılmasa bile, bu meclislere uygun olmasıdır;  mevzunun teşhisi örfidir ve mükellefin vazifesidir.

2- Eğer oynamak, insanın şehvetini uyandıracak nitelikte olursa veya başka bir fesadı olursa, ister  müzikle birlikte olsun ve ister müzikle olmasın oynamak caiz değildir. Kadının yabancı erkeklerin karşısında oynaması da mutlak suretle caiz değildir.  Yine doğrusunu Allah daha iyi bilir.

Fetvanın ardından bir açıklama: Muhterem kardeşim gönderdiğimiz cevapta helal ve haram müziğin ölçüsü net bir şekilde ortaya konmuştur. O da Allah’a karşı günah işlendiği toplantı ortamlarına uygun olmasıdır. Yani eğlence maksatlı düzenlenen ve insanların şehvet ve nefsani arzularını tahrik edip kabartan ortamlara uygun bütün müzikleri dinlemek haramdır.

Dolayısıyla sizin örnek olarak verdiğiniz, kimseler de dahil, bugün Türkiye’de ün yapmış şarkıcı, türkücülerin bütün müzikleri hemen hemen bu ölçüye dahildir. Üstelik bütününe yakını batıl ve şeytani sözler içermektedir. Onun için mu’min bir insan mutlaka bunlardan kaçınması gerekir. Ha bunların yerine İlahiler, İslamî marşlar dinlenebilir. Elbette şunu da söylemek gerekir ki, bazı İslamî olarak lanse edilen müzikler de insanı oynatıp, şehevi duygularını tahrik eden, kısacası diskoteklerdeki pop müziklerini insana hatırlatan türdendirler maalesef. Onları da dinlemek kesinlikle haramdır.

MUSA AYDIN

Kullanıcılar bu sayfaya en çok müzik haram mı sorgusu vasıtasıyla ulaştılar.


Yorum Bırak

 1. Mükremin Sıddık dedi ki:

  Bugün şöyle bir haber okudum ve beynimden vurulmuşa döndüm : Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘müzik üniversitesi’ müjdesi
  Erol Parlak Çanakkale Ağıtları Konseri’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müzik üniversitesi kurulacağını, Cumhurbaşkanlığında bunun çalışmalarına başlandığını söyledi.
  Nasıl değerlendirmeli bu durumu bilemedim.

 2. serkan dedi ki:

  Allah ıslah etsin bu saçma yazıyı yazanı

 3. yüksel meriç dedi ki:

  “Çalgı aletlerini ve müziği-şarkıyı dinlemekten kaçının; zira bunlar su ekini yeşerttiği gibi kalpte nifakı yeşertir (kalpte münafıklık doğurur).”

  Şimdi dostlar, Aşık veysel müzik aleti eşliğinde, Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden, böyle emretmiş yaradan.. diye bir müzik yaptı. Bunun neresinde NİFAK var? Yine o ilme değer verdim, Ya da Mürşidim Muhammed Rehberim Ali diye sözler yazarak saz ile halka okudu. Bunun neresi Nİfak?

 4. Hüseyin Can Sevindik dedi ki:

  Sayın sayfa yöneticisi, sanırım bu dünya gerçekten müminlerin hapishanesi.

 5. Hüseyin Can Sevindik dedi ki:

  Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın da…. haramdır,haddi aşıyor çünkü . Hem ehli sünnet hem şia hadislerle bu sabittir gerçek budur . bu kadar haram varken pak kalabilmek güzel bir İman ile mümkün

 6. Yunus koçak dedi ki:

  Müziği müzik aletini Saz çalmayı toplumdan uzaklaştırmanın için . Kur’an da yasaklığını bulamamışlar Hz.Peygamberin sarih hadislerinde yerini bulamamışlar bin bir dereden yorum getirmişler Allahın haram etmediğini Kulların haram etme yetkisi yoktur,FElan şöyle diyorda felan böyle diyorda,saz çalmanın müzik söylemenin yeri haramdır. O itiraz edenler kul kul kula Allahın dinine yorum yaparak net emir çıkarma selahiyetini nerden almış olamaz böyle yorum.selamlarımla sunarım yunus koçak

  • yüksel meriç dedi ki:

   Şimdi dostlar, Aşık veysel müzik aleti eşliğinde, Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden, böyle emretmiş yaradan.. diye bir müzik yaptı. Bunun neresinde NİFAK var? Yine o ilme değer verdim, Ya da Mürşidim Muhammed Rehberim Ali diye sözler yazarak saz ile halka okudu. Bunun neresi Nİfak?

 7. Yunus koçak dedi ki:

  Sakalın kesilmesinin haram olduğunu nerden çıkardınız.Moğollar biyiğgini uzatırdı. sakalını keserlerdi. Selçuklularda Bıyığını keserler sakalını uzatırlardı. Sakalın ve bıyığın kur’anda veya Hadiste hiç yeri yoktur. MİSAL V ERİYORUM Buharadan İmam ismail heybesini omzuna almış peygamberin ölümünden 200 sene sonra Arap şehirlerini dolaşmış da sormuş . onlarda ben Ahmetten duydum oda felandan duymuş o üçüncü kişide dördüncü kişiden duymuş. Peygamber yemek yer su içerimiş. Saçını tararımış. Bir gün demiş ki Saçı olan saçına ikram etsin darasın yağ sürsün kendine yakışanını yapsın demiş. sakalını güzelçe keserse olurmu diyenlere, Yahudiler gibi ticerit için sakalın arkasına sığınmayın Allah sığının buyurmuştur. beş kuşak rivayette. saygı ve selamlarımla sunarım.Kaş aldırmaya gelince kadınlarda kocalarına şirin gözükmek için tabii süslenecektir. Şefaat Allahtan başkasından beklenirse şirktir. 2/255 Allah yanında kimsenin şefaatı sökmez Müsade ettiği Hz.Muhammed müstesnedir.Tavşan eti haram değildir. Midesi alan temiz yıykayarak temiz pişiren kişiye haramdır niye haramı yedin diyemeyiz. yunus koçak

 8. Yunus koçak dedi ki:

  Namaz nedir sorusuna , Namaz dua dır TÜrkler duasını Ullu Allah türkçe yapmak mecburiyeti vardır.Ulu Allah kitabında buyuruyor ki. Ey kullarım şüphe yok ki,Alylah ve melaikesi peygambere salavat getirirler. Ey iman eden kullarım siz de Peygambere Salavat getirin selam getirin. 33/56
  Hz.Peygambere salat ve selavtı kendi öz lisanımızla yapmalıyız.Başka lisanla yaparsak. Melaikeler demezlermi ki Bu nasıl iş Kişi kendi başka bir dil lisan millet Muhatap olmak istediği. salat ve selam eylediği. Peygamber başka bir lisan Böyle şey olamaz demezlermi.Ulu Allah bile Ben Hz.Muhammed in Çevresindekiler Arap olduğu için Kur’an ı arapca indirdim ki. Korkutulmak istenen nasihat edilmek istenen kavmin Dilinden olmasa idi Başka bir dilden kur’an la nasihat ve korkutmak olurmu Lisan başka muhatap başka dilde demezlermi. böyle saçma şey olmaz demesinler diye Arabça indirdim buyuruyor. Ben kendim Türk memleketinde doğmadım bu koca ulusun dilinide ben halk etmedim Allah türk yarattı dilimi ulusumu mecburum bu dil ve lisanımla Allah a dua Peygambere salat selem getirmeye , Kimsenin yorumuna Allah ile arama girmesine razı değilim. selamlarımla sunuyorum yunus koçak