Kur’an-ı Kerim’de “Rabbena” İle Başlayan Bazı Dualar

Yazar: beytül ahzan Tarih: 8 Nisan 2010 50.8K kez okundu Dua 1 Yorum

1-Rabbenâ âtinâ fiddunyâ haseneten ve fil âxirati haseneh ve qinâ azâbennâr.


[Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru!] [1]

2-Rabbenâ âtina min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.

[Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.] [2]

3-Rabbenâ amennâ bimâ enzelte vetteba’ner rasûle fektubnâ meaş şâhidîn.

[“Ey Rabbimiz; senin indirdiğine iman ettik, elçi(n)e de uyduk. O halde bizi şahitlerle beraber yaz.”] [3]

4-Rabbenâ amennâ feğfir lenâ verhamnâ ve ente xayrur râhimîn.

[Ey Rabbimiz; iman ettik. O halde bizi bağışla ve acı bize. Zaten sen merhametlilerin en iyisisin.] [4]

5-Rabbenasrif annâ azâbe cehennem, inne azâbehâ kâne garâmâ.

[Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir, gerçekten, onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır.) ] [5]

6-Rabbenağfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit aqdâmenâ vensurnâ alel qavmil kâfirîn.

[Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et!] [6]

7-Rabbenağfir lenâ ve li ixvâninâ, ellezîne sebeqûnâ bil îmân ve lâ tec’al fî qulûbinâ ğillen lillezîne âmenû, Rabbenâ inneke raûfun rahîm.

[Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin.] [7]

8-Rabbenâğfirlî ve livâlideyye ve lil mu’minîne yevme yeqûmul hisâb.

[Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne-babamı ve müminleri bağışla!] [8]

9-Rabbenâ efriğ aleynâ sabrâ ve sebbit aqdâmenâ vensumâ alel qavmil kâfirîn.

[Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bizi zafere ulaştır (bize yardım et).] [9]

10-Rabbenâ efriğ aleynâ sabrâ ve teveffenâ muslimîn.

[Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.] [10]

11-Rabbenekşif annel azâbe innâ mu’minûn.

[Rabbimiz, azabı üstümüzden aç-gider; (çünkü) biz sana inanıyoruz (iman ediyoruz) ! ] [11]

12-Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem teğfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel xasirîn.

[Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen (merhamet etmezsen), gerçekten hüsrana uğrayanlardan oluruz!] [12]

13-Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr.

[Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, canı gönülden sana yöneldik ve dönüş(ümüz) sanadır.] [13]

14-Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil îmani en âminû birabbikum fe âmennâ, Rabbenâ feğfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr.

[Rabbimiz! Biz, “Rabbinize iman edin” diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al.] [14]

15-Rabbenâ ve Âtinâ veattenâ alâ rusulike ve lâ tuxzinâ yevmel qiyâmeti inneke lâ tuxliful mî’âd.

[Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vaadinden dönmezsin.] [15]

16-Rabbenâ lâ tec’alnâ alnâ fitneten lillezîne keferû veğfir lenâ, Rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.

[Rabbimiz, bizi kâfirlerin işkencesine maruz bırakma ve bizi bağışla. Rabbimiz, şüphesiz sen, üstün vegüçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.] [16]

17-Rabbenâ lâ tuziğ qulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ ledunke rahmeten inneke entel vehhâb.

[Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.] [17]

18-Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilqavmiz zâlimîn.

[Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğunun işkencesine maruz bırakma!] [18]

19-Rabbenâ lâ tec’alnâ meal qavmiz zâlimîn.

[Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla bir kılma!] [19]

20-Rabbenâ lâ tuâxiznâ in nesînâ ev axta’na, Rabbenâ ve lâ tehmil aleynâ isran kemâ hameltehu alellezîne min qablinâ, Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâqate lenâ bih, va’fu annâ veğfir lenâ verhamnâ ente Mevlânâ, fensumâ alel qavmil kâfirîn.

[Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!] [20]

21-Rabbenâ vec’alnâ muslimîne lek ve min zurriyetinâ ummeten muslimeten lek ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm.

[Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.] [21]

22- Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyetenâ qurrate a’yunin vec’alnâ lilmuttaqîne imâmâ.

[Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!] [22]
—————-

1-Bakara, 201
2-Kehf, 10
3-Âl-i İmran, 53
4-Müminun, 109
5-Furkan, 65
6-Âl-i İmran, 147
7-Haşr, 10
8-İbrahim, 41
9-Bakara, 250
10-Âraf, 126
11-Duhan, 12
12-Âraf, 23
13-Mümtehine, 4
14-Âl-i İmran, 193
15-Âl-i İmran, 194
16-Mümtehine, 5
17-Âl-i İmran, 8
18-Yunus, 85
19-Âraf, 47
20-Bakara, 286
21-Bakara, 128
22-Furkan, 74

—————
Ehlibeyt Öğretisi Dualar ve Kısa Sureler” kitabından alıntıdır.
Sayfa:359

Yorum Bırak

  1. FWf dedi ki:

    yazımyanlışları çokkklkk