Caferi (Şia) Namazı Nasıl Kılınır? / Resimli Anlatım

Yazar: beytül ahzan Tarih: 3 Şubat 2010 381.515 kez okundu Füru Din 307 Yorum

Ezan

Ezan, Müslümanların tevhidî sloganıdır.

Ezan, Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in elçiliğine şehadet etmektir.

Ezan, namaz vaktinin girdiğini ilân etmektir.

Şafak sökerken, öğle ve ikindi vakti, akşamın ilk vaktinde hava kararırken bütün İslâm beldelerinde ezan, ruhu okşayan ahengiyle herkese “Namaz vakti girdi” diye ilân etmektedir.

Günlük namazlardan önce ezan okunması önemle vurgulanan bir müstehaptır.

Ezan şöyle okunur:

Dört defa: “Ellahu ekber”

İki defa: “Eşhedu en lâ ilâhe illellâh”

İki defa: “Eşhedu enne Muhemmeden resûlullâh”

İki defa: “Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullâh”

İki defa: “Heyye eles-selâh”

İki defa: “Heyye ‘elel-felâh”

İki defa: “Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel”

İki defa: “Ellahu ekber”

İki defa: “La ilâhe illellâh.”

Anlamı:

– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

– Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.

– Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (saa) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.

– Şehadet ederim ki, Hz. Ali (as) Allah’ın velisidir.

– Namaza koş.

– Kurtuluşa koş.

– En hayırlı amel olan namaza koş.

– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

– Allah’tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.

İkamet

Ezandan sonra, namaza başlamadan önce ikâmetin okunması da önemle vurgulanan bir müstehaptır.

İkâmet şöyle okunur:

İki defa: “Ellahu ekber”

İki defa: “Eşhedu en la ilâhe illellâh”

İki defa: “Eşhedu enne Muhemmeden resûlullah”

İki defa: “Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullâh”

İki defa: “Heyye eles-selâh”

İki defa: “Heyye ‘elel-felâh”

İki defa: “Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel”

İki defa: “Ked kâmet-is selâh”

İki defa: “Ellahu ekber”

Bir defa: “La ilâhe illellâh.”

Anlamı:

– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

– Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.

– Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (saa) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.

– Şehadet ederim ki, Hz. Ali (as) Allah’ın velisidir.

– Namaza koş.

– Kurtuluşa koş.

– En hayırlı amel olan namaza koş.

– Namaz başlamak üzeredir.

– Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

– Allah’tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur

Birinci Rekat

Namazın birinci rekâtı şunlardan ibarettir:

1- Tekbiret-ul İhram (iftitah tekbiri, yani namaza başlarken “Ellah-u Ekber” demek).

2- Kıraat (Fatiha ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).

3- Rükû ve zikri.

4- İki secde ve zikri.

Tekbiret-ül İhram

Namaza, “Ellah-u Ekber” söylenerek başlanır. Namaza başlarken “Ellah-u Ekber” söylemek, Allah’tan başka her şeyden koparak Allah’a yönelmek anlamındadır.

“Allahu Ekber”, Allah’ın yüce olduğunu ilân etmek ve Allah dışındaki diğer bütün yalancı güçlerden uzak durmak demektir. Bu tekbirle namaza girilir ve bazı işleri yapmak insana haram olur.Namaza başlarken hangi namazı kıldığımızın, örneğin öğle namazı mı, ikindi namazı mı kıldığımızın farkında olmamız gerekir ve onu sadece yüce Allah’’ın emrini yerine getirmek amacıyla kılmalıyız. İşte namazın asıl parçalarından sayılan bu amele “niyet” denir. Niyet ettikten sonra daha sonra açıklanacak olan namazı bozan şeylerden sakınmak gerekir.

Tekbir getirirken elleri kulak hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.

Kıraat

“Allah-u Ekber” söylenerek namaza başlandıktan sonra ilk önce Fatiha suresi okunur:


Fatiha Sûresi

Bismillahirrahmanirrahîm

– Elhemdu lillâhi rabb-il ‘âlemîn

– Er-rahman-ir rahîm

– Mâliki yevm-id dîn

– İyyâke ne‘’budu ve iyyâke neste‘în

– İhdines-sirât-el mustakîm

– Siratellezîne en’‘emte ‘aleyhim

– Ğayr-il meğzûbi ‘eleyhim velezzâllîn.

Anlamı:

– Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah’ın adıyla başlıyorum.

– Övgü, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

– Allah, dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eder.

– Allah cezâ ve mükâfat günü olan kıyametin sahibi ve sultanıdır.

– Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

– Bizi doğru yola hidayet et.

– Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne kendilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.


İhlas Sûresi

Fatiha suresi okunduktan sonra Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir suresi tam olarak okunmalıdır. Örneğin, İhlas suresi okunabilir:

Bismillahirrahmanirrahîm

– Kul huvallahu ehed

– Allah-us Samed

– Lem yelid ve lem yûled

– Ve lem yekun lehu kufuven ehed.

Anlamı:

– Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah’ın adıyla başlıyorum.

– Ey Muhammed! De ki: O Allah tektir.

– Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey O’na muhtaçtır.

– O doğurmamıştır ve doğmamıştır.

– Yaratıklarından hiçbir kimse O’nun dengi değildir.


Kıraatle İlgili Birkaç Hüküm

1- Erkekler sabah, akşam ve yatsı namazlarında, birinci ve ikinci rekâtta Fatiha ve sureyi sesli, öğle ve ikindi namazında ise sessiz okumalıdırlar. Ama kadınlar sesli kılınması gereken yerleri sessiz okuyabilirler.(Kıraat Halinde)

2- Namazın birinci ve ikinci rekâtında Fatiha suresi ve peşinden herhangi bir sure tam olarak okunmalıdır. Üçüncü ve dördüncü rekâtta ise Fatiha suresi okunabileceği gibi tesbihat-ı erbaa da okunabilir.

3- Namazda kasıtlı olarak sesli okunması gereken yerleri sessiz ve sessiz okunması gereken yerleri sesli okumak câiz değildir. Ancak yanlışlıkla okunursa, sakıncası yoktur.


4- Tesbihat-ı erbaa ve tesbihat-ı erbaa’nın yerine okunan ve yine ihtiyat namazında okunan Fatiha suresi sessiz okunmalıdır.

5- Sessiz okunması gereken namazlarda birinci ve ikinci rekâtta “besmele”yi sesli okumak müstehaptır.

Rükû

Kıraattan sonra insanın, elleri diz kapaklarına değecek kadar eğilmesi ve en az bir defa:

“Subhane rebbiyel ‘ezîmi ve bi-hemdih”[1]

Veya en az üç defa “Subhanellah”[2] demesi gerekir.


Rükûyla İlgili Birkaç Hüküm

1- Rükû zikri okunurken beden hareketsiz olmalı.

2- Namazın her rekâtında sadece bir rükû yapılır.

3- Kadınların rükûda ellerini dizlerden yukarı koyması ve dizleri geri çekmemesi müstehaptır.(Rüku zikri okunurken)

[1]- Yüce Rabb’im her türlü eksiklikten münezzehtir ve O’na hamd ederim.

[2]- Allah münezzehtir.

Secde

Daha sonra rükûdan tamamen doğrularak secdeye gidilir ve bedenin yedi organı (alın, iki elin içi, iki diz kapakları, iki ayağın baş parmakları) yere bırakılarak en az bir defa:

“Subhane rebbiyel e‘’lâ ve bi-hemdih”[1]

Veya en az üç defa “Subhanellah”[2] denir. İkinci secdenin bitişiyle namazın birinci rekâtı da bitmiş olur.

Secdeyle İlgili Birkaç Hüküm

1- Namazın her rekatında iki secde yapılır.

2- Birinci secdeden sonra tam olarak oturulur ve sonra ikinci secdeye gidilir.

3- Secde edilen yerle ayakların bırakıldığı yer bir hizada olmalıdır. Ancak biri diğerinden dört bitişik parmağı geçmeyecek miktarda yüksek veya alçak olursa, sakıncası yoktur.

4- Secde hâlinde vücut istikrar bulmalıdır.


Üzerine Secde Edilen Şeyin Şartları

1- Üzerine secde edilen şey; toprak, taş, çakıl gibi yer denebilecek veya yerden üreyip de yenilmeyecek ve giyilmeyecek bitkilerden olmalıdır.

2- Üzerine secde edilen şey pâk olmalıdır.

3- Üzerine secde edilen şey sabit olmalıdır.


Secdeyle İlgili Birkaç Nokta

1- Genellikle Caferiler arasında yaygın olan namaz mühürü, gerçekte namaz kılan kişinin namaz kılarken alnını bırakmak için yanında taşıdığı temiz topraktır.

2- Namazda secdeye giderken başı, İmam Hüseyin’in (ona selâm olsun) mezarının türbetine bırakmak daha iyidir.

3- Allah’tan başkası için secde yapmak haramdır. Çünkü secde insanın ibadet ve kulluk hâlidir; ibadet ve kulluk ise sadece Allah’a yapılır.

(Secde zikri okunurken)

[1]- Her şeyden yüce olan Rabbim münezzehtir ve O’na hamd ederim.

[2]- Allah münezzehtir.

İkinci Rekat

Birinci rekât bittikten sonra namazın şekli bozulmadan veya namaz amellerine ara verilmeden ayağa kalkılır ve tekrar birinci rekâtta olduğu gibi Fatiha sûresi ve Kur’an surelerinden herhangi biri tam olarak okunur.

Kunut

Günlük namazların ikinci rekatında Fatiha ve Kur’an surelerinden herhangi biri tam olarak okunduktan sonra rükûya gidilmeden önce ellerin yüz hizasına kaldırılması, avuçların göğe doğru açılarak yanyana tutulup dua edilmesi müstehaptır; bu amelin adına “kunut” denir. Kunutta baş parmak dışındaki parmakların birbirine bitiştirilmesi ve avuçların içine bakılması müstehaptır.

Kunutta şu dua okunabilir:

– Rebbenâ âtina fid-dunya heseneten ve fil-ahireti heseneten – ve kinâ ‘ezâb-en nâr.[Bakara suresi, 201.ayet]

Anlamı:

“Rabbimiz dünyada da iyilik ve güzellik ver bize, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru.”

Cuma namazında iki kunut okunması müstehaptır. Bu kunutların birisi namazın birinci rekâtında rükûdan önce, diğeri ise namazın ikinci rekâtında rükûdan sonra okunur.

Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: “Namazının kunutu uzun olan kişinin kıyamette hesaba çekilişi kolay olur.”[Bihar-ul Envar, c.82, s.199.]

Kunuttan sonra birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secde yapılır.


Kunutla İlgili Birkaç Hüküm

1- Cemaat namazı dışında kunutu yüksek sesle okumak müstehaptır.

2- Kunut unutularak okunmaz ve rûkuda farkına varılırsa, rûkudan sonra okunabilir.

3- Kunutta okunan duanın Arapça olması gerekmez; herhangi bir dille okunabilir.


(Kunut okunurken)

Teşehhüt

Namazın ikinci ve son rek’atında iki secdeden sonra kıbleye doğru oturularak teşehhüt okunur:

– Eşhedu en lâ ilâhe illellâhu vehdehu lâ şerîke leh

– Ve eşhedu enne Muhemmeden ‘ebduhu ve resûluh

– Ellahumme selli ‘ela Muhemmedin ve âl-i Muhemmed

Anlamı:

– Şehadet ederim ki, Allah’tan başka kulluğa layık bir ilâh yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur.

– Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti’ne rahmet etsin) O’nun kulu ve elçisidir.

– Allah’ım! Hz. Muhammed ve Ehlibeyti’ne rahmet et.

Teşehhütten sonra namazın ikinci rekâtı da biter. Eğer sabah namazı gibi iki rekât olan bir namaz kılınıyorsa, teşehhütten sonra selâm verilerek namaz bitirilir.


(Teşehhüt okunurken)

Selam

Namazın son rekatında teşehhütten sonra selâm verilir. Selâm şöyle okunur:

– Es-selâmu ‘eleyke eyyuhen-nebiyyu ve rehme-tullâhi ve berekâtuh

– Es-selâmu ‘eleynâ ve ‘elâ ‘ibâdillâh-is sâlihîn

– Es-selâmu ‘eleykum ve rehmetullâhi ve berekâtuh.

Anlamı:

– Selâm olsun sana ey Allah’ın peygamberi; Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

– Selâm olsun bize ve Allah’ın iyi kullarına.

– Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri siz müminlerin üzerine olsun.

Üçüncü Rekat (Tesbihatı Erbaa)

Eğer akşam namazı gibi üç rekât olan bir namaz kılınıyorsa, ikinci rekâtta teşehhüt okunduktan sonra selâm verilmeksizin üçüncü rekât için ayağa kalkılır. Namazın üçüncü rekâtı da ikinci rekât gibidir. Ancak üçüncü rekâtta bir sure ve kunut okunmaz; sadece bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa zikri okunur. Sonra rükûya gidilir. Daha sonra secde yapılır. İki secdeden sonra oturulur teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.


Tesbihat-ı Erbaa

Namazın üçüncü rekatında rükûya gidilmeden önce bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunmalıdır. Tesbihat-ı erbaa şöyledir:

– Subhanellahi

– Velhemdu lillahi

– Vela ilâhe illellahu

– Vellahu ekber

Anlamı:

– Yüce Allah pâk ve münezzehtir.

– Bütün övgüler O’na mahsustur.

– Allah’tan başka kulluğa layık ilâh yoktur.

– O vasfedenlerin vasfından yücedir.


Dördüncü Rekât

Eğer yatsı namazı gibi dört rekât olan bir namaz (öğle ve ikindi namazı) kılınıyorsa, üçüncü rekâtın iki secdesinden sonra teşehhüt ve selâm okunmadan dördüncü rekât için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta olduğu gibi Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunduktan sonra rükû ve iki secde yapılır ve iki secdeden sonra oturularak teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.

Hatırlatma

1- Namaz “Ellah-u Ekber”le başlar “selâm”la biter.

2- “Kunut” müstehap bir ameldir ve günlük namazların ikinci rekâtında Fatiha ve bir sure okunduktan sonra yapılır.

3- “Teşehhüt” namazın ikinci rekâtında ve son rekatında iki secdeden sonra okunur.

4- “Selâm” namazın bitişi olduğundan sadece namazın son rekâtında okunur.


Kısacası

İki rekâtlık namazda sırasıyla şunlar yapılır:

1- Niyet ve Tekbiret-ul ihram.

2- Kıraat (Fatiha suresi ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).

3- Rükû ve zikri.

4- Kıyam (rükûdan doğrulmak).

5- İki secde ve zikirleri.

6- Kıraat.

7- Kunut okumak.

8- Rükû ve zikri.

9- İki secde ve zikirleri.

10- Teşehhüt.

11- Selam.

Üç rekâtlık namaz da şöyle kılınır:

İki rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı erbaa.

2- Rükû ve zikri.

3- İki secde ve zikirleri.

4- Teşehhüt.

5- Selam.

Dört rekâtlık namaz ise şöyle kılınır:

Üç rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı erbaa.

2- Rükû ve zikri.

3- İki secde ve zikri.

4- Teşehhüt.

5- Selam.

Yorum Bırak

 1. Emil diyor ki:

  guzel ama siz bi sey sora bilirmiyim

 2. .... diyor ki:

  bizler sizlere aşık degılız mısafir bey ve ömercan

 3. Ömer can diyor ki:

  Şia lar Hz ömer i sever mi ?

  • misafir diyor ki:

   Sevmezler o yüzden bende Şia ları Allah için sevmiyorum onlara buğz ediyorum Rabbim onları hidayete erdirsin

   • Taner diyor ki:

    Ehli sunnet kardeslerımızın salih olarak kabul ettikleri buhari başta olmak üzere 6 hadis kitabı dahi ömer’i eleştiriyor. Lütfen önyargılı olmadn önce kendi kaynaklarınızı inceleyin. Eleştiriyi yapan sadece şia değildir bahsedilen ve ehli sunnet kardeşlerimiz tarfındn Salih kaynk olrk gösterılen kitaplrda da bu eleştiriler yapılmakta tabiki bu hakaret değildir gercek bir şiada hıcbır din kardesının degerli kabul ettıgı degerlere hakaret etmez. SiZden ricam basta buhari olmak üzere 6. Kitabı incelemeniz. Ohalde bu kitaplatlarınızıda red etmek zorunda kalacaksınız. Bazı konuların ustu kapatılıyor. Bilerek oysa hrt konuda kaynak gosterılen buharıde bıle ciddinsuclamalar var halifelere. O cumleleri bir şia kursa kafir ilan edilir ehli sunnet kardeslerımız tarafından. Lütfen inceleyin bu sizin içinde faydalı olacakdır. Peygamber efendimiz ehlibeytine buğz edenin peygambere buğz ettiğini, peygambere buğz edeninde Allaha buğz ettiğini belirtmiştit. Şia peygamber efendimizin canı olan HzFatıma annemize buğz edenlere buğz ediyor. Onu ıncitenleri sevmekden beri duruyor. İkna olmak istiyorsanız şia kaynaklarınada bakmanız gerekmez. Ehli sunnetin salih olarak kabul ettiği kaynakları incelemenizi tafsiye ederim. Gercekleri goruncede kendi kaynaklarınıza mi bugz edeceksiniz. Allah hakkı batıldan ayıranlardan razı olsun. Araştırarak gerçekleri görmeniz konusunda dua edeceğim. Biz din kardeşiyiz. Arastırmak zor gelirse ki tembellik islam dininde hiç hoş değildir Kaynak sayfa ve hadis numaralarını isterseniz buharı ve diğer 6 tane salih kabul ettiğiniz hadis kitabından size kaynakları gonderebilirim. Gercegı gormenız dılegıyle Allaha emanet olun

    • İhsan diyor ki:

     Allah razı olsun hepinizden ve ilginizden
     Baki olan Allahın nuru, peygamber aleyhisselamın önderliği, en büyük veli ve alim hz. Ali nin himayesi ve varsa (ki birçok var) ortak büyüklerimiz, aynı çatı altında toplanmamız için fazlasıyla yeter. Bir Hanefi olarak cuma namazlarını zaman zaman Caferi kardeşlerin camisinde kılıyorum Elhamdülillah, imam alim efendi (Allah ondan razı olsun) mükemmel bir hutbe veriyor (Bornova İzmir) çok istifade ediyorum kendisinden. Hepiniz Allah a emanet olun.

   • şiamektebi diyor ki:

    Adam ol düzgün konuş şialara kurban ol sen ve senn gbler en güzel millet şiadır çoo knşup kskanmayın.

  • ibrahim diyor ki:

   Bende sana soram acaba ömer senin babanmı bizler sadece ve sadece ehlibeyiti seveni severiz allah ve peygamber ve kuranın hükümleri ehlibeyt diyor .sen kimi istersen onu sevi

 4. Rokko diyor ki:

  Çok güzel yapılmış süper

 5. mustafa diyor ki:

  Bismillahirahmanirahim

  Ben siiilikle sunnilik arasinda cok büyük bir fark bulamadim. Hz Alinin birinci halife olmasi disinda. Bunu islam alemi arasinda halledip bu sorunu cözmeli. Ben de kabul ederim Hz Alinin Allahim valisi olmasini. B sorun olurmu. düsünün ayni Kurani kerime inanan insanlarin yaptiklarina bakarmisiniz. Olmaz olamaz

 6. serdar diyor ki:

  selamünaleyküm benim ailem sünni mezhebinden ama ben kuran öğrendikten sonra mezhepçiliğin kuranda yeri olmadığını gördüm ve bazı ayetlerde de mezhepçiliği allah uyarıyor! enam suresi 159:
  Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. bu ayet çok net ve açık bir ayettirki sünni halefi caferi şia gibi mezhepler farklı dinler çıkarıp inasanları bölük bölük yapmışlar ve insanlar içine fitne kin tohumları ekmişleridr. saf akıl sahipleri ancak allahın dosdoğru yoluna gitmişlerdir.. eğer hakikatı bilmek ibadetini dosdoğru yapmak istersen tüm müslümanlar mezheplerini bir tarafa bırakırsın kuranı açıp okusunlar iyice arastırsınlar derim ben….

  • mesut diyor ki:

   haklısın ama , namazın nasıl kılınacağını nereden bileceksin ? peygamberimiz Mubammed saa ‘den elbette , ama sonuç ortada

 7. Ankaragücü diyor ki:

  Selamlar benim bi kaç sorum olacak;
  -namaz mühürüm olmadan evde kendim kılıyorum olur mu ?
  -cumaları bazen ehli sünnet camilerinde kendi mezhebime göre kılıyorum kabul olur mu?
  Teşekkürler.

  • Eren Polat diyor ki:

   Öncelikle fetva verecek yönlendirecek birisi değilim ama bilgim yettiğince yardımcı olurum.

   1.sorunuzda olur tabiki mühür şart değildir.Mühür bizim daha çok geleneğimizdir.Peygamber efendimiz ilk namazı toprağa yapmıştır.Ama bu şu andaki gibi bir mühür değildir.Tabi zamanla halı kavramı çıkınca halılara yapacağımıza kutsal alanlardan gelen topraklara başımızı secde edelim.Siz huşü için hissederek namazınızı kılınız.
   2-Bakınız bu gene ilk dediğim sözdede geçer namaz aynı zamanda bir trans halidir Allah’ı Peygamberi ciddi anlamda hisstmeniz lazım.Siz kendinizi vicdanen rahat hissediyorsanız buyrun kılın.Namazın kabul olup olmayacağına bizler karar veremeyiz hiç kimse karar veremez Allah karar verir.Ehli sünnet camiinde kılmanızın sakıncası yok lakin bunu yaparken rahatmısınız içiniz rahat ediyormu bunu sormak lazım.

   Son olarak size bir örnek vereyim biraz sizi aydınlatmış olayım.Sünni mezheplerden olan maliki mezhebi imamı İmam Malik Şöyle söylüyor eli açık namaz kılmak caiz değildir.Namazı tekrar etmesini söyler.Şimdi bu görüşe inanan malikiler başka camide nasıl namaz kılacaklar.Burada önce siz neye inandığınızı sorgulayın önce.Ama kesin hüküm yoktur.

 8. Hakkı KARABAĞ diyor ki:

  teşekkürler

 9. kafkas36 diyor ki:

  öncelikle yaptiginiz calisma için tesekur ederim yanliz namaz kildigim halde namaz nasen bile sasirmaktayim oysa cocuklarimiz ocon daha net acik yazabil ilirsiniz kiliniri okuduğum zaman 1 Rükû hangi dualar okunur 2,3,hangi dualar okunur sirasi ile yazarak anlatirsan4Rükû iz daha iyi olur

 10. resat diyor ki:

  Kardesim ben sie mezhebiyi cuma namazini sunnulerle kiliyorum olurmu?

  • ilqar diyor ki:

   Hep duz okudum deye fikirler dolasq bilir amma bir kac seylerde cardirki edile bilir sen 40 45 gün namazi duz olmasada kila bilirsin 40 45gun bitdikden sonra gunah kibi sayila bilir namaz 40 45 gune kadar tam ogrenilmelidi….

  • aaa diyor ki:

   vahdet timsali olduğun için şiilerle kıldığından daha fazla sevaba girersin. Elin açık kıl da şii olduğun belli olsun.

 11. Muhammet Ali diyor ki:

  tesbihat-ı erbaa’dan önce besmele okunurmu ?

 12. batıkan reis ;) diyor ki:

  Eyw kardeş

 13. kemal şahin diyor ki:

  hiç bir sual cevaplanmamış neden kuran eyitimine önem verilmiyor doğru dürüsd bir kuranla eytim yoktur ve türkiyede şia mescidlerindede aynı sorunları gördüm şia alimleri ne anlatıyor hiçbieşey ben esefle kınıyorum ben şia olduğum halde çoçuklarım ancak snni mescidlerinde kuranı öyrene biliyor ve bunlarda meshep deyişdiriyor ben şimdi soruyorum eyer gereksizse niye islamı bölüyorsunuz gerekli ise neden düzgün dini eyitim vermiyorsunuz cuma namazlarında düzgün bir şey anlat mıyorsunuz halkı bağdaşdır mıyorsunuz yaacak çooooook şeyvar amma ALLAH yardımcımız olsun

  • wwwsalimkutlu24@hotmail.com diyor ki:

   sevgili kardeşim KURANI kerim eyitimi veriyoruz İMAM ALİ İNANÇ VEKÜLTÜR DERNEYİ olara her sene yaz mevsiminde yaklaşık 1000 kişilik kurslarımız var , elimizden geleni yapmaya çalişıyoruz bize ne devlet destek veriyor nede büyük şirketler sadece cuzi yardımlarla biz bunu yapmaya çalışıyoruz . PEKİ SEN neyapıyorsun bu konuda veya bu güne kadar böyle bir çalışmaya destek verdinmi katkın oldumu kuranı kerime gelince Hz MUHAMMED S.A.V en hayırlınız kuranı kerimi öğrenen ve öğretendir. kuranı gerekirse sünniden ören kuran aynı kuran AMA EKSİYİ gider sende öğret. saygılarımla .

   • ALİ diyor ki:

    adam anlatmış eksikleri sen hemen adamı suçlamışsın bu mezhep hep bölücü şuçlayıcı

  • Şia kiz diyor ki:

   Benim babam şia alımı ve camiimizde var çok şükür kuran derslerde veriliyor cuma namazları gunluk namazlar gibi ibadetler yerine getiriliyor muharrem ayı da dahil ülkenin her yerinde camilerimiz var ve yayılıyoruz çok sukur

  • Serkan diyor ki:

   Bizde kuran kerimi herkes evinde ogrenir.mescide kuran ogretmezler.kurani tam olarak okuyup ve ogrenmek icin irana giderler o belli bir sure okuyup ogrendikten sonra turkiyeye molla olarak gelirler.hee ayrica sunni veya sia mescidleri ayri kuran okutmuyor ya birakin orda ogrensin onemli olan kuran ogrenmekse.

   • mesut diyor ki:

    madem öyle cocuklarına evde kuran-ı kerim öğretsene , yada evinde kuranı kerim okumayı bilmeyen bir aile nasıl öğretsin ? herkes senin kadar zeki değil evinde hatim edecek kadar , admin ne diyor kuranı kerim hepimizin kıranı kerimi , OKU RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA OKU , boş eleştiri yapma

 14. SaKoo diyor ki:

  cok saolun.. Daha kolay oyrendim…. Allah hepimizin yardimcisi olsun

 15. ali akber diyor ki:

  sia mezhebindenilm sunni gibi namaz kilsam olurmu

  • murat diyor ki:

   Namaz bozulur

  • zaza diyor ki:

   kardeşim her şeyden önce müslümansın kur-an a göre yaşa bende aleviyim namazda kılıyorum bazı durumlar olmuş bölünülmüş meshebinle gurur duy alçaltma başkalarındanda üstün görme cemede git namazda kıl ister sünniye göre ister caferiye göre ama ilk önce insan ol sonrada ibadetini yap allah için cennet için deyil

   • ali rıza aydın diyor ki:

    teşekkür ederim, yorumun için,ben namazımı tüm camilerde,heryerde kılıyorum.

   • mert diyor ki:

    Helal olsun bir alevi olarak tamamen katılıyorum.

   • wwwsalimkutlu24@hotmail.com diyor ki:

    SELAMINALEYKÜM ey yüce ALLAHIN kulları siz nasılmı namaz kılacaksınız Hz MUHAMMED mustafa gibi Hz ALİ elmurtaza gibi kılınmayan namaz batıldır. BU YÜCE isimlerden sonra devlet başkanları seçilmiş halifelermi kendi kafalarına göre tasarladıkları namazımı kılacaksın bu durumda kasıt edilen halifeler YÜCE ALLAHTAN da bilgili olmalılar namazı deyiştire bilmek için NAMAZIN kabul olmasını istiyorsan YÜCE ALLAHIN emretiyi gibi kılman gerekiyor. ANCAK O ZAMAN ALLAHA itiat etmiş olursun

   • yew zaza diyor ki:

    Eger dediginiz gibi olsaydi Imam cafer a.s. oyle yapardi. Ama degil Aleviysen Ali gibi yasarsin kardes.

  • Mehmet diyor ki:

   Azizim, bu tür soruları ehl-i beyt mektebinin fakihlerine sormanız daha iyi olur. Yani taklit merciinize sorun.

   Ki, mesela İmam Ali Hamaney’i taklit ediyorsanız, şu sitede solda “Fıkhi sorulanızı gönderin” butonuna basarak sorunuzu gönderebilirsiniz: http://www.leader.ir/langs/tr/

   Veya mesela Ayetullah Sistani’yi taklit ediyorsanız, onun sitesinde soru gönderme kısmı vardır, ona sorabilirsiniz: http://www.sistani.org/turkish/

  • emin diyor ki:

   Olur kardeş niye olmasın

 16. Bülent diyor ki:

  Namazin aciklamasinda biryerde tesehhüt namazin ikinci rekatinda ve son rekatinda okunur diye yazmissiniz, en alttaki aciklamada ise 4 rekatlik namazin 3 üncü rekatindada tesehhüt okunur diye yazmissin.

  Benim sormak istedigim
  4 rekatlik namazda tesehhüt 3 üncü rekatta okunurmu?

  • Mehmet diyor ki:

   Hayır, okunmaz, yukarıda da okunmayacağı yazıyor:

   “Eğer yatsı namazı gibi dört rekât olan bir namaz (öğle ve ikindi namazı) kılınıyorsa, üçüncü rekâtın iki secdesinden sonra teşehhüt ve selâm okunmadan dördüncü rekât için ayağa kalkılır.”

 17. ali yıldız diyor ki:

  Allah razı olsun

 18. Esmer Quliyeva diyor ki:

  cox sagolun heqiqeten bilmediklerimi bildim burda.qunut barede yazilanlari bilmirdim oyretdiniz mene.birde xahiw etsem 3 vaxt namaz qilamlarin cezasi barede yaza bilersiz? men namaza yeni bawlayanda 5 ay muddetinde 3 vaxt namaz qilmiwdim sonra 5 vaxt qildim.indi bilmirem onun cezasi nedir?men nece ede bileremki Allah menim o gunahimdan kecsin?xahiw edirem bu barede nese yazasiz…

  • Muhammed Dersimi diyor ki:

   Namaz 5 vakit kılınır namazı cem etmek üç vakit kılmak değildir oda 5 vakit namaz kılmaktır ama namazı cem etmeden kılmak daha faziletlidir.

   • Ali Guldal diyor ki:

    Namazi cem etmek ile kaynaginiz nedir?

    • süleyman diyor ki:

     PEYGAMBER EFENDİMİZ(SAV) Savaş veya hastalık olmaksızın öğle ile ikindiyi akşam ile yatsı namazlarını cem etmiştir. Sebebi sorulunca:
     -Ümmetime Rahmet olsun diye cevap vermiştir.(sahihi buhari)

 19. CALIQUWU diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN.ALLAH HER KESIN QILDIGI NAMAZI QEBUL ELESIN.AMIN

 20. babacem diyor ki:

  Kardes benimde amcamın ismi ALi Osman,dayımın oglunun ismi ömer daha örnek cok.Ama bizdede muaviye soysuzuna hz muaviye denmez bunu kendilerince ehli hak olan mezhepler soylerler.sonrada biz ehlibeyti severiz yok babamin adi ali amcamin adi huseyin derler.İsimle ehlibeyt olunmuyor kardes.yasaman lazım,hissetmen lazım .12 imamları bilmen lazim.velayet şahi imam Aliyi imam edinmen lazım.tabiki diger halifelerde önemli severiz ama biz secimimizi imam ali den yana kullandık.Cunku Muhammed efendimiz böyle buyurdu.Nitekim diger halifelrede hz Aliye tabidirler.Dolisiyla Efendimizin sehrine giden yol Hz aliden gecer.Onsuz bu yolda yurunmez kardesim.tek bir taraf vardir oda Allah,Muhammed ,Ali yoludur.saygilarimla

 21. furkan diyor ki:

  zeki kardeş allah sendende razı olsun

 22. furkan diyor ki:

  hüseyin kardeşim imam hümeyni kitabında b5 vakittir diye buyuruyor ama kıyas haramdır ebu hanife kısas yapmıştır bu böyleyse şuda şöyle olur gibi ama ilk kıyası şeytan yapmıştır yani namazhem cemide olur 5 vakitte sıkıntı yok

 23. furkan diyor ki:

  zeki hiç zki degilsin ebu hureyrenin kaynaklarınımı söylüyon resulullah ben kimin velisiysem alide onun velisidir benden sonraki halife alidir araştır bilgin hiç yok

 24. okanyıldız diyor ki:

  kitap halinde görebileceğimiz bir kaynak varmı acaba

 25. Zeki diyor ki:

  Allah c.cselamı tüm inananların üzerine olsun:değerli kardeşlerim bir birinizle hayırda yarışın…ne imamları mukayese etmek bizim haddimize bede bilmediklerimizi yüzde yüz doğru idda etmek …yapmamız gereken yaratılanı yaratandan ötürü sevmek…küfrün zülüm ettiği şu zalim zamanda lütfen Müslüman müslümana zulüm etmesi…ilahi mahşerde herkes yaptığının hesabını verecek ümmeti fırkalara ayıran Muaviye’de Yezid alçağında ibni Sebe de bizlere düşen imam humeynininde r.a Allah ondan razı olsun Şia ve sünni kardeşlerimizin bir birlerini telife etmek yerine sevmeleri…hep acı zülüm İslam coğrafyasında ve çok bilgisiz yaşıyoruz…Allah rızası için birbirimizi sevelim….küfür yönetimlere karşı mücadele edelim hepinizi çok seviyorum.Allaha emanet olalımsunni kardeşlerimiz Şia kardeşlerimiz bir birilerinin olduğu camilere gitsinler kucaklayalım aşurada matemde hep beraber olalım Allah için atan bir kalpte kafirden başkasına kin öfke olmaz selam ve dua ile

 26. HürHuseyn diyor ki:

  Ashap değerlidir, sevilmeli Caferiler sövmez sövenler Gulat tır bence. Gulatlarla ilgili İmamlarında tenkitleri var.

 27. HürHuseyn diyor ki:

  Caferi arkadaşlara soruyorum. Ashap önemlidir ve sevilmemeli ve sövülmemeli diye biliyorum. Diğer halifelere sövmenin doğru olmadığını düşünüyorum farklı düşüneneniz var mı? Her hangi bir kaynağınız var mı?

  Ben Caferi Sadık yolunda olmaya çalışıyorum aynı zamanda Meallere bavurup, Buhari gibi Sünni kaynaklarada başvuruyorum. Artık Caferi fıkhına göre namaza başladım. Sorularım var
  1* 5 vakiti ayrı ayrı kılıp gerektiğinde Cem yapıyorum doğu mu?
  2* Sünnet namaz kılınışını paylaşabilirbisiniz
  3* Vitr namazın kılınışını paylaşabilirimisiniz

 28. zeki çelik diyor ki:

  şii ler namazı sadece üç vakit olarak mı kılıyor?
  hem üç vakit hem beş vakit kılamazlar mı?
  yani birleştirmeden sunni gibi kılamaz mı ?
  kılarsa şii liğe göre kabul omaz mı?
  peygamberimizin bazı zamanlarda birleştirdiği defalarca anlatılmış.
  şii ler neden sürekli birleştiriyor ?
  birde ben bir video gördüm açıklaması şöyle imam namazda hz Ömer ve diğer halifelere hakaret ediyor.

  hocanın konuşmasından bişe anlamadım alt yazısında hakaret ettiğini yazıyordu?
  şiilikte böyle bir hakaret varmı. şiilerin okuduğu ezanda hz Ali ile ilgili bir cümle vardı. Ali Allahın velisidir diye. peygamberimiz zamanında bu cümle ezanda yok ise hangi tarihte kim tarafından eklenmiştir?

  • murat diyor ki:

   Kardes, siiler de 5 vakid namaz kilar cünku farzdir sabah, ögle, aksam, ikindi, ve yatsi, siiler kurandaki, Tarifi uygularlar, kuranda, Tarif 3 tür bu 3 Tarif de 5 vakid namaz niyeti var. Kuranda 5 vakid namaz gecmiyor..

  • Mehmet diyor ki:

   Ehl-i Beyt (şia-teşeyyü) mektebinde, Namaz 5’tir, vakit 3’tür.

   Yani, öğlen ve ikindi namazları ortak vakite sahiptir. (Güneşin tepede olmasından gün batımına kadar).

   Akşam ve yatsı namazları da ortak vakite sahiptir. (Gün batımından sonra, günün bitimine kadar.)

   Dolayısıyla, bir kişi, mesela, öğlen ve ikindi namazlarını art arda kılabilir, ancak zaman aralığı bırakmak tavsiye edilir.

   İkincisi, gördüğünüzü söylediğiniz vidyoya gelince, ya uydurmadır, ya da şii geçinen birkaç ajanın şiiliği yanlış yansıtmaya çalışmasıdır, onlar hacı-hoca değildir. Ve, siz şiiliği ancak ve ancak, şiiliği temsil eden taklit merciilerinden (yani Ayetullah’il Uzma’lardan) doğru bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve yukarıda resmedilen namaz doğru şekildedir. Ancak ayrıntılı bilgi isterseniz:

   Ki, İmam Humeyni’nin tam ilmihalinden;

   http://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/tam_ilmihal_imam_humeyni/tam_ilmihal_imam_humeyni.htm#_Toc42755165

   veya Abdullah Turan’ın “Ehl-i Beyt Mektebine Göre Namaz” adlı kitabından öğrenebilirsiniz:

   http://www.caferilik.com/kutuphane/book/ehl-i-beyt-mektebine-göre-namaz

   http://www.kevseryayincilik.com/asp/show_stock.asp?product=at-fikih002

   “Aliyyen veliyyullah” ibaresine gelince, Kur’an’da “Velayet ve Hizbullah Ayetleri”nin belirttiği bir gerçektir ve Gadir Hum’da ve diğer yerlerde Peygamber-i Ekrem Hz Muhammed Mustafa (s.a.a) tarafından da belirtilmiştir. Ancak, bu şiada ezanın bir parçası değildir, ancak okumak müstehaptır. Özetle, bu Kur’anî ve Nebevî sözü ezanın bir vacibi-gerekliliği (olmazsa olmazı) şeklinde düşünerek okursa yanlıştır. Ancak, kişi, ezanın bir gerekliliği değil de, müstehap olarak okumasında sakınca yoktur. Tıpkı, sünnilerin sabah namazında namazın uykudan hayırlı olduğunu ezanda belirtmesi gibi. O da, ezanın bir parçası (olmazsa olmazı) değil, müstehabıdır.

   Son olarak, http://www.ehli-beyt.org sitesindeki çalışmalarınıza ek olarak, http://www.islamivahdet.com a da bakmanızı tavsiye ederim. Birlik önemlidir. Ancak birlik için kardeşlerin birbirlerini doğru olarak tanıması gerekir. Hele, bazı sefihlerin, çürümüş kaplerinde ve kokuşmuş beyinlerinde, Alevilere karşı “Mum söndü” gibi kansız senaryolar kurup, yalanlar anlattığı bir bahtsız coğrafyada, kardeş mezhepleri olduğu gibi tanımanın ne azami ölçüde gerekli olduğunu varın siz düşünün.

   Bu yüzden, bir mezhep kendi taraftarlarıyla birlikte çalışılmalıdır, karşıtlarıyla değil. Çünkü karşıt kişiler adalet ve ahlaktan yoksun mezhepçiler ise, yalan ve iftiralardan başka bir şey öğrenemezsiniz onlardan. Eğer karşıt kişiler, doğru sözlü kişilerse, yine de ciddiye alınmamalı. Çünkü, olabilir ki onlar, şiiliği şiayı temsil etmeyen kişilerden öğrenmiş, muteber olmayan kaynaklar ve seçilmiş ve yanlış yorumlanmış uydurma hadisler, vs. ile “şiiler böyle düşünür, böyle yapar” diye tanı koymuşlardır. Bu yüzden dikkatli olunmalı. Bir mezhep kendi taraftarlarından ve o mezhebi günümüzde temsil eden alimlerden öğrenmelidir. Ki zaten Hucurat Suresi baştan sona bu tür uyarılar ile doludur. Mü’minlerin kardeş olduğu, birbirleri aleyhine duydukları şeylere inanmamaları gerektiği, doğruyu araştırma emri vs. Zaten sizin de bir ehl-i beyt mektebi sitesine gelip soru sormanız, bu ilahi emirlere fıtraten uyduğunuzu gösteriyor. allah muvaffak etsin sizleri. Ve inşaAllah bahsettiğim sitelere de bakın ( caferilik.com, islamivahdet.com, kevseryayincilik.com ) gibi.

   Bunlara ek olarak güncel yorumlar içeren, sünni-şii vahdet eksenli şu harika siteyi sürekli takip edelim inşaAllah: http://www.halkhaber.org/kategori/yazarlarimizdan/

   Selametle.

   • ali diyor ki:

    sabiilik inanacı hakkında bilginiz var mıdır? günümüze etkileri ve dini rituellerdeki değişikliğe etkileri hakkında araştırmalar yaptınız mı hiç.Kur’an_ı Kerim’in herhangi bir nüshanısında 5 vakit namazı geçmekte midir? yoksa şekle dayalı emevi namazı mıdır bu namaz ?kıssadan hisseye kalıplaştırılmış bir namaz anlaşı ehlibeyit soyundan gelenleri kapsamakta mıdır?(ASLA)

 29. zeki çelik diyor ki:

  şii ler namazı sadece üç vakit olarak mı kılıyor? hem üç vakit hem beş vakit kılamazlar mı? yani birleştirmeden sunni gibi kılamaz mı ? kılarsa şii liğe göre kabul omaz mı? peygamberimizin bazı zamanlarda birleştirdiği defalarca anlatılmış. şii ler neden sürekli birleştiriyor ? birde ben bir video gördüm açıklaması şöyle imam namazda hz Ömer ve diğer halifelere hakaret ediyor. hocanın konuşmasından bişe anlamadım alt yazısında hakaret ettiğini yazıyordu? şiilikte böyle bir hakaret varmı. şiilerin okuduğu ezanda hz Ali ile ilgili bir cümle vardı. Ali Allahın velisidir diye. peygamberimiz zamanında bu cümle ezanda yok ise hangi tarihte kim tarafından eklenmiştir?