Hz. İmam Mehdi’nin (as) Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

Yazar: beytül ahzan Tarih: 7 Ağustos 2009 22.8K kez okundu Ehlibeyt 12 Yorum
Hz. İmam Mehdi’nin (as) Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
Bu yazıyı değerlendirin

S. 1- Hz. Mehdi (a.s)’ın meşhur lakapları nelerdir?
C. 1- Mehdi-yi Mev’ud, İmam-ı Asr, Sahib’uz-Zeman, Bakiyyetullah, Halef’us-Salih ve Kâim-i Al-i Muhammed (a.s).


S. 2- Hz. Mehdi (a.s)’ın anne ve babasının isimleri nelerdir?
C. 2- Baba adı Hz. Hasan Askeri (a.s), anne adı ise Nercis Hatundur.

S. 3- Hz. Mehdi (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?
C. 3- Hicri 255. veya 256. yılın Şaban ayının on beşinde Samerra’da dünyaya gelmiştir.

S. 4- Doğumları halktan gizli tutulan ilahi şahsiyetler kimlerdir?
C. 4- Şunlardır:
a) Hz. İbrahim (a.s); annesi onu halktan gizli olarak dünyaya getirdi ve erginlik çağına kadar mağarada sakladı.
b) Hz. Musa (a.s); annesi onu Firavun’un korkusundan bir sandığa koyarak denize bıraktı.
c) Hz. Mehdi (a.s).

S. 5- Neden sadece İmam Mehdi (a.s) “Kâim” (kıyam eden) olarak adlandırıldı?
C. 5- Ebu Hamza-i Sumali şöyle diyor:
İmam Bakır (a.s)’a; “Ey Resulullah’ın oğlu! Siz İmamların hepsi hak için kıyam eden değil misiniz?” diye sordum. İmam (a.s); “Bizim hepimiz hak için kıyam edeniz” buyurdular.
Dedim ki: “Öyleyse neden İmam Mehdi (a.s) sadece “Kaim” (kıyam eden) olarak adlandırılmıştır?”
Buyurdular ki : “Ceddim İmam Hüseyin (a.s) şehit olduğunda melekler Allah dergahına inleyerek şöyle dediler: ‘Ey Rabbimiz! En iyi kullarının katillerini kendi hallerine mi bırakıyorsun?’ Allah-u Teala onlara vahiy ederek şöyle buyurdu: “İzzet ve celalime ant olsun ki, çok uzun zaman geçse bile onlardan intikam alacağım” Sonra Allah Teala İmam Hüseyin (a.s)’ın evlatlarından olan İmamları onlara gösterdi, melekler onları görünce sevindiler; onlardan biri ayağa kalkıp namaz kılıyordu, AllahTeala ‘Bu Kâim’in (ayağa kalkanın) vesilesiyle onların düşmanlarından intikam alacağım’ buyurdu.”
Ama şeyh Saduk (r.a) “Meani’l- Ahbar” kitabında şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Mehdi (a.s)’a Kâim denilmesinin sebebi, halk onu unuttuğu bir anda kıyam edeceğinden dolayıdır.”

S. 6- Neden İmam-ı zaman (a.s)’a “Mehdi” diyorlar?
C. 6- “İrşad-ı Mufid” kitabında İmam Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
“Hz. Mehdi (a.s)’a Mehdi denilmesinin sebebi; Allah Teala tarafından her gizli ve müphem işe kılavuzluk etmesinden dolayıdır.”

S. 7- Hz. Mehdi (a.s) kaç yıl gizli olarak babasının kefaleti altında bulundu?
C. 7- Beş yıl civarında.

S. 8- İmamet makamı ne zaman ve kaç yaşında Hz. Mehdi (a.s)’a verildi?
C. 8- Hicri 260.yılında babası Hasan Askeri (a.s) şahadete eriştiğinde, imamet makamı Hz. Mehdi (a.s)’a verildi, Hz. Mehdi (a.s) o zaman beş yaşlarında idi.

S. 9- Hz. Mehdi (a.s)’ın hayatı kaç döneme ayrılır?
C. 9- Dört döneme ayrılır:
1- Çocukluk dönemi.
2- Gaybet-i Suğra dönemi.
3- Gaybet-i Kubra dönemi.
4- Zuhur ve evrensel hükümeti dönemi.

S. 10- Hz. Mehdi (a.s)’ın gaybet-i suğrası kaç yıl sürdü?
C. 10- Meşhur nakle göre 69 yıl sürdü (H.260’dan 329’a kadar); 70 yıl diyenler de vardır.

S. 11- Hz. Mehdi (a.s)’ın Gaybet-i Kubra’sı hangi yıldan başladı?
C. 11- Hicri 329. Yıldan itibaren başladı, Allah-u Teala istediği zamana kadar da devam edecektir.

S. 12- Hz. Mehdi (a.s)’ın naipleri (vekilleri) kaç gruba ayrılır?
C. 12- İki gruba ayrılır: Özel naipleri ve özel olmayan naipleri.

S. 13- Hz. Mehdi (a.s)’ın has (özel) naipleri kaç kişiydi ve isimleri neler idi?
C. 13- Dört kişiydi, isimleri de şöyledir: “Osman b. Said”, “Muhammed b. Osman”, “Hüseyn b. Ruh” ve “Ali b. Muhammed-i Semeri.[1]

S. 14- Hz. Mehdi (a.s)’ın özel olmayan naipleri kimlerdir.?
C. 14- Hz. Mehdi (a.s)’ın özel olmayan naipleri, Gaybet-i Suğra’da halkın kendilerine baş vurdukları bütün şartları haiz olan fakih ve müçtehitlerdir. Çünkü İmam Mehdi (a.s) onları halkın hüccetleri bilip şöyle buyurmuştur: “Onların hükmü benim hükmümdür, onlara muhalefet bana muhalefettir.” [2]

S. 15- Hz. Mehdi (a.s)’ın sima ve ahlâkı nasıl idi?
C. 15- Rivayet edildiğine göre Hz. Mehdi (a.s), sima ve ahlak açısından Resulullah (s.a.a)’a herkesten daha çok benziyordu; yüzü esmer, kaşları hilal ve uzun, gözleri siyah, iri ve çekici, omuzu geniş, burnu sivri, dişleri parlak, el ve parmakları iri, sağ yüzünde siyah bir ben, kaslar dolaşık ve muhkem, vücut yapısı uygun, sesi ise gürdü.

S. 16- İntizarın (zuhuru beklemenin) gerçek manası nedir?
C. 16- “İntizar’ın gerçek manası zulüm, zillet, kölelik, haksızlık ve batıla karşı durmak ve özgürlük, adalet ve hakkı hakim kılmak yolunda çaba sarf etmektir. Elini elinin üzerine koyup durmak, toplumun ıslahı için yapılan hareketlerden kenara çekilmek ve dini, siyasi ve toplumsal meselelere karşı sessiz kalmak manasına değildir.

S. 17- Fereci (kurtuluşu) beklemek ne demektir ve neden bizim önderlerimiz bu bekleyişe bu kadar önem vermişlerdir?
C. 17- “Fereci beklemek” yani; Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhuru ve Âl-i Muhammed (s.a.a)’in hak olan devletinin kurulması için ruh ve cisim yönünden hazır olmak ve zemine hazırlamaktır….

S. 18- Acaba Mehdilik inancı sadece Şia’ya mı mahsustur?
C. 18- Hayır bu inanç, yani Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhur edeceğine inanmak, sadece Şia’ya mahsus değildir, Ehl-i Sünnet mezheplerinin hemen-hemen hepsi buna inanmaktalar. Hatta Beşeriyet aleminin kurtarıcısının zuhurunu beklemek sadece İslam dinine de mahsus değildir; Hıristiyan ve Yahudi gibi diğer dinler de böyle bir kurtarıcının geleceğine inanmaktalar. [3]

S. 19- Hz. Hasan Askeri (a.s)’ın, Hz. Mehdi (a.s) ile görüşen vekillerinden birinin ismi nedir ve Hz. Mehdi (a.s) ona ne buyurdular?
C. 19- İmam Hasan Askeri (a.s)’ın Kum’daki vekili Ahmed b. İshak şöyle diyor: “İmam Hasan Askeri (a.s)’ın huzuruna vardım ve şöyle dedim: “Ey resulullah (s.a.a)’in oğlu! Sizin naibiniz kimdir?”
Bunun üzerine İmam (a.s) hemen odaya girdi ve dolunay gibi yüzü parlak olan bir erkek çocuğu omzuna alıp getirerek şöyle buyurdular. “Hz. Peygamber (s.a.a) ile ismi ve künyesi aynı olan benim naibim budur; bu çocuk yeryüzünü adaletle dolduracaktır.”
Kalbimin mutmain olması için; “Bir nişane var mıdır?”dediğimde, o zaman üç yaşında olan Hz. Mehdi (a.s) şöyle buyurdular:
“Ben, Bakiyyetullah’ım, Allah’ın düşmanlarından intikam alacak olan benim. Ey Ahmed! Beni gözünle gördükten sonra artık başka delil peşinde olma.”
Ahmed şöyle ekliyor: “Ben (ondan bu sözleri duymakla) çok sevindim, tam bir sevinç ve neşeyle oradan dışarı çıktım.” [4]

S. 20- Kırk defa Mekke’ye yaya olarak giden ve Hz. Mehdi (a.s) ile görüşen şahsın ismi nedir?
C. 20-Emir İshak Ester Abadi (r.a).

S. 21- Ayetullah şeyh Abdulkerim Hairi (Kum ilim havzasının kurucusu) döneminde Hz. Mehdi (a.s) ile görüşen ve İmam Humeyni’nin de ayda bir iki defa ziyaretine gittiği bu büyük alimin ismi nedir?
C. 21-Ayetullah şeyh Muhammed Taki-yi Bafiki.

S. 22- Hz. Mehdi (a.s)’ın yardımcıları kaç kişidir?
C. 22- Hz. Mehdi (a.s)’ın yardımcılarının sayısı Hz. Peygamber (s.a.a)’in Bedir savaşındaki ashabının sayısı gibi 313 kişidir. Nitekim Hz. Ali (a.s), “Ümmet’un- ma’dudetun” [5] ayetinin tefsirinde buna değinmiştir.

S. 23- Ehl-i Beyt’ten gelen rivayetlerde Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhuruna yorumlanan ayetlerden biri hangisidir?
C. 23- Muhammed b. Müslim, İmam Bakır (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Velleyli iza yeğşa” (Sarıp-örttüğü zaman geceye ant olsun) ayetinden maksat, batıl hükümette örtülü kalan ve sabretmeye mecbur olan Emir’ul-Müminin Hz. Ali’dir. “Ve’n- nehari iza tecella” (Parıldayıp-aydınlandığı zaman, gündüze ant olsun) ayetindeki “aydın gündüz” biz Ehl-i Beytin Kâimi’dir; kıyam ettiğinde batıl devletlere galip gelecektir.”

S. 24- Hz. Mehdi (a.s) hangi yönden Resulullah (s.a.a)’a benziyor?
C. 24- Hz. Mehdi (a.s)’ın, ceddi Resulullah (s.a.a)’e benzemesi şundan ibarettir: Kılıçla kıyam edecek, Allah düşmanlarını öldürecek, zalimlere ve zorbacılara galip gelecek ve kılıçla onların kalplerinde korku yaratacaktır. [6]

S. 25- Allah Teala’nın, peygamberler hakkında ameli kıldığı ve Hz. Mehdi (a.s) hakkında da ameli kılacak üç özellik nedir?
C. 25- O üç özellik şunlardır: Onun veladetini (doğumunu ) Hz. Musa’nın veladeti, gaybetini Hz. İsa’nın gaybeti, ömrünün uzun olmasını da Hz. Nuh’un ömrünün uzunluğu gibi mukadder etti; daha sonra Hızır peygamberin ömrünün uzunluğunu, O hazretin ömrünün uzunluğuna delil kıldı.

S. 26- Hz. Mehdi (a.s) tarafından gönderildiğini iddia eden ilk şahıs kimdir?
C. 26- Künyesi Ebu Muhammed olan ve İmam Hasan Askeri (a.s)’ın ashabından sayılan “Şurey’i” ismiyle meşhur olan şahıstır.

S. 27- Hz. Mehdi (a.s)’ı Gaybet-i Kubra zamanında görenlerden bir kaçının isimleri nelerdir?
C. 27- Mukaddes-i Erdebili, Mir İshak Esterabadi, Mirza Muhammed Esterabadi, Muhammed b. İsa Bahreyni.

S. 28- Hz. Mehdi (a.s), sabah ve akşam namazı hakkında ne buyurmuştur?
C. 28- Merhum Kuleyni, Şeyh Tusi ve Tabersi, Zohri’den şöyle dediğini nakletmişlerdir:
“İmam Zaman (a.s)’ın huzuruna vardım, soracağım soruları sordum, Hazret de cevap verdiler. Bu görüşme esnasında bana iki defa şöyle buyurdular: “Sabah namazını yıldızlar kayboluncaya, hakeza akşam namazını da yıldızlar çıkıncaya kadar geciktiren kimse Allah’ın rahmetinden uzaktır.” [7]

S. 29- Hz. Veliy-yi Asr (Mehdi –a.s-)’ın özel duası nedir ve onun ne gibi faziletleri vardır?
C. 29- O Hazret’e mahsus olan duanın ismi Ahd duası’dır. Bu duayla ilgili Hz. Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kim Kırk Sabah onu okursa, Hz. Kâim (Mehdi)’in yaverlerinden olur; O Hazretin zuhurundan önce ölmüş olursa, Allah Teala, zuhur vakti onu kabirden çıkarır; bu duanın her kelimesi karşılığında bin sevap ona verilir ve onun amel defterinden bin günah silinmiş olur.”

S. 30- Hz. Mehdi (a.s)’ın gaybet döneminde halkın görevleri nelerdir?
C. 30- O hazretin gaybet döneminde halkın vazifeleri şunlardan ibarettir:
a) Gaybet döneminde O Hazret için üzüntülü olmak. Nitekim “Nudbe” duasından şöyle okuyoruz: “Halkı görüp de seni görememem ve senden bir ses duyamamam, benim için çok zor ve ağırdı.”
b) Yeryüzünün adaletle dolması ve İslam dininin bütün dinlere galip gelmesi için her zaman ve mekanda fereci (zuhurun gerçekleşmesiyle hasıl olacak kurtuluşu) beklemek.
c) Hazretin vücudunun her şerden korunması için dua etmek ve zuhurunun tacilini Alla’tan istemek.
d) Hazretin vücudunun her beladan korunması için, her vakit mümkün olduğu kadar sadaka vermek.
e) O Hazret adına haca gitmek. Nitekim bu amel Şiiler arasında adettir.
f) Hazretin mübarek ismi, özellikle Kâim ismi duyulunca ihtiram ve saygı için ayağa kalmak ve elini başının üzerine koymak. [8]
g) Şeytanların vesveselerinden din ve imanın korunması için Allah’a yalvarıp yakarmak ve bu iş için rivayet edilen duaları okumak. Okunacak dualardan biri şu duadır:

“Allahummeumme arrifni nefseke, fe inneke in lem tuarrifni nefseke, lem a’rif resuleke; Allahumme arrifni resuleke, fe inneke in lem tuarrifni resuleke lem a’rif hucceteke; Allahume arrifni hucceteke, fe inneke in lem tuarrifni hucceteke, zaleltu an dini” (Allah’ım, kendini bana tanıt, kendini bana tanıtmazsan resulünü tanıyamam; Allah’ım, resulünü bana tanıt, resulünü bana tanıtmazsan hüccetini tanıyamam; Allah’ım hüccetini bana tanıt, hüccetini bana tanıtmazsan dinimden sapmış olurum.)

h) Sıkıntı, hastalık ve bela anlarında Hazret’ten yardım dilemek, Çünkü Hazret, Allah’ın ona bağışladığı kudret ve rabbani ilimlerden dolayı herkesten haberdardır ve onların sıkıntılarını (uygun gördüğü takdirde) gidermeye de gücü vardır. Nitekim şeyh Mufid’e gönderdiği bir tevkide şöyle buyurmuşlardır: “Bizim ilmimiz sizin haberlerinizi kuşatmıştır. Haberlerinizden hiçbir şey ilmimizden gizli değildir.” (Yani her meselenizden haberdarız, hiçbir şey bizden gizli değildir.)

S. 31- Gaybet döneminde halkın görevleri hususunda Hz. Mehdi (a.s) tarafından sadır olan meşhur tevki'(mektup) nedir ve kime sadır olmuştur?
C. 31- İshak b. Yakub’un sorusunun cevabında sadır olan meşhur tevki şudur: Karşılaşacağınız hadiselerde, onların hükmünü bilmeniz için hadislerimizi rivayet edenlere müracaat edin.” [9]

S. 32- “Beyt’ul-Hamd” nedir?
C. 32- “Beyt’ul-Hamd”, nakledilen rivayete göre, Hz. Veliyy-i Asr için var olan bir evdir; onun içinde doğduğu günden kılıçla kıyam edeceği güne kadar sönmeyecek kandil vardı.

S. 33- Hz. Mehdi (a.s)’ın hakim olduğu dönemin özellikleri nelerdir?
C. 33- Hz. Peygamber (s.a.a), insanların kemale eriştiği dönem olan o aydın günü şöyle tarif ediyor:
1) Mehdi, dünyayı zulümle dolduktan sonra adaletle dolduracaktır.
2) Hem göklerin yaratıcısı Mehdi’den razıdır, hem de Allah’ın yaratıkları. Yeryüzünün halkı şöyle diyeceklerdir: Bu zulümlerin şerri başımızdan uzaklaştığından dolayı Allah’a hamd olsun.
3) Serveti adaletle eşit olarak bölecektir.
4) Allah Müslümanların kalplerini müstağni kılacaktır.
1) Yollar emniyetli olacaktır.
2) Sulh-u safa ve …olacaktır.

S. 34- Hz. Mehdi (a.s)’ın kılıcının ismi ve vasıfları nelerdir?
C. 34- Hz. Mehdi (a.s)’ın kılıcının isimleri “Seyfullah” (Allah’ın Kılıcı) ve “Seyfullah’il- Muntakim” (Allah’ın intikam alan kılıcı)dır. Bu kılıç zalim, müstekbir ve fasıkların başına inecek, mustaz’afların başına ise rahmet yağdıracaktır. [10]

S. 35- Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurunun ilk nişanesi nedir?
C. 35- Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurunun ilk nişanesi, güneşin batıdan doğuşudur. [11]

S. 36- Resulullah (s.a.a), Sahib’uz- Zaman (a.s)’ın zuhurundan önceki zaman hakkında ne buyurmuştur?
C. 36- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hz. Kâim öyle bir zaman kıyam edecektir ki, dünyayı kargaşalık sarmış olacak, ülkeler birbirine saldıracak, ne büyüğe rahmedilecek, ne de küçüğe; ve ne de zayıfa şefkatli davranılacaktır.”

S. 37- İmam Mehdi (a.s), kendi büyük mücadelesi ve savaşı için neye muhtaçtır?
C. 37- Fedakar, mümin, muhlis ve gerçek bir savaşçının sahip olduğu hasletlere sahip olan yardımcı ve yaverlere muhtaçtır.

S. 38- Acaba İmam Mehdi (a.s) yeni bir din mi getirecektir?
C. 38- Hayır, yeni bir din getirmeyecektir. Ama o güne kadar İslam’ı öyle bir şekilde hurafe ve şüpheler sarmış olacak ki, Hz. Mehdi (a.s) kıyam edip asıl İslam’ı sunduğunda bazıları, yeni bir din geldiğini sanacaklardır. [12]

S. 39- İmam Mehdi (a.s)’ın zamanında yeryüzünün kudret ve servetine varis olacaklar kimlerdir, niçin?
C. 39- Mahrum ve mustaz’af insanlardır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Biz ise, yeryüzünde müstaz’aflara (güçten düşürülenlere) lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.” [13]

S. 40- İmam Sadık (a.s), Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhur zamanındaki ilmi bilgiler hakkında ne buyurmuştur?
C. 40- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer insanların ilminin zarfiyeti (kapasitesi) 72 harf olursa, o güne kadar sadece iki harf öğrenmişlerdir. Ama o dönemde 72 harfin hepsini öğreneceklerdi.”

Dualarımızın sonu:
“Allah’ım! Bu saatte ve bütün saatlerde (şimdi ve her zaman için) velin Hüccet b. Hasan’a –salat ve rahmetin O’nun ve babalarının üzerine olsun- veli, koruyucu, öncü, yardımcı, kılavuz ve gözcü ol; böylece O’n,u itaat edildiği halde yeryüzünde sakin (hakim) kıl ve uzun bir müddet O’nu orada faydalandır.”

Amin, amin ya Rabb’el-alemin.

_________________
Kaynaklar:
[1] – Simeri ve Samuri de demişlerdir ama meşhur olan Semeri’dir.
[2] – Usul-u Kâfi, c. 1, c. 67
[3] – Çehardeh Ahter-i Tabnak, s. 251 A. Bircendi.
[4] – Keşf’ul- Gumme, c. 3, s. 448
[5] – Hud/8
[6] – Elbette kılıç zamana göre değişebilir, bizim zamanımızdaki kılıç; silah, bomba vb. şeylerdir. M.
[7] – Hakk’ul- Yakin, s. 302.
[8] – Nakle göre İmam Sadık (a.s) böyle yapıyordu. M.
[9] – Gaybet dönemindeki hadis ravileri, Şia fakihleridir. M.
[10] – Çehardeh Ahter-i Tabnak
, Ahmed-i Bircendi
[11] – Müntehab’ul-Eser, s. 446
[12] – Şinaht-i İslam Hüseyn Rudseri ve Ali Abbas Tevhidi
[13] – Kasas/15


Yorum Bırak

 1. Muhammed Ali'nin selam Numan dedi ki:

  Söyledik leriniz hepsi yalan buhara tirmizi ve tüm.hadisi kutsilerde babası isminin Abdullah olduğu yazıyor ve Hasan askeri ki ilgili Mehdi vefat ettiği açık çalışma Ortadayken siz açan neyin kafsindasiniz. Ve onun yeryüzündeki ismi Ahmet olacak. Ve Medine de dünya geldi ve Mekke de Muharrem ayında umredeyken yedi âlim onu tanıyıp kırk yaşında zorla biat edeceker.. açık ve net hadisleri ne kadar çarpitiyirsunuz. İnsanları kandırmayı evet o gelecek önce savaş çıksın Süfyan çıksın. Bakalım kabinde bakalım görürüz.. madem o zaman geldi resullah net kırk yaşında tebliğ edilir bir günde tamam olur Kemal’e erer diyor.ne kendi biliyor ne çevresindekiler onun kim olduğunu. Yazıklar olsun yeter insanları kandirdiginiz yeter .insaanalr saf peşinden gidiyorlar az tarih okuyun az ozaman bugüne kadar böyle bir çok yalancı geldi. Tövbe akşam azabını bozmuyacam.az okuyun insanlar cahil olmayın böyle yalancılar dan koruyun kendinizi

 2. muhammed rahim dedi ki:

  1979 mayıs 12- 2019 mayıs 12.kılıç,gül,kan,soy birleşim,mahşerden önce mahşer,samimiyet,teslimiyet,adına ad, soyuna soy,kılıçlara uzatılmış baş,kalubeladan gelen söz,dağınık millet, dağınık ümmet,manen vurulan zincirler,
  zincirleri titreten arzu,göz önündeki gizletilen,sabır makamında ümmet için eriyen, ilahi izinle bekletilen,

 3. zuhal dedi ki:

  imam mehti dünyaya zuhur ettiği vakit kaç yaslarında olacak yada bir anne tarafından doğurulacakmı.

  • Yunus sarı dedi ki:

   En zor konuya değinmişsiniz mehdi doğacak şeklinde hadisler var çünkü 40 yaşında gelecek diyor ve kendini bilmeyecek sertapta sır olan mehdi ise kendini bilir ya ölmedi ki o zaman hipnoz ile kendini unutmuş olmalı ya da yeni bir doğum ile gelirse kendisini unutmuş olması gerekir her iki durumda da mehdi aynı ruhtur ama şia 12. Imam gelecek diyor sunni kaynaklar ise ahırzamandaki mehdiyi ayrı bir ruh olarak yani 13. Imam olarak kabul eder ısa peygamberın olmedigi ve gökte sağ olduğu ve aynen geleceği kesin çünkü zaten ısa yeni bir doğumla gelemez gelmesi mümkün değil çünkü babası yok babası olmadığı için baba edinerek gelmesi sunnetullaha aykırı ama mehdi için aynı kanun geçerli değil doğum ile gelmesi sunnetullaha aykırı değil ama beklenen mehdinin sır olduğu ve dünyada olduğu da kesin ve direkt gelecek deniyor ama hızır gibi metafizik bir üst boyutta da yaşamıyor yani fizik boyutunda ama mehdinin ruh akışı hızı bizden hızlı biz 1 sene yaşarken o 20 sene mesafe katedıyor yani biz 10 yaşına gelince mehdi 200 sene yaşamış oluyor ama genç gösteriyor çünkü mehdi hep genç olur hiç yaşlanmaz. Mehdi bu şekilde zuhur edecek o zaman da annesi babası akrabalarının sağ olmaması gerekecek ki akrabasız kalınca canı sıkılacak ve ricat ile 11 imamı ve fatıma annesini geri getirecek ısa peygamber ise inince mantıken nüfus cüzdanı ve ikametgahı olmayacak ısayı da bu şekilde tanıyacağız çünkü biri veya birileri çıkıp bu ısa bizim akraba dün bizim evde oturuyordu derse o zaman o kişi ısa olamaz ama kesin olan hak olan mehdi de ısa da haktır gelecektir çünkü iman meselesidir inkar eden kafir olur tefekkür ediyoruz ama önemli olan gelsınlerde biran önce nasıl geliyorsa gelsinler acele gelmeleri daha iyi olur.

   • tuncay dedi ki:

    kardeş akıllı adamsın boş boş konuşuyosun allah ol dedimi olur öl dedimi ölürsün siz yaradanı hafife alıp patavatsızca konuşuyosunuz kadınında aklını karıştırıyosun pehh ne manyaksın ya öyle şeyler göreceksinizki biz iman ediyoruz diyeceksiniz öyle şeyler göreceksinizki ödünüz patlayacak hatta yecücle mecücü görenler sinirsel kıriz geçirecek manyak gibi bişey olucaklar allahın hikmetiyle dalga geçin alay edin siz la havle

  • kartal dedi ki:

   Arastirdigim hadislerde Imam 35-40 yaslari arasi bir gorunumde zuhur edecek. Bir anneden dogacak. Hadislerde Hz Mehdi zuhur zamaninda Hz Peygamber’in 40. kusaktan torunu olarak bahsedilir. Hz Peygamber ve Hz Ali soyle demisler; “O’nun ismini de biliyoruz. Bize ulasincaya kadar tum ceddinin de isimlerini sayabiliriz”…
   Ama bazi sebeplerden saymamislar! Ayrica O’nun “”insanlar arasinda”” 39 yil bekleyip 40 da cikacagini belirtmisler!
   Dolayisiyla bazi alimlerce hicri 1440 yilinda cikmasinin beklenmesi bu sebeptendir. Bu kadar baska soru var mi?

  • tuncay dedi ki:

   görmek istiyosan 4 gün oruç tut iki rekat namaz kılıp yaradana hediye et orucu ve iki rekat namaz hesnasında niye edicen yaradanın rızasını alıcan

 4. Yunus sarı dedi ki:

  Mehdi a.s. In kelime manası beşik demektir.

  • kartal dedi ki:

   Besik, dösek, süslemek ve bezemek kelimenin mecazi anlamlaridir. Turkcedeki bir cok farkli anlami olan bogaz vb gibi. Isim veya sifat oldugunda ozel olarak hidayete ermis ve hidayet edecek olan anlami tasidigi soylenir.

 5. Mehmet üner dedi ki:

  RABBİMİN RAHMETİ VE NURU ? RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHA
  İMAN ETMEYE DAVET…???? ĞAYBET’TEKİ İMAM ?

  • kartal dedi ki:

   Sana da sunu yazayim!! O Hz Imam SAG elinde damarlarla latince ALLAH arapca MEHDI yazan kisidir. Kendi eliyle 7 karisi gecen orta boylu bir kisidir. Allah’in (cc)yardimi ve izni ile yeryuzunun en guclu agacini tutup sokebilecek bir guce sahiptir. Kuru bir dal parcasini kupkuru bir topraga diktiginde hemen yesertendir. Gokte ucan kusu cagirdiginda eline kondurabilen kisidir. Vahsi !! bir aslani yanina cagirip kedi sever gibi sevebilen kisidir.
   Sen bunlardan birini yapabilir misin?
   Iste Allah’in rahmeti, ruhu ve nuru Hz Mehdi’de böyle tecelli etmistir.