Müzik Haram Mıdır?

Yazar: beytül ahzan Tarih: 27 Temmuz 2009 49.519 kez okundu Ahkam 41 Yorum


SORU-1: Müzik ve şarkı dinlemenin haramlığıyla ilgili ayet ve hadislerden bize örnekler verebilir misiniz?

CEVAP-1:İslam’da insanın nefsani heveslerini kabartıp şehevi duygularını tahrik eden ve genellikle günah ehlinin dinlediği ve kullandığı müzikler haramdır. Bunun Kur’an ve hadislerde bir çok delili vardır ki biz bunlardan sadece bazılarına değinmekle yetineceğiz:

1- “…İğrenç bir pislik olan putlardan kaçının; batıl sözlerden de kaçının.”(Hac, 30)
ayetindeki “Batıl Söz”den maksadın ne olduğu İmam Muhammed Bakır’a (a.s) sorulunca, “Müzik” diye cevap verdi.

Yine
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün lehv (boş ve amaçsız) olanını  satın almaktadırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır.”(Lokman, 6)
ayetindeki “lehvi söz”den maksadın ne olduğu sorulunca “Müzik onlardan birisidir.” buyurdu.
(Bihar-ül Envar, C.79, S.245)

2- Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir:
“Çalgı aletlerini ve müziği-şarkıyı dinlemekten kaçının; zira bunlar su ekini yeşerttiği gibi kalpte nifakı yeşertir (kalpte münafıklık doğurur).”
(Kenz-ül Ummal, Hadis: 40667)

3- İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur:
“Müzik-şarkı Allah Azze ve Celle’nin  ateş (azabı) vaad ettiği şeylerdendir. Zira şöyle buyurmuştur: ”
“İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve onu bir eğlence konusu edinmek için sözün lehv (boş ve amaçsız) olanını  satın almaktadırlar. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır.”
(Lokman, 6)

4- İmam Cafer-i Sadık (a.s)
“(Tevbe edip salih amelde bulunanlar) o kimselerdir ki batıl söze şahitlik etmez ve boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman, onurlu olarak (onun yanından geçerler (onu dinlemezler).”
(Furkan, 72)
ayetinin tefsirinde, “Maksat müzik-şarkıdır buyurdu.”
(Nur-us Sekaleyn Tefsiri, C.4, S.41)

5- Allah Resulü’nden şöyle nakledilmiştir:
“Müzik-şarkı, zinaya götüren bir merdiven gibidir.”
(Bihar-ül Envar, C.79, S.247)

6- Yüce Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir:
“Dört şey insanın kalbini bozar ve su ağacı yeşerttiği gibi insanın kalbinde nifakı (münafıklığı) yeşertir:
Lehvi (müzik-şarkı) dinlemek, ağzı bozukluk, (zalim sultanın kapısına gelmek (onunla haşir-neşir olmak) ve av peşine gitmek.”
(E-Hisal, S.227)

7- Resulullah (s.a.a):
“Müzik-Şarkı dinleyen kimseye, Ruhanilerin sesini dinleme izni verilmeyecektir. “Ya Resulallah, Ruhaniler kimlerdir?” sorulunca, şöyle buyurdu:
“Cennet karileri.”
(Tefsir-i Kurtubi, C.14, S.54)

8- Hz. Ali (a.s) Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir:
“Ümmetimden bir grup maymunlaşacak; bir grup da domuzlaşacak (bu hayvanların sıfat ve özelliklerini kazanacaklar). Diğer bir grup yere batacaklar, bir grup ise şiddetli fırtınalara müptela olacaklar. Bu belalara yakalanmalarının sebebi, içki içmeleri, ipek elbise giymeleri (erkekler için) ve şarkıcı kadınlara ve müzik aletlerine ilgi duymalarıdır.”
(Ed-Dürr-ül Mensur, C.2, S.324)

9- Adamın birisi İmam Cafer-i Sadık’a (a.s) şöyle dedi:

“Benim bazı komşularımın şarkı söyleyen ve ud çalan cariyeleri vardır. Ben bazen tuvalete giderken onları dinlemek için orada gecikiyorum. (bunun bir sakıncası var mıdır? İmam (a.s) şöyle buyurdu:
“Yapma bunu.” Adam “Vallahi ben özellikle kendi ayağımla bunun için tuvalete gitmiyorum. Ama oraya giderken dinlemeye çalışıyorum.” diye cevap verince, şöyle buyurdu:

“Seni Allah’a yemin veriyorum, Allah Azze ve Celle’nin şu buyruğunu duymadın mı:
“Hiç şüphesiz kulak, göz ve kalp (dinlediğinden, gördüğünden ve algıladığından) sorumludur?” Adam şu cevabı verdi:

“Sanki ben Allah Azze ve Celle’nin kitabından bu ayeti (önceden) hiçbir Arap ve Acem’den duymadım! Hiç şüphesiz artık bunu terk ettim ve ben Allah’u Teala’dan bağışlanma diliyorum.”
(Men La Yahzurh-ul Fakih, C.1, S.80)

————

SORU-2:Benim günümüzde çoğumuzu (özellikle de gençleri) ilgilendirecek bir sorum var, bugüne kadar yazılmış sorulara göz attım; fakat bu soruyu bulamadım, öğrenmek istediğim şu: Günümüzdeki düğünlerde genellikle kadın erkek karışık oynuyorlar veya halay çekiyorlar. Bu konuya dinimiz yönünden bakılırsa ne sonuç elde edilir, dinde kadın erkeğin karışık oynamasına yer veriliyor mu? Ben verilmediğini zannediyorum ama bunu ispatlayacak belirli kanıtlar var mı? Size şimdiden teşekkür ediyorum

CEVAP-2: Muhterem kardeşim, kadın erkeğin birbirine karışacak ve mahrem namahrem sınırlarını ihlal edecek şekilde düğünlerde beraberce oynamaları, bilmem halay çekmeleri filan kesinlikle haramdır.
Zira kadın erkeğin şehvet gözüyle ve birbirlerine nefsanî olarak  tahrik edecek şekilde bakmaları bile haram olduğu halde birbirlerine karışarak hiçbir sınıra riayet etmeyerek oynamaları vs. nasıl helal olabilir?

Bu konuda bir sürü Allah Resulü ve Ehlibeyt’inden nakledilen hadisler var. Müctehidlerimiz de bunlara dayanarak açık fetvalar vermişlerdir. Biz sözü fazla uzatmadan bu fetvalardan bazılarını nakletmekle yetiniyoruz:

Soru: Kadın ve erkeğin ister müzik eşliğinde olsun, ister olmasın radyo veya kasetten gınâ söylemelerinin hükmü nedir?

Cevap: Gınâ şer’an mutlak suretle haramdır. İster erkek söylesin ister kadın, ister canlı olsun ister kasetten, ister müzik aletleri eşliğinde olsun, ister olmasın gınâ söylemek ve dinlemek câiz değildir.

Soru: Müzik eşliği olmadan sesi boğazda titreterek şiir okumak câiz midir?

Cevap: Müzik aletleri eşliğiyle olmasa bile gınâ haramdır. Gınâdan maksat ise, sesi günah ve isyan meclislerine uygun olacak şekilde boğazda titreterek çıkarmaktır. Fakat şiir okumanın haddi zâtında hiç bir sakıncası yoktur.

Soru: Erkeğin kendi helâlinden lezzet almak amacıyla yabancı kadının gınâsını dinlemesi câiz midir? Acaba kadının, kendi kocası için ve erkeğin de kendi karısı için gınâ söylemesi câiz midir?

Allah Teala’nın gınâyı, günah ve isyan meclislerine uygun olduğu ve bunlardan ayrılmadığı için haram kıldığı ve dolayısıyla tapınılmaktan başka bir faydası olabileceği düşünülemeyen heykel yapıp satmanın haram oluşu gibi gınânın da haram oluşu, günah ve isyan meclislerinin haram olmasından kaynaklandığı söylenmektedir; bu görüş doğru mudur? Buna binaen, acaba günümüzde bu sebep ve etkenin olmayışı haramın kalkmasına sebep olabilir mi?

Cevap: Sesi günah ve isyan meclislerine uygun olarak boğazda titretmekten ibaret olan gınâ mutlak suretle, hatta kadının kocası için ve erkeğin de karısı için gınâsı bile haramdır.

Ve insanın eşinden lezzet almak istemesi gınâ dinlemeyi mubah etmez. Dinimizin gınâ söylemek, heykel yapmak vb. şeyleri haram kıldığı tespit olunmuştur ve bu ise Ehlibeyt fıkhındaki sabit hükümlerdendir. Bu gibi hükümler, varsayımlara dayanan ölçülere, psikolojik ve toplumsal etkilere bağlı değildir. Bu gibi şeyler haram unvanlarını korudukça haramdırlar ve mutlak suretle onlardan kaçınmak farzdır.

Soru: Doğum günlerin vs.de darbuka çalmanın hükmü nedir?

Cevap: Müzik ve çalgı aletlerini günah ve isyan meclislerine uygun olan coşturucu ve neşelendirici nitelikte kullanmak mutlak suretle haramdır.

Soru: Haram şeyler içeren kasetleri kopyalayarak çoğaltma karşılığında ücret almak câiz midir?

Cevap: Dinlenmesi haram olan kasetlerin kopyalanması ve bunun karşısında ücret alınması câiz değildir.

Soru: Müzik eşliği olmadan kadınlar toplantısında dans etmenin hükmü nedir? Eğer haramsa iştirak edenlerin toplantıyı terk etmeleri farz mıdır?

Cevap: Genel olarak dans etmek, eğer şehveti tahrik edici veya haram bir işi yada bir fesadı gerektirecek nitelikte olursa haramdır. Bu durumda, haram bir işi itiraz niteliğinde dans edilen yeri terk etmek, münkerden nehyetmenin örneği olursa, orayı terk etmek farzdır.

Soru: Erkeğin erkek için, kadının kadın için veya erkeğin kadınlar arasında veya kadının erkekler arasında halk oyunları oynamasının hükmü nedir?

Cevap: Şehveti uyandıracak veya haram bir işi veya bir fesadı gerektirecek nitelikte olursa veya kadın yabancı erkekler arasında dans ederse, mutlak suretle haramdır.

Soru: Kadının kadın için ve erkeğin de erkek için dans etmesinin hükmü nedir? Düğün törenine gitmek, toplumsal adetlere saygı açısından olursa, dans edilme ihtimali olduğunu göz önünde bulundurarak, bunun şer’an bir sakıncası var mıdır?

Cevap: Genel olarak dans etmek, eğer şehveti uyandıracak nitelikte olursa veya haram bir işi yada bir fesadı gerektirirse haramdır. Fakat dans edileceği muhtemel olan düğün törenlerine katılmak, haram işleyen kimseyi onaylamak sayılmazsa ve harama düşmeye de sebep olmazsa, sakıncası yoktur.

Soru: Acaba anne ve babaların, çocuklarının düğün törenlerinde dans etmeleri câiz midir?

Cevap: Haram dans türünden olursa, babaların veya annelerin bile evlatlarının düğün töreninde dans etmeleri haramdır.

Soru: Acaba kadının kocası için ve erkeğin de karısı için dans etmesi haram mıdır?

Cevap: Herhangi bir harama (örneğin haram olan müzik dinlemek gibi) düşmeden kadının kocası için ve erkeğin karısı için dans etmesi sakıncasızdır.

Soru: Müzik dinlemenin hükmü nedir? Hangi müzikler helaldir? Kadınlar kendi aralarında müzik eşliğinde oynayabilirler mi? (Cevabınızı kaynakları ile beraber alabilir miyim?) Zahmetleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah, kendi yolunda çaba sarf eden herkesten razı olsun.

Cevap: 1- Lehvi müzik haramdır, yani günah meclislerine uygun müziği dinlemek ve çalmak caiz değildir. Fakat, müzik günah meclislerine uygun olmazsa dinlemek ve çalmak sakıncasızdır. Ölçü, müziğin bu meclislerde kullanılmasa bile, bu meclislere uygun olmasıdır;  mevzunun teşhisi örfidir ve mükellefin vazifesidir.

2- Eğer oynamak, insanın şehvetini uyandıracak nitelikte olursa veya başka bir fesadı olursa, ister  müzikle birlikte olsun ve ister müzikle olmasın oynamak caiz değildir. Kadının yabancı erkeklerin karşısında oynaması da mutlak suretle caiz değildir.  Yine doğrusunu Allah daha iyi bilir.

Fetvanın ardından bir açıklama: Muhterem kardeşim gönderdiğimiz cevapta helal ve haram müziğin ölçüsü net bir şekilde ortaya konmuştur. O da Allah’a karşı günah işlendiği toplantı ortamlarına uygun olmasıdır. Yani eğlence maksatlı düzenlenen ve insanların şehvet ve nefsani arzularını tahrik edip kabartan ortamlara uygun bütün müzikleri dinlemek haramdır.

Dolayısıyla sizin örnek olarak verdiğiniz, kimseler de dahil, bugün Türkiye’de ün yapmış şarkıcı, türkücülerin bütün müzikleri hemen hemen bu ölçüye dahildir. Üstelik bütününe yakını batıl ve şeytani sözler içermektedir. Onun için mu’min bir insan mutlaka bunlardan kaçınması gerekir. Ha bunların yerine İlahiler, İslamî marşlar dinlenebilir. Elbette şunu da söylemek gerekir ki, bazı İslamî olarak lanse edilen müzikler de insanı oynatıp, şehevi duygularını tahrik eden, kısacası diskoteklerdeki pop müziklerini insana hatırlatan türdendirler maalesef. Onları da dinlemek kesinlikle haramdır.

MUSA AYDIN

Yorum Bırak

 1. merve acar diyor ki:

  müzik haram değil sadece Allah ın yolundan çıkarak eğlenmek haram bunu bilin

 2. Furkan Ammar diyor ki:

  Esselamu aleyküm öncelikle. Ehli sünnet yolunda olan biri olarak şunları söylemek istiyorum ayette geçen sözlere müzik demişler her şeye müzik. hangi peygamberdi o davud aleyhisselam sesi güzel değil miydi öyle biliyoruz demek ki güzel sesiyle etkiliyordu insanları bişeyler söylüyordu boş gereksiz söz yerine insanları Allahtan uzaklaştıran her söz diye tefsir etseler daha doğruydu bence. efendimiz aleyhisselatu vesselam medineye girdiğin de tef çalmadılar mı? taleal bedru söylemediler mi buda haram yani o zaman. demek nağmeli kadın sesi dinlemek birilerini tahrik edebilir etmese de bence de haramdır diyoru mbu işin bncesi yokta o haramdır lakin huzur verer sözlü veya sözsüz bütün müzikler haramdır demek biraz mantıksız geliyor bana

 3. Murat diyor ki:

  İnsanların zaafı olduğu konu. hani siz Ehlibeyte iman etmişsizdir. Böyle mi teslim oluyorsunuz. Neymiş yalan uydurma saçma bence falan. Neden konu müzik. bende önceden dinliyordum. kulağa hoş geliyor ve nefsani bir duygu. Ruh müziği istemez. ruh sadece Allahla haşır neşir olmak ister. Git müzik dinleyeceğine kendini Allahın zikrine vakit ayır ya da salavatla değerlendir. Yok yok onlar nefse ağır gelir. Onun müzik dinlemek varken niye uğraşalım ki. ben müzik dinlemeyeli üç sene oluyor. hayatımda bir şey eksildi mi yok. tam tersine yer ve gök ehlinin Allahı tesbih etmesini duydum. Onun bu haram müziği bırakın da kendinizi Allahın tesbihinize bırakın. bak müzikten bin kat hayırlı olan şeyler çıkar karşınıza. Harama itiraz etmeyin ve Allah ve Resulu ve Ehlibeyt diyorsa doğrudur deyin ve kabul edin. Hem İslam dinine girdim diyorsunuz hem Teslim Olmuyorsunuz. Her şeyden teslimiyet gerek sonrası geliyor

 4. esma diyor ki:

  Herkese Allahin selami olsun.Cok dertliyim.Dünyalar kadar sevdiyim Ali Buhara Mete müzik okuyor.Seviyor bunu.Hayatda en çok sevdiyim bir insanin bu işi yapması,benim için çok zor…..Allaha dua edin.Onun için

 5. Ayla diyor ki:

  Az önce youtubede bir video izledim. Videoda müziğin haram olduğu söyleniyordu. Bu siteye girdim. Ve peygamberimiz (s.a.v.) döneminde müzik olup olmadığını araştırdım. Müzik başlagıcı yeniçağ diyordu. Ve yeniçağın tarihlerine baktığımda 1453 ile başlıyordu. Şüphem haşa yok. Ancak merakım vardır. Bilgilendirir misiniz ? .

  • Ehlibeyt aşığı diyor ki:

   Ayla hanım siz iyice düşündünüz mü?!
   Sizede saçma gelmiyor mu? İnternetten peygamber döneminde müzik olup olmadığına bakmışsınız çok ayıp!!! Sizin peygamberimize o kadar inancınız yok mu! Peygamber hiç mi ileri görüşlü değil HAŞA!
   Peygamberimizin öyle hadisleri var ki günümüzün sorunlarını dile getiren hadis. Siz bunu düşünmediniz mi. Peygamberin Allah’ın elçisi olduğunu, biz insanlardan üstün daha ilmi bilgilere sahip olduğu ve herşeyden haberdar olduğunu biliyormusunuz? Siz çocuk değilsiniz. Bunların birileri size açıklaması gerekmiyor. Çok şükür Allah sana hayvanlardan ayırt edici bir Akıl vermiş Düşünce vermiş eğer düşünseydiniz bence sorunuzun saçma olduğunu bilipte yazmadınız. Ki dünya malları için İmanınızı azaltmaya da değmez!!!!

 6. Furkan Durmaz diyor ki:

  Müzik sandığınız kadar boş ve basit bir şey değildir. Yolda gördüğünüz üç beş şey bilen palyaço kılıklılara bakmayın! Müzik doğuştan gelen bir yetenek ister müzik kulağınız yoksa yanından bile geçmeyin. Ben klasik gitar çalıyorum. Genelde enstrümantel ya da akustik parçalar çalıyorum. Çoğu zaman dışarıda boş gezeceğime evde oturur teknik çalışırım diyorum. Beni dışarıdaki afedersiniz her türlü pislikten uzak tutuyor. Bazen boş anıma denk gelip şehvet duygusuna kapıldığımda yine gitarımı elime alıp uzaklaşıyorum o durumdan. Burada bir çelişki ortaya çıkmaz mı? Günah olan bir şey beni şehvetten nasıl uzak tutabiliyor? Sadece meraktan soruyorum yoksa zaten cehennemden vip yer aldım demektir.

  • Seyfullah diyor ki:

   Kardesim mizik sarki guzel sersen dinden xikarsin dinlemesi haramdir solemesi haram guzel demesi dinden cikarir ilahi dinle hemde muzik allahdan yani ibadet yapmakdan uzaklastirir farketmezsin onu dinlixene kuran keeim dinle

 7. burcu polat diyor ki:

  bir günah işlediğimin farkında değildim iyiki bu metni okumuşum. çok teşekkür ederim

 8. ilker diyor ki:

  hocam sorum şu:ben müzik dinliyorum fakat sadece enstürman tahrik edici allahı inkar edici hiç bir söz yok ne kadın sesi ne erkek sesi var beni allahtanda uzaklaştırmıyo bazen yolda giderken dinlerim bazende biraz mola verince bunun da dinimizce sakıncası varmıdır?

 9. Muhammed RIDVAN diyor ki:

  Kardeşlerim lütfen bu saçmalıklara inanmayınız!
  Bunlar Peygamber düşmanı, İslam düşmanı ve Allah düşmanlarıdırlar!

  YouTube kanalından Edip Yüksel’i takip etmenizi öneririm.

  İyi Günler!

 10. Hasancan diyor ki:

  Saçmalamışsınız.İnsanları dinden soğutmaktan başka birşey değil bu yaptığınız.

 11. Salih diyor ki:

  Helal olsun valla ben bugune kadar kadin sesinden ne tahrik oldum ne de tahrik olana rastladim.

 12. A. A. diyor ki:

  Şehveti tahrik edici olan şey haramdır deniyor da ya adam bu şehveti tahrik edici işi karısıyla yapıyorsa (örneğin dans ediyorsa)?

 13. Ali diyor ki:

  Muhterem hocam,bağlama çalmak,dünyevi olmayan aşık tarzı türkü dinlemek,söylemek caiz midir?

 14. CALIQUWU diyor ki:

  ALLAH RAZI OLSUN…

 15. kısmet diyor ki:

  bence haram değildir

 16. ali akbulak diyor ki:

  ben kuaförüm yan taraf müzik market hergün dışarda sesli müzik çalıyor ister istemez kulağıma geliyor ama haram olduğu için dinlemek istemiyorum bazen iş yaptığım zaman kendimi bilmeden şarkılara eşlik ediyorum fark ettiğim zaman töbe ediyorum bu hep başıma geliyor ve onun müziklerini istemedende olsa dinliyorum bu haram mi kim suçlu burada

 17. ahmet diyor ki:

  Bu müzik haramdır olayı kuranda geçiyor mu? Ben kuranın Türkçe mealini çok dinledim hiç öyle bir şeye rastlamadım ya benim dinlediğim kuran değildi ya senin edindiğin bilgiler kurandan değil.ha batıl söz müzik demek mişşşşş kulaktan dolma biri efendimize sormuş muşşşşş…. o sormuşluğu kuranda geçiyor mu????Geçmiyorsa mişe mışa niye inanayım ben?Diyorsan ki ben bunları hadislerden biliyorum o hadisin gerçek olup olmadığını nereden bileceğiz.Değişmeyecek olan kuran dır hadisin değişip değişmediğinin garantisi var mıdır?Hadislere kaldıysa bizim dinimiz yürümemiz bile haramdır…..

  • Davids diyor ki:

   Bir sorum olacakti. Gecenlerde yurt dndsiia hacamat yaptirdim. Hacamat sirasinda bayildim. Bu normalmidir? Bir de hacamattan sonra 2 seans daha gerekli dedi hacamati yapan kisi? Diger iki seansa gitmelimiyim? Endiselerim var size sormak sizinle paylasmak istedim. Simdiden Allah razi olsun.

 18. cagatay diyor ki:

  söyleyeceklerim hakkında internetten araştırma yaptım ve kesin hüküm vermekten kaçınarak, bu araştırmadan vardığım kanıyı paylaşmak istiyorum: haram ya da günah olan, İslam,Kur’an,Peygamber ve Allah ile alay etmek, vaktini boşa harcamak, Allah’ın emirlerinden uzaklaşmak, insan ya da herhangi bir cisme yücelik kazandırmak gibi şeylerdir. Müzik dinlerken ya da icra ederken bu yanlışlara düşülüyorsa zaten günahtır açıklama yapmaya gerek yok. Müziğin içeriği, klipteki haram görüntüler ya da mesajlar asıl önemli olan bence. Yoksa, sen müzik dinleyerek stresten, öfkeden kurtuluyor, mutlu oluyor, zihnini dinlendiriyor ve böylece hem kendi işlerinde hem de diğer insanlarla olan ilişkilerinde daha anlayışlı daha sakin ve rahat davranabiliyorsan müzik senin için faydalı bir şeydir. Bir şeye kafan bozulunca içki içip sarhoş olmak ya da sövüp saymak yerine müzik dinleyip dans ederek deşarj olmayı başarabiliyorsan müzik faydalıdır. Ama sen şarkıcıları (haşa) ilah gibi görüp, onları hayatının her alanında taklit etmeye çalışıyor, şarkılarda geçen isyankar, olumsuz, fitneye sebebiyet verecek mesajları hayatına yerleştiriyorsan, kliplerdeki haram olan görüntülere dalıp gidiyorsan, müzik dinlemek ya da müzik aleti çalmaktan dünyada asıl varoluş sebebini unutup, Allah’a ibadet etmekten geri kalıyorsan, müzik zararlıdır. Bu ayrımı bence ancak insanın kendi yapabilir. Benim gecenin bu saatinde araştırmalarımdan ve düşüncelerimden aktarabildiklerim bu kadar. Yazdıklarım büyük oranda şahsi düşüncelerim, hiç bir şey iddia etmiyorum, okuyanlar mantık süzgeçlerinden geçirdikten sonra yorumda bulunsalar daha sağlıklı olur kanaatimce. Tabi daha detaylı araştırma yaparak konuyla ilgili ayet ya hadis var mı, tam olarak ne demek istenmiş anlamaya çalışılmalı.. Söyleyeceklerim bu kadar, sorunuz için Allah sizden razı olsun, kafamıza takılan her soru hakkında aydınlanmak ve öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmek dileğiyle.. Allah’a emanet olun..

 19. bahadır diyor ki:

  ezan-ı muhammediye bakın.. yanıt orada.. kıraat hoş sedası ve makamı olmasa şına sin diyen habeşli bilale neden ezan okumasını buyurdu efendimiz???

 20. HÜSEYN diyor ki:

  BU HSUSTA MENHİ OLN ÇALGI ALETLERİYLE MUSIKIDİR.OLAYI ÇARPITARAK KENDİMİZE GÖRE MEŞRUİYYET ÜRETMEMİZE GEREK YOKTUR BU HUSUSLA İLGİLİ RESÜLÜLLAH EFENDİMİZDEN BİLİTİBAR EHLÜLLAHIN VE EHLİ SÜNNET ULEMASININ BEYANLARI,İKAZLARI VARDIR.KUR ANI KERİMİ BELLİ BİR MAKAMLA OKUMAYI BUNUNLA KAT İYYEN MUKAYESE EDEMEYİZ.ZEYYİNULKURANE BİESVATİKÜM VE BENZERİ BİR ÇOK İKAZLAR VARDIR.ZİYA BEY EFENDİNİN İLMİ SEVİYESİNİ BİLMİYORUM AMMA DAHA ÇOK BİR TAASSUB İÇİNDE ALLAHI VE EHLİ BEYTİNİ ZİKREDEN İFADESİ İLE HAŞA ALLAH CC YE EHLİBEYT İSNAT ETMİŞ GİBİ BİR İTİKADİ TEHLİYEDE DÜŞÜYOR…EHLİSÜNNET İNANCINDA HER HARAMIN NEDENİNİ BİLMEK DURUMUNDA OLUNACAK DİYE BİR ŞEY YOK…RESÜLÜLLAH SAV NE GETİRDİ İSE BİAYNİHİ İNANIP UYGULAMAKLA MÜKELLEF OLDUĞUMUZU VURGULAYARAK HERKESE SAYGI VE MUHABBETLERİMİ ARZ EDERİM. ESSELAMÜALEYKÜM VERAHMTÜLLAHİ VEBERAKATÜHÜ VE ALAMENİTTEBEAL

 21. Ziya diyor ki:

  Bence yukarda belirtilen soru ve ceaplarin, saadece öylesine yazilmis olmasi degil de, ispat edilmesi, yani, bir zattan, ya da bir ulu kisiden bir söz naklediliyorsa, bunun hangi kitapda, hangi kaynakta be nerede bulunulabilir olamsinin belirtilmesi gerekir, ki acilip bakilabilsin.
  Müzigin haram olduguna inanmiyorum, söyle ki; Allahi ve Ehli- Beytini zikreden baglama calan milyonlar var. Egitici, üretici, aydinlatici ve insanlari Ehli Beyte yönelten, Allaha yaklastiran müzikler var.
  Ayrica: Kuran-i Kerim okunurken de genellikle bir makam kullanilir. Bunlardan bir örnek Saba makamidir, ki bu da müzige girer. Demek ki, haram olan müzikle haram olmayan müzik arasinda ayrim yapmak gerekir.
  Allah hakkimizda hayirlisini nasip eylesin.

 22. trancer diyor ki:

  peki bu müziğin hükmü nedir? içinde islama hakaret yok boş söz yok. sadece elektronik sesler var. cinselliği uyarmıyor sarhoşluğu uyarmıyor. ***edit

  her müzik cinselliği uyarmaz fuhşiyata sürüklemez. zamanın arapları müzik eşliğinde dansöz oynattığı için olabilir. müziği islama karşı kullanan müşrik araplar varmış demekki. ama ben müziği o amaçla dinlemiyorsam?

  • Mirkan diyor ki:

   sen bunları boşver kardeşim. Kuran-ı Kerim’ de müzik dinlemeyin veya çalmayın demiyor. Aynen söylediğin gibi o zamanlar müzik dansözleri oynatmak eşliğinde çalınırdı. O zamanlar evinde masum masum müzik dinleyenler mi vardı? O zamanlar müzik zengin mürşiklerin bir sapıklık oyuncağıydı. Kur-an ebedidir ama o zamandan buraya gelmiş alimlerin sözleri sadece o zamana aittir.(ebedi sözler de vardır) Zaten onun için Kur-an’ da müzik yasak denilmemiş çünkü allah gelecekteki masum müzik ile uğraşan insanları görüyordu. Fakat işte o zamanların alimleri geleceği göremiyorlardı.(Peygamberimiz(s.a.v) bile…)

 23. Samet diyor ki:

  Sevgi kardeş bilmediğin, anlamadığın konular hakkında kesinlikle yorum yapma. Yanlış bildiğin noktalar var. Yüce Allah (c.c.) alimler ne derse uyun buyurmuştur. Dolayısıyla dini hükümler hakkında cahilce yanlış hükümler vermek insanı dinden bile çıkarır. Dolayısıyla müziğin ve çalgı aletlerinin kesinlikle haram olduğunu bil ve gerekirse islamiyet forum sitelerinden araştır. Hem şunu da unutma. Yüce Allah Kur-anı Kerim’de bildirmediği birçok emir ve yasakları vahiy yoluyla peygamber efendimiz (s.a.v.)’e bildirmiştir ve alimler tüm görüşlerini de Kur-an, sünnet (hadis), icma ve kıyas’lardan faydalanarak belirtmişlerdir, haşa kafalarından değil. Bütün bu kuralların (kanunların) hepsine Şeriat denir

  • Oğuzhan diyor ki:

   Arkadaşlar şu yazdıklarınıza Kuranda bi adres gösterin be artık.ve ayrıya Kuran tek kitaptır ve Kuranda olmayan birşeye inanmamızı nasıl yazarsın ya.Kuranda olmayan emirlermiş şeriatmış. Kuran okuyun arkadaşlar.

   • Muhammed RIDVAN diyor ki:

    Oğuzhan kardeşim bunlar Kuran’ı eksik buluyorlar; her ne kadar dile getiremeseler de.
    Müslümanların Kuran’ı kabul etmelerinin sebebi O’nun eksik bir kitap göndermeyeceğini bilmelerindendir.
    Buna dayanaraktan; İslam’ın tek kaynağı Kuran’dır.
    Kuran’da olmayan bir şeyleri millete yutturmayan çalışırsanız, halk buna karşı olarak “Kuran eksik mi gönderildi acaba?” sorusuyla baş başa kalır.

    YouTube kanalından Edip Yüksel’i takip etmenizi öneririm.

    İyi Günler!

 24. Sevgi diyor ki:

  Farz demişsiniz. Haram demişsiniz. Haram nedir. Farz nedir onu söylermisiniz? Allah’ın emirleri gibi kuran’da geçiyormuş gibi yazmışsınız da.. Farz demek Allah’ın emri haram demek Allah’ın yasakladığı şey değilmidir. Peygamberimiz uygun bulmamıştır demek başka kesin emir olması başka değilmidir? Peygamberimiz demiştir denilen şeyleri de 4 imam yada 4 ayrı gören kişi ayrı ayrı yorumluyor. Hepimiz aynı tabloya bakıp nasıl farklı şeyler görüyorsak bu da öyle.. “Batıl söz” den nasıl müzik cevabı veren imam varsa bundan Allah’a ve Allah’ın emrettiklerini inkar etmek daha doğru bir yorum geliyor bana. Burdan nasıl müzik çıkıyor anlamıyorum.

 25. nur diyor ki:

  ben müzik dinlemyi seven bir gencim ama eğer günahsa bundan vazgeçebilirim.Size bir kaç sorum olacaktı musade ederseniz,ben bir genç olduğum için hareketli parçalar dinliyorum ama bu yazıyı okuduktan sonra bu hareketli parçaların sadece melodisini(yani sözsüz) dinlemeye başladım.Devremiz öyle bir devir ki ben hareketli müzik dinlemesem bana : “Sen de ne pinpiriklisin.Daha gençsiz herkes coşarken sen böyle coşmaya istekli malum mazlum onlarımı seyredeceksin?” derler.bunu düşününce evet yapım çok hareketli ve ben onlar zıplarken zıplamaya istekli onları nasıl seyredeceğim bunun biz insanlar için kolayı olmalı,öyle değil mi? -dinimiz kolaylıklar dini- değil mi? hem müzik insanın doğasında vardır.Duygularını,acılarını sesine-ses tonundan müziğe yansıtır.Tabi ki burda yansıtma derken elbette biz Yüce Allah’ ımıza yansıtmalıyız ama bu duada iken olmaz mı? kendi çapımızda takılırken müzik isteriz ve dediğim gibi gencim biliyorum ki dinimiz en iyi din ve dinimiz o kadar kolay ki insan fıtratına uygun. Öyle ise fıtratımızda olan müziği nasıl engelleriz?
  fakat buradan müzik derken hareketli melodileri ve klasik müziği kasdediyorum.Bir de klasik müzik nasıl şehvet teşkil edebilir?Annemler teyzemlerle buluştuklarında çiftetelli çalıp oynarlar bu da günah mıdır?

  Bunları öğreneyim ki çevremde bana benzeyenleri ve kendimi uyarayım ve kurtuluşa erelim.Şimdiden Allah razı olsun.İnşallah hepiniz Allah’ın rızasına nail olursunuz.

 26. SÜRGÜN diyor ki:

  Gazzâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn isimli eserinde, “Müzik Dinlemenin (semâ) Mubahlığının Delili” başlığı altında söze şöyle başlar:

  “Müzik dinlemek haramdır demek, Allah müzik dinleyen kişileri cezalandıracaktır, demektir. Bu ise, sırf akılla bilinebilecek bir husus değildir. Öyleyse, bu konuda naslara ve bu nasların ışığında yapılan kıyaslara başvurmak gereklidir. Eğer bu konuda nas ve nassa kıyas yoluyla ulaşılan doğru bir sonuçlama yoksa, müzik dinlemenin haramlığı iddiası boşa çıkmış olur.”

  İmam Gazzâlî mûski konusunda bütün söylenenleri tahlil etmiş, delilleri karşılaştırmış ve şu sonuçlara varmıştır:

  “Mûsıkî ister ses ister âlet ile olsun, tek hükme bağlı değildir: Haram, mekruh, mübah ve müstehab olabilir.”

 27. Govher diyor ki:

  Allah razi olsun. Sizinle raziyam

 28. murat diyor ki:

  peygamberimiz(sav) her türlü çalgıyı erkege haram oldugunu bildirmiştir. bu muzigin icerisinde her türlüsüde vardır yani günümüzde ilahi müziği gibi müzikleri helal göstermeye çalışmayın, fetva vermek bu kadar kolay olamaz… eğer verilmiş fetvalara bakıyorsanız ise ilahi deki müziğin de haram olduguna bakın milleti yanıltmayın… peygamberimiz(sav) dememiştir çalgı da şehvani duyguları uyandıran haramdır dememiştir. bütün çalgı aletlerinin erkeğe haram oldugunu söylemiştir. yani ilahilerde bu gruba giriyor yoksa çalgıyla ALLAH peygamberden bahsedin derdi o dememişken biz kime bakıyoruzda ilahinin helal oldugunu söyluyoruz.VALLAHİ bu kadar adama haramı helal göstermek kuranda gecen ‘onlar rahiplerini ve bilginlerini rabler edindiler’ ayetiyle uyuşur. kaş yaparken göz çıkarmayalım muslumanları bildigimiz konularda bilinçlendirelim inşallah….

  • mustafa diyor ki:

   ben saz çalıyorum halk ozanlığı yapıyorum şiirlerimi saz ile okuyorum günahmıdır bi söylrmsiniz kadın felan da oynatmıyorum

  • mustafa diyor ki:

   ama efendimiz tef çalmaya izin vermiş bu nasıl erkeğe haram oluyor