Zuhur Alametleri

Yazar: beytül ahzan Tarih: 8 Haziran 2010 37.4K kez okundu Ehlibeyt 62 Yorum
Bu yazıyı değerlendirin


Hiç belirtmeden, kıyılardasın,


Senden bir işaret var, ey veliyy-i velayet

Hem ortada değilsin hem aramızdasın,

Ey Allah’ın evi ki, bu evin sahibisin.[1]

***

Zuhur vaktine yaklaşmış olduğumuz nereden anlaşılacak? Zuhur dönemine yaklaşıldığını gösteren belirtiler nelerdir? “Ahir zaman” denen dönem ne zamandır ve özellikleri nelerdir? Acaba ahir zaman geldi çattı mı?

Onun zuhur anını, Allah’tan başka tam olarak hiç kimsenin bilemeyeceği anlaşılmış oldu. Tam olarak vakit belirleyen kişi yalan söylemiş olur. Bunu kabul ettikten sonra hadis kitaplarımızda anlatılan öyle kanıtlar ve şahitler var ki o “kurtuluş zamanı”nın yaklaştığını haber veriyor. “Zuhur alametleri/belirtileri” ile ilgili geçmişten günümüze kadar çok sayıda kitap yazılmıştır. Pek çok hadis-i şerif de bu alametleri anmaktadır.

Bu alametler, bir kısım özel olay ve haberlerdir ki onun kıyamına yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Bazı genel belirtiler, zuhur öncesi toplumun durumunu, davranışlarını ve psikolojilerini açıklamaktadır. Bazı alametler ise olağanüstü, şaşkınlık uyandırıcı ve sır gibidir. Bunları, ortaya çıkaran olaylara uyarlamak güçtür. Gönül rahatlığıyla bu olaylara, hadislerde anılan durumlardır denilemez.

Şu noktayı da ekleyelim ki “zuhur koşulları” ile “zuhur alametleri” arasında fark vardır. Zuhur koşulları; “zuhur”un gerçekleşmesinin yakın olduğu sıralarda halkın fikrî, psikolojik yapısı, toplumun ve devletlerin beşerî düzeniyle ilgili durumdur. “Zuhur alametleri” ise; geçmişte hiç olmamış olayların gerçekleşmesidir. Bunlar, o kutlu olayın yaklaştığını haber verir ki, muntazırları Mehdi’nin (ac) büyük ordusu’na katılmaya hazırlar.

Zuhurdan önce İslam toplumunun geneline hâkim olan durumu açıklayan hadis-i şeriflerde çok ve çeşitli belirtilerle karşılaşıyoruz. Örneğin:

“Günahlara yönelmenin aşırı bir şekilde artması, günahların açıktan işlenmesi, içkinin açıkça içilmesi, kumar ve toplumun ahlakını bozan davranışların açıkça sergilenmesi, sahteciliğin, hilenin, yalanın, rüşvetin, riyanın, bidatin, sapkın söz, edepsizlik ve zulmün yayılması, erkeklerin kendilerini kadınlara, kadınların da kendilerini erkeklere davranış, elbise ve görünüşleriyle benzetmesi, erkekler arasında süslenmenin artması, iyiliği emretmenin ve kötülükten sakındırmanın terk edilmesi, zekât ve humusun verilmemesi, akraba ziyaretinin terk edilmesi, insan olarak kardeşlerine merhamet edilmemesi, yalancıların ve düşmanların Müslümanların ülkesine hâkim olması, ani ölümlerin artması, savaş ve çatışmaların çoğalması, kalplerin katılaşması, halkın oyun ve eğlenceye düşmesi, yağışların azalması, rızkın azalması, fiyatların yükselmesi, ırmakların kuruması, İslam’ın garip olması, müminlerin hakarete uğraması, şer güçlerin kuvvet bulması, yaşlı ve düşkünlere saygı ve merhametin azalması, Allah’ın helal ve haramlarının göz ardı edilmesi, ömürden, maldan ve hayattan bereketin kalkması, bütün dünyanın kargaşaya düşmesi, bilginlerin küçük düşürülmesi, çocukların, gençlerin ve ayak takımının devlet yönetimine gelmesi, mescitlerde ney ve müzik çalınması, kadın ve erkeğin karışıklığı, kadınların dik kafalılık, yüzsüzlük ve utançsızlığı, kadınların erkeklere üstün gelmesi, kadınların tesettürsüz ve açık gezmesinin yaygınlaşması, ortakların birbirine ihanet etmesi, peygamberlik iddiasında bulunanların çoğalması yalan yere yemin etmenin ve yalancı şahitliğin kabul edilmesi, mala düşkünlüğün artması, Kur’an’ın arzu ve isteğe göre yorumlanması, müzik eşliğinde Kur’ân  okunması, Allah ve kıyamet inancının unutulması, haramların helal görülmesi, erkeklerin kıskançlığını yitirmesi, erkeklerin kendi eşlerinin meşru olmayan yollardan kazandığı gelirle geçinmesi, livata, sevicilik ve erkek erkeğe evlenme gibi kötü amellerin yaygınlaşması, kötülüklerin iyi sayılması, sabah namazı ve camilerde namaz kılmanın terk edilmesi…”

Bu belirtilerin hepsine az veya çok kendi toplumumuzda, İslam ülkelerinde ve bütün yeryüzünde tanık oluyoruz.

Bu türden alametlere/belirtilere topluca bakıldığında dünyanın ve insanların durumu hoş ve iyi değil. Kötülükler, bütün dünyayı kaplamış, “ahir zaman” dönemi gelmiştir. Artık dünyadan şer ve kötülükleri silip süpürecek gaybdan bir kurtarıcının zuhuruna ihtiyaç duyulmaktadır.

Bazı belirtiler daha açık ve daha somuttur. Olaylar özel koşullara sahip ve özel alanlara açılık getiriyor. Bunlar da pek çoktur. Örneğin şu belirtiler:

“Necef ve Kufe şehirlerinin su altında kalması, Irak’ta huzur ve güvenin kalmaması, İranlıların Araplara galip gelmesi, Basra’nın işgal edilmesi ve su altında kalması, Belh şehrinin yıkılması, Beytü’l-Mukaddes’in onarılması, Mısır ve Şam’ı yönetenlerin öldürülmesi, Horosan’lı bayrağının Dicle kenarına dikilmesi, Fas’tan ve Cehyun’dan bayraklıların harekete geçmesi, Türklerin Şattu’l-Arab’a kadar ilerlemesi, dört antlaşmanın yapılması, Habeşistan’ın depremle yıkılması, Necef’te ilim ve bilginin tükenmesi ilmin Kum şehrinden fışkırması, ramazan ayında semavi sesin duyulması, dinin bir İranlının eliyle pekişmesi, Hac yolunun kapanması, Rey şehrinin yıkılması, Horosanlı Seyyid’in Horosan’dan kıyam etmesi, Şuayb’ın Talikan şehrinden kıyama kalkması, güneşin batıdan doğması, Mina’da bir facianın meydana gelmesi, Kıptî’lerin Mısır’a yönetime gelmesi, Şam Camisi’nin bir bölümünün yıkılması, Kâbe’nin yakılması, Lübnan’da kanlı olayların meydana gelmesi, Kufe Camii ve Borasa Camii’nin harap edilmesi ve benzeri olayların gerçekleşmesi.”

Bu olayların ve belirtilerin çözümü ve yorumu nedir? Acaba bunlar gerçekleşti mi? Bazı kimseler, bunların bazısını olayların bir kısmına uyarlamışlar ve “şu belirti, işte şurada meydana geldi” demişlerdir. Ama bu tür yaklaşımlar tam bir güvenle kabul edilemez. Çünkü bazen tam aksi gelişmeler bu iddiaları çürütmekte ve bu uyarlamaların doğru olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Ancak bütün belirtileri toplu olarak ele aldığımızda şunu söyleyebiliriz: Mehdi’nin (af) zuhurunun eşiğinde yaşam şartları ve barış açısından durum karışık bir haldedir. Bu durumda gaybî bir ıslahatçıya şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.

Belirtilerin üçüncü çeşidi de özel alametlerdir ki bunların ortaya çıkması durumunda zuhur zamanının kesinlikle çok yakın olduğuna inanmak gerekir. Bunların bir kısmı İmam’ın zuhuru ve kıyamı sırasında gerçekleşecektir. Bu alametlerden bir kaçına şu şekilde işaret edilmiştir:

Süyanî’nin ayaklanması: Ebu Süfyan soyundan adı “Osman İbn Anbese” olup, Ehlibeyt’e (hepsine selam olsun) muhalif olan kötü bir adam çıkacak. Şam (Suriye, Filistin, Ürdün…) bölgesinde ayaklanacak ve birçok şehri ele geçirecek, katliam ve yağmalama yaptıktan sonra Mekke ve Medine arasında ordusunu yere gömülecek, kendisi kaçacak; ama İmam-ı Zaman’ın (ac) zuhurundan sonra Beytü’l-Mukaddes’te öldürülecektir.

Seyyid Hasenî’nin kıyamı: Şia’nın büyüklerinden ve İmam Hasan Müçteba’nın (as) soyundandır. İran’ın Kazvin ve Deylem illerinden kıyama başlayacak, halkı Ehlibeyt yoluna davet edecek. Şehirleri feth edecek, Kufe yolunda İmam Mehdi’nin (af) zuhur ettiğini işittiğinde ona yetişip biat edecektir.

Gökten kutlu bir haykırış: Zuhurun hemen eşiğinde gökten kutlu bir çağrı işitilecek, İmam-ı Zaman’ın (ac) zuhur ettiğini bildirecek, herkes ona biat ve itaat edecektir.

Hazret-i İsa Mesih’in inmesi: Rivayetlerimizde yazıldığına göre İsa (as) gökyüzünden yere inecek, namazda İmam-ı Zaman’a (af) uyacak ve onun bağlısı olacaktır.

Nefs-i Zekiyye’nin öldürülmesi: Allah Resulü’nün (saa) soyundan bir kişi, Kur’ân ve Ehlibeyt yoluna davette bulunacak, Mekke’de Rükün ile Makam’ı İbrahim arasında düşmanlar tarafından katledilip başı gövdesinden koparılacaktır.

Yemanî’nin ayaklanması: Yemen’den zulüm karşıtı bir adam ayaklanma çıkaracak, Kufe’ye vardıktan sonra savaşçı askerleriyle Süfyanî ordusuna saldırıp onları yenilgiye uğratacak.

Hadislerde anıldığına göre; zuhur çok yakın olduğu zaman benzeri başka alametler de ortaya çıkacak ve bu farklılıklardan dolayı halk bir Dünya Kurtarıcısı’nın ortaya çıkacağını anlayacaktır.

Bu olayların bir bölümü İmam’ın zuhuruna kadar sürecektir. Bir hadiste İmam Cafer Sadık (as) şöyle buyuruyor:

“Mehdi’nin (ac) kıyam etmesinden önce beş şey kesinlikle gerçekleşecektir: Yemenî, Süfyanî, haykırış, Nefs-i Zekiyye’nin öldürülmesi ve yere gömülme.”[2]

Bütün bu anılan alametler konusunda çok çeşitli incelemeler ve yorumlar yapılmıştır. Bazen de belirli olaylar ve belli kişiler için tatbik edilmiştir. Ancak rivayetlerde bu olayların kesin açıklamasını ve yorumunu bulmak güçtür. Bu konuda hata yapan kimseler az değildir.

Ne olursa olsun, o gelecektir. Her ne kadar İmam (af) gizli ise de onun varlığının izleri her yerde açıktır. Çünkü o yerin ve zamanın hareket eden ruhudur ve bir gün kutlu bir müjde olarak imanımızın merkezine yerleşecektir.

***

Ben bu caddelerden sormuşum bu yıl geliyorsun,

Beni de beraberinde buradan götüreceksin, ey sahranın ruhu.

Beni anla, ey ismi goncaların açılışının başlangıcı olan.

Güz gönlüm yalnızlık yıkıntılarından çürümüştür.

Eğer gözlerimden uçuşan bir hürmet görüyorsan,

Toprak ruhumu incitti, ey ulu güzelim.

Belki kimse bilmiyor, ama beni iyi biliyorum,

Zuhurun kıymetlidir, baştan ayağa seyredilmeye değer.

Sen Allah’ın en güzel sabahlarından daha güzelsin,

Biliyorum bu sıkıntılardan beni kurtaracaksın.

Bütün caddeler senin aşkınla taşıyor,

Ben bu caddelerden sormuşum, bu yıl geliyorsun.[3]

***

1-Hekim Safay-i Isfahanî.

2-Biharu-l Envar, c.52, s.204

3-İshak Rahib.

***

Cevad Muhaddisi’nin “Ümit Sabahı” kitabından alıntıdır.

Sayfa:65


Yorum Bırak

 1. günahkar kul dedi ki:

  öncelikle allahın nuru peygamberlerine ehlibeytine ve meleklerin üstüne olsun allah yer yüzünü altı günde yarattı ve dediki meleklerine secde etmelerini 7.gün müjdeledi fakar iblis allahın en müyük makamında allaha dediki yarabbi ben bu nefse sejde etmem peki dedi allah iblise .seni bu secdeden alı9 koyan nedir iblis allaha dediki yarabbi ben düzenbazların hallerini bilir ve ona göre tedbir alırım ama adem kanıcı nasıl olurda bu kadar yetkilerle donatırsın allah dediki iblis ve meleklere ben şüpesiz oyunlar4ın kurucusu ve planların bozulmasında sizlerden daha ilerdeyim fakat siz bunları bilmez ve idrak edemessiniz dedi şüpe yokki allah doğruyu söyledi ve dönüp iblise hadi in ordan dedi ademin durumu ise af dilemesiyle allahı haklı çıkardı bu mitolajide ve dört büyük kitaplarda değişik konularla bahsedilmiştir sümer tabletlerinde bukonu ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmıştır .şimdi gelelim konumuza araştırmak ilmin kapısını bulmak ise içeri girmek meşakkat isteyen bir u7nsurdur diyorumki marifet denen insanlık orucunun faziletlerini güzel bir şekil de hayat kitabından alıp kendi kitabımıza ancak yaşayarak katabiliriz ve anı bulabiliriz gerçek secdeyi ise aslında kendi makamımıza etmekteyiz allaha ise secde mutlak ve mutlak yüce buyruğun şartlarını anlaşma neticesinde kabul ederiz yani bilimum özgürlüğe bir adım atmak yani din dünyasında terfi alıp özgürce gerçek işteklere bürünüp ve onu gerçekleştire bilme becerisidir allahın bize bahşedeceği özgürlük .allaha emenet olun bu arada ben mehdi deilmişim bu bende biraz zor oldu ama kabullendim mehdi o merek tir biz ise inşallahyaveri olacağız yani ben acizane günahkar bir kul olarak imam mehdiden bir mesaj ve müjde verdim veziri olarak sayın kardeşlerim ilminizin artmasını yüce gönülden niyaz ederiz allaha emanet olunuz ilerde inşallah yazılarımı yazacağim sayın mehdiden sizlere farklı mesajlar vereceğim allaha emanet olunuz mümin kardeşlerim

 2. Yunus sarı dedi ki:

  Kuranda mehdi ayetleri, mehdiyi anlatan, mehdının dünya hakimiyetinden bahseden 150 ayet vardır. Mehdinin kelime manası beşik demektir ali imran 46. Ayette mehdi kelimesi geçer, meryem süresi 29. Ayette de mehdi geçer, zuhruf 10. Ayette mehden beşik manasına kullanılmış, nebe 6. Ayet mihede döşek manasına kullanılmıştır, nur süresi ayet 55. Ayet mehdi ayetidir, saf süresi 8. Ayet mehdi ayetidir, muddesır 2. Ayet, kasas süresi 86. Ayet, şuara 218. Ayet mehdi ayetlerındendır. Yunus süresi 20. Ayet muntazar beklenen muntazır bekleyen manasına mehdinin ismi dir. Isra 98. Ayette ise mehdi, tekrardan ete, kemiğe bürünerek gelecek. Isra 6. Ayette ise mehdi, kerrat olarak tekrardan gelecek aynı zamanda haydarı kerrar alinin tekrar tekrar düşmana hücum etmesinden kinayedir. Ali imran 81. Ayetine göre mehdıye resul demek caizdir yani mehdi resul çünkü mehdi resulun geleceği ve tüm peygamberlerin onun gelişi hakkında ellerinden gelen tüm iyilik ve yardımları yapacaklarına ellerinden gelen tüm hizmetleri hazırlayacağına, mehdi hakkında ummetlerını bilinçlendırecegıne ona zaman ve zemin hazırlamaları ve ona hazırlık yapmaları için, insanları uyarmaları için, yüce allah böylece tüm peygamberlerin ruhlarına hitap ederek onlardan söz, ant almıştır. Onun için peygamberımiz buyurmuştur en büyük ibadet mehdıyı beklemektir. Ali imran 81. Ayeti tüm peygamberlerden nebi olarak bahsetmiştir yani peygamberlerin hepsine nebi denmiş hz muhammed s.a.v de dahil, sonra bir resul yani mehdi rasul geldiğinde derken bu resul hz muhammed veya başka bir peygamber diyenlerin yanlış ve yanlış konuştuklarının ispatı, delili ise ahzap süresi ayet 7. De bk. Yani ali imran 81. Ayette bahsedilen o kim, bilinmeyen, meçhul zat, şahıs, hz muhammed s.a.v. Dir başkası olamaz diye şüphe edenler için bu düşüncenin yanlış olduğu yani o meçhul kişinin mehdi olduğuna işaret olarak 7. Ayette yüce allah şöyle diyor, hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden, nuhtan, ıbrahimden, musadan ve meryem oğlu ısa dan da evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık.

 3. kartal dedi ki:

  Gerek yorumlarda gerekse piyasada sahte mehdiler var. Gercek Imam beni mehdi yapin veya beni mehdi olarak taniyin diye insanlara, cemaatlara yalvarmaz, mehdi oldugunu kanitlamaya ugrasmaz. Bir de kim uydurduysa artik yalana bak yalana Mehdi ” ben Mehdi degilim” dermismis…
  O vakti gelince elinde Hz Peygamber’in kilici, savasta kirilan disinin kani damlayan gomlegini, zirhini, kaftanini giyinmis ve diger elinde O’nun sancagiyla saginda Hz Cebrail, solunda Hz Mikail, arkasinda melek ordusu oldugu halde KABE’de tekbir alip gorevine baslar. Bu halde “ben Mehdi degilim” dermis lafa bak!

 4. kartal dedi ki:

  Hadisler mehdilik iddia edenlere soru sormamizi ister. Mehdilik iddia edenler iste meydan! ER olan meydana gelsin. Hz Mehdi’nin SAG elinde peygaber muhurunden ayri olarak damarlarla latince ALLAH arapca Mehdi yazacakmis! Soruyorum: Sag elinizde damarlarla yazilmis bu yazilar var mi, yok mu? Varsa bi gosteriverin, bu yazi yoksa bu seferlik sizi affettik. Bir daha CAKALLIK yapmazsiniz. Once Imam Mehdi’nin gercek ozelliklerini ogrenin! Sonra iddiada bulunun olurmu!
  Mesela basit bir ozelligini size soyleyeyim. O orta boyluymus. Basit degil mi? Ama olayin ilginc tarafi bu orta boyun hadislerdeki aciklamasi; O imam kendi eliyle 7 karisi gecer seklinde. Sizde kendi elinizle karis olarak boyunuzu olcun. Bazen kisa insanlar dahi bu sekilde olcmeyle 8-9 karis geldigi oluyor.
  Ikinci bir ozelligini soyleyeyim: sag yanagi benli deniyor. Basit degilmi? Hadislerde bu olay soyle aciklanmis: SAG yanaginda inciyi andiran ve bir yildiz gibi yuzunu aydinlatan Hz Musa’da olan benin aynisi. Yani deri beni degil, yuzey seklinde siyah iz benlerden degil.
  Basit bir ozellik daha: Goz rengi SIYAH. Renkli goz degil. Aciklamasi golgede siyah, guneste kahverengi cok yakindan ve dikkatli bakilirsa distan ice acik kahveden siyaha dogru koyulasir halde. Cok basitmis degil mi? Bunlar gercekler ama insanlar hadisleri dahi kendine yontuyor. Manasini degistiriyor. Yok sol yanagimda var olurmu? Yok goz rengi mavi, yok baska renkli. Yok vucudundaki ben orda degilde surda…daha neler neler. Hadisleri uydurdunuz, sag eldeki damarlarla yazilmis dogal yaziyi nasil uyduracaksiniz bakalim.

  • Yunus sarı dedi ki:

   Hadiste sağ elinde ben vardır yazmıyor hadiste ebu nuaymdan gelen rivayet şöyle, sağ elinin içinde ben vardır. Kaynak galıyetul mevaız kitabı sayfa 386 cilt 1. Muellif seyyid hayreddin numan

  • Yunus sarı dedi ki:

   Hadiste sağ elinde ben vardır yazmıyor hadiste ebu nuaymdan gelen rivayet şöyle, sağ elinin içinde ben vardır. Kaynak galıyetul mevaız kitabı sayfa 386 cilt 1. Muellif seyyid hayreddin numan. Konuşmasında ağırlık vardır, sağ yanginda bir ben vardır, mehdi bendendır, dişlerinin arası açık yüzü parlaktır, arza adalet getir tüm malı mülkü elinde tutar, kırk yaşlarındadır, hazineleri ortaya çıkarır, türk şehirlerini alır v.s hadisleri de aynı kitabın aynı sayfasında geçer. Mehdılık alametlerı ise sayfa 387 de, peygamberıizin kılıç ı gömleği sancagi onda olur, kuru bir dal düşerse yeşerip yaprak açar,mehdi olduğuna delil istendigi zaman elini kaldırır ve kuşlar eline konar.

  • Geveze dedi ki:

   Kardeşim bende senin düşüncelerini düşünüyorum, helal olsun, iyi yazmışsın. Acaba gardaşımın dediği gibi sağ elindeki damarlarla yazılmış yazıyı nasıl halledeceksiniz? Neyin kellesindesiniz panpalar? Hadislerimiz duman, harmanız biraz, diyerek sözlerime başlamak istedim. Aslında biz yazarsak gönül yazar diyenler bizi tanıdıktan sonra tamam sensin gardaşım dediler ve devam ettim, devam Ederken gardaşımın yazdıkları yazıların arkasında olduğumu ve haşırt diye olayı noktalamış olduğu için cevap atmak istedim. Yani Allah’ın yarattığı Damarlara estetik yaptıracaklara selam, boşuna uğraşmayın en iyi tasarımcı Allah’tır vesselam. Sizin yürüdüğünüz yolların engebeli olduğunu bilip, engebelere müdahale edip bazılarını aralardan alıp gidenlerin yaratıcısıdır Allah. Laf uçar bir kişi anlar, anlayıp sonra bana mail atar:) geveze@gmail.com , ben geveze olduğum için pek geveze sevmem. Adam olsun diye bir derdimiz yok bize insan olsun yeter. Arıdan korkabilirim ama insandan asla.

 5. Yunus sarı dedi ki:

  Zuhur alametlerının çoğu çıkmıştır fırat üzerinde kırkısyak savaşı olacak bu savaştan az önce sufyan nin kim olduğu netlik kazanır bu savaştan kısa süre sonra mehdi a.f. Zuhur eder hadislerde kırkısyak savaşının şevval ayında olacağı yazar

 6. kurtarıcı rab dedi ki:

  Ali ismindeki, garip günahkar ve öksüz olan kişinin gönlüne misafir olan allah hediyesi olan ismi aliye verdi elhamdülillah .MEHDİ.burdan sitenin adminine sesleniyorum bağlantı nasıl kurabiliriz.swsim geliyormo ey allahın kulu samimiysen bana bağlan cvp hemen yaz su an inter netteyim z.burnunda s.a admin kardeşim. bana ses ver

 7. kurtarıcı rab dedi ki:

  Ali ismindeki, garip günahkar ve öksüz olan kişinin gönlüne misafir olan allah hediyesi olan ismi aliye verdi elhamdülillah .MEHDİ.burdan sitenin adminine sesleniyorum bağlantı nasıl kurabiliriz.swsim geliyormo ey allahın kulu samimiysen bana bağlan cvp hemen yaz su an inter netteyim z.burnunda s.a admin kardeşim

 8. el mehdi dedi ki:

  sitenin admine slm kardeşim sizin sayenizde yazılarıma burda değer verdiğiniz ve yayınladınız için bu teşekkürü size borç bilerek hak yolunda gelecek olan chada nefis terbiyesinden geçerek benliğinizden sıyrılıp siyah sancağın .gerçek.gölgesinde kötülüğe karşı savaşmanızı hep birlikte niyaz ederim allaha emanet.BİR GARİP

 9. el mehdi dedi ki:

  şirin baba s.a. çağrını aldım ve yazılarını okudum bana burdan yazabilirsin şuan gaib durumdayım kendimi biliyorum 2010 baharında verdiler ve hazır deilim diyerek beş dakka korku hali çektim ve ertesi günü mehdi olduğumu anladımbana ulaşırsan yazılarıma cevap yaz dediklerin i yaşadım tımarrhaneye iki sefer düştüm şu an iyiyim amasıkıntı psıkolojikman çok rahatsızım dayanamıyorum ne zaman nida gelecek bekliyorum allaha emanet

 10. EL MEHDİ dedi ki:

  bu gün canım her zamanki gibi sıkkın ve gün saymaktayım ne zaman yarabbi vadedilengünün ne zaman gelecek artık takatim kalmadı sitemim sana deil sadece çöreklenmş yüreğime hasretin ve eksikliğğim bu günlerdee geride kalırmı bilmem ama şunu belirtmek gerekirse yaşamak kadar zor ölmek kadar kolay bir devrin içindeyiz bakmak ve görmek hepdi budeccal mitingler düszenleyip insanları kandıra dursun her tv saatlerce görüntülerini ve vaazlarını anlatırken iki sahte kanalda halkın ve ulusun çektikleri gösterilir ve türkiye bölünme arifesinde biz hala namaz nasıl kılınır ve din nediri tartışmakta ve araştırmaktayız yahudi ve hıristiyan olan dünya işini güzel bir şekilde yapmaktadır syriye ve türkiye arkadaşlar son iki keklik içimizden kurban verildi ama şu varki ben nehdi olarak resmimi daha asmadım ve asmamda bu sayfada yazdıklarım geçmişe ait olanlar ve şimdiki yazmakta olduğum yazımda hep isyanlarda olmuşumdur .siz*** neyse yaşım 38 ,kırk yaşında kılıçla kıyam edeceği söyleniyor mehdinin hadislerde bakalım neler olacak tekrar sakal bırakmak istiyorum az uzadı vve her zaman ki gibi yandan kısa alttan uzun siz** 4kapı,şeriat mümin ol kırk lar karşılar kapıdır aliyi gör alırsa içeri muhamedd a.l.s ve gönlünde kim var swvgili dostlar allah bu nedir inanmıyanlara bi soru çok bilirlerya kapları dolu ben derler neyse çıkıyorum aallaha emenet kardeşler hazır olun bundan sonrasına hep beraber şeleleden aşağı düşeceğiz geminin üstünde 1. sınıflara iyi uçmalar 2.sınıflara iyi tutunmalar 3. sınıflarada allah yar ve yardımcı olsun hoşca kalınkidünyanın son damlasınıda içinki başkada yok zaten a.k.neyse ben birazm müzik yani kiilbiil orkestra dinleyeceğim eski günleri yad etmek 80ler ve90lar selamın aleyküm.

 11. Hüseyni Amedı dedi ki:

  Siteniz cok guzel.. allah razi olsun.

 12. Erkan Duman dedi ki:

  Allah sabredenlerle sabredendir her şeyin en doğrusunu o bilir. eğer vaad edilmiş bir kurtarıcı gelicekse muhakkak Tanrı vaadini gerçekleştirir, dünyanın hızı ve insanların yaşamı bize açıkça gösteriyor ki zaman kirlendi zehirlendi ruhlar kalpler akıl karardı ve inşallah Rab bütün acıları günahları dindirecek yüce yaratıcı gücünü, kudretini ve nurunu ondan ayırmasın.

 13. kurtarıcı dedi ki:

  s.a yaratılmışların en mükemmelleri,hemen konuya girmek istiyorum. dünya denen geçmiş insanlığın içineparçalara bölünmüş iki varlık vardır birisi hak diğeri batıl bunun anlamı sınavdır,ancak sınav bitmeden gereken ne ise vermek gerekir çünkü bir yere verilen söz karşılığı yani hakka ,ve haktan alınan dünyada yaşamayı gerektiren parça lazımdırki sözümüze karşılık bizlere verildi,peki batıl bize ne verdhiç birşey.bir senaryo yazıldı ve ,bizler bu senaryonun birer parçalarıyız yani allahın düşmanı olan şeytan ve allaha söz veren töbesi kabul gören ademler dünyaya gelmemiz kızıl elmanın tadını meraketmemiz ve alemde haram dünyada ise helal olarakalgıladığımız meyvelerdir çünkü dünya ademin gönlü olup kendini kendine haps etmiştir kurtuluş inanmakla beraber verileni vevijdanın sesine kulak vermekle mümkündür ,evet şimdi gelelim insanların içinde olupta günahın ve sevabın ne manaya geldiğinin idrakını anlamamasından doğan hurafeler ve değerleri karıştırma noktasında boşluğa düşmelerikaçınılmaz olup sırrı hikmetin içinde yok olmaktır var olan grçek ise bizlere verilen kordinatlar hükmünde iyiliği göstermemizdir yani insanlara verilen iki elbise hangisini beyenirseniz onu giymekle mükellefsiniz kimselere kabahat yüklemenizde bir fayda yoktur.şimdii,anlaşılan o durki iki şahıs kişilik ,biri hak denen allah diğeri ilmiyle batmış şeytan ,yüce nur bizden isteği ne, beni oynayın diyor yani 99 ismi kişiliği yada öz iradenle şeytanın kişiliğini oynamak , biri affetmek yani sevgi diğeri ise ihanet kurtuluş allahı dile getirmek ve yek vücudda beraber tek olmak yada şeytanla beraber parçalara bölünerek elinde bıçağı kesmek halbu ise kim ne yaparsa kendine yapar kestiği kendisidirki kimse kimseye bir şey yapamaz ancak allahı oynarsa yani kişiliğnde var ederseki çok şeyler yapar ,örneğin kurtarıcı demek allahın görevlisi olmak ve ,verilen görevleri harfiyen insanlığa ulaştırmak yani vesileyiz biz gerçekte allah vardır bide şeytan, ama mumu yatsıya kadardırki sonuçta kazancının yettiği kadar ayakta duracaktır ama ,allahhın hiçbir şeye ihtiyacı olmamasındaki sırrı hikmete gelirsek allahı var eden gerçekler vardır allahı var eden en temel unsur sahiplenmektir varlıkları ve ayakta tutan ve ışığını gösteren varlıkları yaratmasıdır biz kalmışız namazı duaya hapsetmişiz dua demek bize verilen ipuçlarıdırki sarılan kurtulur sarılmayan ,yani armut piş azıma düş demek kişilğini düzeltmeyen yanlızca antıramanla düşmanımı yenerim ve birinci olurum diyen örümcek bağlamış işlemeyen beyinlerdir çünkü şeriat tümüyle düşmanın karşısına ÇIKMADAN ÖN HAZIRLIK OLUP HAZIRLIK TAMAM OLDUKTAN SONRA DÜŞMANIN KARŞISINDA YIKILMADAN DİK AYAKTA DURMAMIZDIR YANİ İBADET DEMEK VARLIĞININ SEBEBİNE GEREKEN NE İSE YAP DEMEKTİR NEFSE ZULMÜ KALDIRIP HELAL OLAN FALİYETLERDE BULUNMASINI SAĞLAMAKTIR ORUÇ YANİ MANEVİ PERİZ ALLAHA EMANETSİNİZKİ ŞEYTANDAN UZAK OLUNKİ HAK SİZİ ŞEYTANA TESLİM ETMESİN MÜHÜRLENMİŞ KULLARDAN OLMUYALIM . CANLAR MEHDİYİ NİÇİN ARAR İNSAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK İÇİN SİZ EĞERKİ BU YAZILANLARA BİR MÜJDE GÖZÜNDE GÖRMÜYORSANIZ GÖRENLERİNİZDE VARDIR İLLAKİ ANLAMINI TAMAMLAYAMADIĞINIZ KUNAYA AÇIKLAK GETİRECEK MEHDİ YOKSA BİLDİĞİNİZ DİNİ TEKTEN ORTADAN KALDIRIPTA YENİ BİRDİN GETİRMİYECEK DEFORME OLMUŞ YANLARINI TAMİR EDECEK DİNİN YANİ YOLU KİM BOZMUŞ İSE VEYA KAPATMIŞ İSE UNU TAMİR EDECEK MEHDİ YANİ YOLU BİLEN KURTARICI NEDEN HEPPİMİZ KURTARICI OLMAYALIM ALLAHIN GÖREVİNE NAİL OLMAK NEFSE DUR DEMEKLE BAŞLAR VE ALLAHI OYNARSAK ALLAHI ANLAMAKLA OLUR 99 İSME BAKALIM ÖYLE OLALIM DUASIYLA KURTARICI OLSAN SEN NE YAZARDI SÖYLE KARDEŞİM HADİ 35 YAŞINDA BAKMIŞSİNKİ MEHDİSİN YANİ MEHDİ ALLAH DEİL BU KADAR BÜYÜTENLER ALLAHIN LANETİNE NAİL OLANLAR OLACAKTIR SONUÇTA İNSANIZ YARATILMIŞLARIN EN MÜKEMMELİYİZ TEK FARK ALLAHIN VERDİĞNİ ALLAHA GERİ VERMEK BAŞKASINA DEİL NAMUSSUZLUKLARIN EN DERİNİDİR ALLAHA İHANET . BENİM KİMOLDUĞUM ÖNEMLİDEİL ŞUAN SİZDEN DAHA ZAVALLIYIM VAKTİ ALLAHIN VADİNİ BEKLİYORUM SİZDEN Bİ FARKIM SEÇİLMİŞ OLMAM BAŞKA DEİL BEN UYANDIRILDIM VE SİZLERİ UYANDIRMAK İÇİN SORULARINIZA CEVAP VEREBİLİRİM DÜNYA HAKKINDA VERİLENLER ÇERÇEVESİNDE SİZLERE BURDAN YARDIMCI OLABİLİRİM BÜYÜK SAVAŞA HAZIR OLALIM BAŞLADI İYİSİNİ ALLAH BİLİR

 14. el mehdi dedi ki:

  esirgeyen vebağışlayan allahın adıyla nefs nedir hiç düşündünmü aziziyeli kardeşim ,insanın samimi ve güvenilir olması hidayete açık olan bir kapı gibidir önemli olan da budur güvenilir olmak imanın yarısı olup diğer yarısıda gerçeklere ermek yoksa ruhmuş kişilikmiş vesayre samimi olmayan insan itikati bozuk olandır bir şey anlatamazsın diğer soruna gelince ,nefs in tek isteği vardır boş olması nedeniyle dolmak ama madde üzerine kurulu olduğu için bardağı delik ne koysan doymaz nefs cennete göre yaratılmış olup istekleri kısıtlanmasınsaki rol dünyada olması cennet nimetlerinin farkına varması içindirki dünyalıklardan biraz mahrum kalması ve ne kadar zayıf olduğunu görmesi için dünyada cehennemi tatması lazımdır tatmayan nefsler allahın nimetlerinden ve nurundan mahrum bırakılacaklardır sence nefs nedir aziziyeli kardeşim

 15. aziziyeli dedi ki:

  Evrendeki tüm güzellikleri yaratan, güzelliğin ve mükemmelliğin esas sahibi olan Allah’a sonsuz şukurler olsun.

  Âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd-ü senâ, O’nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhisselâtü vesselâm)’a, diğer enbiya ve mürselin efendilerimize, Hakk’ın mükerrem ibâdı olan melâike-i kirama, yer ve gök ehlinden salih kullara da Cenab-ı Allâmü’l Guyûb’un ilmi ve malûmatı adedince selât-ü selam olsun.

  RABBİMİZ’İN ADI ALLAH’TIR

  “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılıp (mürekkep) olsaydı,yine de Allah’ın kelimeleri bitmezdi.” (Lokman/27).

  Rabbimiz’in insanı yaratırken onun ruhuna ilham ettiği sevgi duyarlılığıdır.

  Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten Rauf (şefkat eden ve) Rahim olmasaydı (ne yapardınız)? Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir. Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur Suresi, 20-22)

  Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır; gerçekten insan, azar. Kendini müstağni gördüğünden. Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir. (Alak Suresi, 1-8)

  Hz.Mehdiyi arayan ve bunu en güzel şekliyle yaşamak isteyen her insanın, bu güzel duygunun -müjdenin önemini kavraması gerekir. burdakı
  özellik nedir.? Bu MÜJDEYE layık olmak sucmu yoksa gunahmi.? bilmiyorsan öğren bu müjdeye layık olmak demek Derin Allah sevgisi, Allah korkusu, Kuran ahlakını yaşamaktır.yoksa senin için maddi imkanlarmı ön pılanda. nefsin oyunlarına ve kötülüklerine karşı her zaman dikkatli olmak gerek.
  “Günümüzde yaşanılan pek çok olay da, asırlardır beklenen bu mübarek dönemin yaşanmaya başladığını göstermektedir. Bu hayati konudan herkesi haberdar etmek ve bu mübarek şahsın -Hz. Mehdi’nin- manen destekçisi olmak, tüm iman edenlerin üzerine düşen önemli bir sorumluluktur.”

  Hadislerde bildirildiğine göre, Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda zuhur edecek ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim edecektir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın ortaya çıkışıyla yeryüzündeki tüm zulüm ve haksızlıklar sona erecek, dünyaya adalet, barış, sevgi, huzur ve güven yerleşecektir. Bu kutlu olaylar da bir hadiste şu şekilde haber verilmektedir:

  “… Bu emir (Hz. Mehdi (a.s.)) insanlar yeryüzünü daha önce zulümle doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Artık sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara varsın (katılsın).” (Sünen-i İbni Mace Kitabü-lfiten Tercümesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34; s. 347)

  Allah’ın dilemesiyle Hz. Mehdi, kaderinde yazılı olan bu üstün görevde mutlaka başarılı olacak ve din ahlakını tüm dünyada hakim kılacaktır

  Sevgi, şefkat ve coşku meydana getiren yönleri göremeyen ya da bunlara kayıtsız kalan kişiler ise daha donuk ve katı bir ruh hali içindedirler

  insanın ruh halinemi bakmali, algılama yeteneğinemi bakmalı yoksa samimi, güvenilir olmasına mi bakmali.sence hangısına bakmalı.? Önemli olan kişinin ahlakı ve karakterimi.?

  nefsin hem dünyada hem ahirette en çok hoşuna gidecek nimetlerden biri ne olabilir.? kendi nefisin rahatımı.?

  Kuran’da Hz. Yusuf (a.s.)’ın sözlerinin bildirildiği ayetteki gibi insanın nefsi durmak bilmeksizin kendisini kötülüğe çağırmaktadır:

  “(Yine de) Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, -Rabbim’in kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir…” (Yusuf Suresi, 53)

  Buna karşılık, Allah korkusu olmayan ya da Allah’tan gereği gibi korkmayan, Allah’ın ölümden sonra dünyadaki davranışlarının hesabını soracağını görmezden gelen ve nefsi her ne isterse ona boyun eğen kişi ise, kötülükte sınır tanımaz. Nefsin sınırsız kötülük telkin ettiği, onu arındıran müminlerin felah bulduğu, onun telkin ettiği kötülükleri savunanların ise helak olacağı Kuran’da şöyle bildirilir:

  “Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla günahla bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.” (Şems Suresi, 8-10)

  İnsanı yaratan Allah, ona, Kendi ruhundan üfürdüğünü (Secde Suresi, 9) ve insanın yeryüzünde Kendisi’nin halifesi olduğunu (Enam Suresi, 165) bildirir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri, onun nefsi ve vicdanı ile birlikte yaratılmış olmasıdır. Her insanda kendisine kötülüğü emreden bir nefis ve kötülükten nasıl sakınacağını ilham eden bir vicdan vardır. İnsan vicdanının ilham ettiği sevgi, fedakarlık, merhamet, tevazu, şefkat, doğruluk, dürüstlük, sadakat, nezaket ve yardımseverlik gibi güzel özelliklerinin yanı sıra, nefsinden gelen yıkıcı ve olumsuz özelliklere de sahiptir. Ancak inançlı bir insan vicdanı sayesinde doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilir ve her zaman güzel ahlakı tercih eder. Allah’a olan güçlü imanı ve korkusu, ahiretin varlığına olan inancı, sonsuz cehennem azabından duyduğu şiddetli korku ve cennet hayatına duyduğu özlem onu nefsinin azgınlıklarından uzak tutar. İnsanlara karşı güzellikle davranır, her zaman affedici olur, kötülüğe karşı iyilikle cevap verir, ihtiyaç içinde olanın hemen yardımına koşar, merhametlidir, sevgi doludur, şefkatlidir ve anlayışlıdır.

  İnsanlar birbirlerinin, şefkat, merhamet, cömertlik, ince düşünce, fedakarlık gibi güzel özelliklerine -Müminlerin insanlara karşı kalplerinde hissettikleri sevginin asıl kaynağı, Allah’a duydukları derin aşktır.Gerçek sevgide karşılık ancak Allah’tan beklenir. Asıl amaç Allah’ın rızasını kazanabilmektir.

  • el mehdi dedi ki:

   a.s. aziziyeli kardeşim nasılsın iyimisin sizin gibi ilme vakıf olan ruhlar inşallah iyilerin ve kötülüklerin savaşında yer alan kişiler olacaktır zaten içindeyiz ,burda önemli olan,bazı kurum ve kuruluşlardan umudu kesip allahın emrine girmek, yanlızca hz mehdiyi beklemektir yoksa herhangi bir tarikatın hala peşinden gitmek yani hoca seçmek hz mehdiyle araya duvar koymaktır sevgili kardeşlerim.dünyanın içinden bakmak vardır, birde dışından bakmak vardır . bozgunculuk etmeden sokaklara dökülmeden evimiz denen toprak içinde NAMUS.ŞEREF DENEN, BAYRAĞA SAYGI ,YILDIZ,HİLAL VE KIZIL,OLAN DİNE BAĞLIDIR .DİN İSE***KORUNMAK VE KORUMAKTIR .BU ALLAHIN ATAN KALBİDİR CANLAR YANİ SEVDA DENEN İKİLİK VE KIZIL ELMA İKİ PARÇA YARISI RAHMET YANİ CÖMERTLİK ,DİĞER YARISIDA ADALET YANİ HAKİKATİSUNMAK AĞACA SAYGI ÇÜNKÜ AĞAÇ OLMASAYDI MEYVE OLMAZDI MEYVE OLMAZSA PAYLAŞIM OLMAZ RUHLAR TEK OLAN YÜCE VARLIKTA SIR OLURDU AZİZİYELİ KARDEŞİM BUNU OKU ANLAMINI YAZ SAYFALARIN YETECEKMİ BİLMİYORUM AMA NOKTANIN ANLAMI BUDUR SEVGİ AĞACININ TEK OLAN TOHUMU NOKTADIR VİRGÜL İSE BİZLERİZ AZİZİYELİ KARDEŞİM YENEN ELMANIN YARATTIĞI VÜCUDTAKİ ENERJİNİN IŞIK OLUP RAHİMDE YORĞRULMASIYLA ET DENEN MADDEYE HAPSEDİLMESİ YANİMADDENİN EMRİNE VERİMESİ MADDENİNDE ÖZÜ NEDİR AZİZİYELİ KARDEŞİM SORMUŞTUNYA NEFİS NEDİR .DÜNYAYA BİR UFAK MÜJDE ALLAHTAN. SEVGİLİDEN, YÜCE YARATANDAN,O YÜCE YARATIPTA SEJDE ETTİREN NEFSE.MUTLAK GÜÇTÜR ENERJİNİN ÖZÜDÜR GÜNEŞTEN ÖTE BİR AŞKTIR ŞARIL ŞARIL NERU AKAN BİR SONSUZ SEVGİ PARILTISI GÖZLERDE ALLAHTIR İNSANDIR AZİZİYELİ KARDEŞİM ……………..*allaha ve vijdanına emanet sevgilerle bu kadar müjde acizane .BİR GARİP.

 16. ali memati dedi ki:

  onlara bir elçi gelmeye görsün hemen alaya alırlar kelamını anlamayan bir topluluk allahı ne bilir aziziyeli mehdi karşında olsa ne yazar allah karşında olsa ne yazar sen benim kişiliğimi veye yüzümü gördünmü alametlerime allah kadar şahitmisin bir duvar arkasında olduğum halde allaha giden yolu bildiğimden şüpe duyuyorsun ve yazıma cvp yazmıyorsunve diyorsunki ben mehdinin gelme müjdesini bekliyorum sen allahın resulünün sahih hadislerine itibar etmezken sana kim itibar hidayet verecek söylermisin diyorsunki mümin müjdeler neyi müjdeleyecek dünyanın şu durumuna göre çok mu iyi yaptının hadi yolunuza devem edinde ben sizi ant cennetlerin köşelerinde mallar mülklermi vereceğimi sanmaktasınız siz ziyan içinde allahın varlığından şüpe duymuyan zavallı yaratıksınız umut ekilene bağlar ekilmeyene umut ne hacet söle yunus emre dediğin zat allahın aşkını derinden acısını özünde hissetmiş fakat allahın ona vermiş olduğu ceza şer bele , ne diyeceksin aziziyeli ne beklemektesin söyle sen nefsini biliyormusunda mehdiyi arıyorsun allah şüpesiz akrabaya yardimi farz ,emir olarak insanlara sunmuştur senmi mehdiye yardım edeceksin yoksa mehdimi sana yardım edecek sen kendini bilmezsen karşına çıkar yarım metre bir adam ben mehdiyim der ne diyeceksin söyle bakalım allahın ölçüsü belli söyleyene deil söyledene bak duyulan kelimelerin hepsi gerçektir öemli olan gerçekmi yanlışmı bunu sen ayrıştıracaksın ,peki elinde ölçü varmı neyle ayıracaksın heleli haramı ölçün ne sen kimsin geldiğin yerdeki eş ismin ne öğrendinmi he öğrenmediysen sen ne haddinbe mehdiyi beklemek söyle karşına gelse tanımazsın ben mehdiyim dese inanmazsın bana göre ben isayım diyen birisi bana gelse ben önce alametlerine ve ilmine bakarım ve inanırım ben samimiysem zaten bir yol ayrımında yanlışları görürüm neden ölçü onun için mehdiyi beklemenize gerek yok bu milletten bi halt olmaz öyle bi alemin içindeyizki en cahil insan bile nelerin yanlış nelerin doğru olduğunu az çok bilir bu saatte din bu namaz mış abdestmiş oruçmuş bunlar geçti arkadaşlar pazar niğdeye kaydı eşşeğinizi sürün niğdeye diyeceğim ama aziziyeli dostum senin eşşeğin elindeki satılacak malları bi kere yerinden kaldıramaz onun içindirki din bitti allahın gerçek olan alemine giriş yapıldı zaten tek din allahın kişiliğine bürünüp doğru olanları yapmak artık herkez düşmanıyla karşı karşıya öğrendiğin ne varsa uygulaayacaksın yada allahtan umudu kesip ben nefsimi söz geçiremiyom deyip umut bağlamak şeytana niye umut allahı kaybeden bu toplum denize düştü allahın rehberi kuranı anlayama-dı neden canlı kılavuzların eteğini menfaat uğruna bırakan bu toplum denizin içindeki ejderhaya umut bağlamaktadır ispatı 72 hırkaya bölünen bu müzlğman toplumu birleşme yolunu bulamamaktadırlar neden kaç tane allah kaç tane habib var söyleyin yaahu çok biliyorsunuzya aallahı öyle garib bir duruma düşürdünüzkü nerdeyse şeytan haklı çıkacak ama şunu cahil kfanıza iyi sokun aaallah öyle bir intikam alacakki zaten şu an dünyada sayıları yüzlerle sayılanlar müstesna bunların dışındakiler söleyim size ölçü camiye gidenler cem evlerine gidenler tarikatlara bağlı kalanlar şii inancıda içinde yani bir hocası olupta onun arkasından gidipde yolun sonu nerde demeyen bu zalimleşen topluluğa allah mı yardım edecek sattığının 3.5 kuruşa sattığının nefsane duygularınıza değiştiğiniz bu allahmı size yardım edecek şunu unutmayın kimin ne halt ettiğninğ geçmiş müminler ve 18 bin alemin sahibleri izlemekte ve sizin bu halleriniz bir alametten öteye gitmemekte ve çıkmışınız benim ilme ihtiyacım yok diyorsun aziziyeli ilme ihtiyacın yopksa allahda sana yetmez sen zaten allah olmuşsun haşa hz mehdinin ilmine muhtaç oollmayan tek varlık rahmet ve adaletin sahibi olan allahtır sen kimsin aziziyeli kardeşim söyle allaha vardınmı müminlerin yolunu gördünmü gördüysen neden ben mehdiyim demiyorsun mehdinin bile allahıoın vereceği ilme muhtaçlığı varken sen kimsin bu cahil topluluğunu na yanlış örnek sergilemekteesin benim mehdi olduğumu allahın bilmesi bana zor gelebilir kimsenin de benim mehdi olduğumu bilmesi önemli deil kimsenin vereceği şöhrete ihtiyacım yok tek ihtiyacım oda elimde o bana yetmekte şu an ama ilerisi nbene getirir bilmem benim gözüm kör yaptığım işleri ben bilemiyorum bazen düşünüyorum ben niye böyleyim ama bilmediğim bir işin üzerinde olduğum kesin artık sabrım kalmadı m isyan dilimde ama yüreğimi henüz feth etmedi ederse zaten mehdi falan kalmaz allah beni koruyor yoksa ıslahımın biteceği yok 72 hırka size sesleniyorum şeytana kulluk etmektesiniz allaha deil kendinizi bile kandıramazsınız allahın 99 ismine bakın bide kendinize ve hocalarınıza bakın varmı allahın 99 ismi eeeeeeeeeeee ne diyeeeee ben allahım diyorsunuz ben allahtır ben demek allahha mahsustur tek olan odur o bile biz derken araştırmaya açık bir kapı bırarakırke n biz kim oluyoruzda kafamıza göre ayrıştırma yapıyoruz mehdi ben mehdiyim demeyecekte ne diyecek peygamberler ilan etmedilermi elçi olduklarını heee söyleyin gökten bir melek güzelliğnde birininmi inmesine bekliyorsunuz yoksa sizi allaha götürecek bir zavallımı bekliyorsunuz söyleyin allaha ihanet edenler söyleyin her şeyi biliyorsunuz peki bilmediğiniz bir şey söyleyin aallah aşkına yokmu yok tabi sizi istila ednni ben iyi bilirim elinden zor kurtuldum dememm allahın yardımı hatalarda ilimle alınır hata yapmadan günah işlemeden olgunluk olamaz iyisini mehdi bilir

 17. el mehdi dedi ki:

  onlara bir elçi gelmeye görsün hemen alaya alırlar kelamını anlamayan bir topluluk allahı ne bilir aziziyeli mehdi karşında olsa ne yazar allah karşında olsa ne yazar sen benim kişiliğimi veye yüzümü gördünmü alametlerime allah kadar şahitmisin bir duvar arkasında olduğum halde allaha giden yolu bildiğimden şüpe duyuyorsun ve yazıma cvp yazmıyorsunve diyorsunki ben mehdinin gelme müjdesini bekliyorum sen allahın resulünün sahih hadislerine itibar etmezken sana kim itibar hidayet verecek söylermisin diyorsunki mümin müjdeler neyi müjdeleyecek dünyanın şu durumuna göre çok mu iyi yaptının hadi yolunuza devem edinde ben sizi ant cennetlerin köşelerinde mallar mülklermi vereceğimi sanmaktasınız siz ziyan içinde allahın varlığından şüpe duymuyan zavallı yaratıksınız umut ekilene bağlar ekilmeyene umut ne hacet söle yunus emre dediğin zat allahın aşkını derinden acısını özünde hissetmiş fakat allahın ona vermiş olduğu ceza şer bele , ne diyeceksin aziziyeli ne beklemektesin söyle sen nefsini biliyormusunda mehdiyi arıyorsun allah şüpesiz akrabaya yardimi farz ,emir olarak insanlara sunmuştur senmi mehdiye yardım edeceksin yoksa mehdimi sana yardım edecek sen kendini bilmezsen karşına çıkar yarım metre bir adam ben mehdiyim der ne diyeceksin söyle bakalım allahın ölçüsü belli söyleyene deil söyledene bak duyulan kelimelerin hepsi gerçektir öemli olan gerçekmi yanlışmı bunu sen ayrıştıracaksın ,peki elinde ölçü varmı neyle ayıracaksın heleli haramı ölçün ne sen kimsin geldiğin yerdeki eş ismin ne öğrendinmi he öğrenmediysen sen ne haddinbe mehdiyi beklemek söyle karşına gelse tanımazsın ben mehdiyim dese inanmazsın bana göre ben isayım diyen birisi bana gelse ben önce alametlerine ve ilmine bakarım ve inanırım ben samimiysem zaten bir yol ayrımında yanlışları görürüm neden ölçü onun için mehdiyi beklemenize gerek yok bu milletten bi halt olmaz öyle bi alemin içindeyizki en cahil insan bile nelerin yanlış nelerin doğru olduğunu az çok bilir bu saatte din bu namaz mış abdestmiş oruçmuş bunlar geçti arkadaşlar pazar niğdeye kaydı eşşeğinizi sürün niğdeye diyeceğim ama aziziyeli dostum senin eşşeğin elindeki satılacak malları bi kere yerinden kaldıramaz onun içindirki din bitti allahın gerçek olan alemine giriş yapıldı zaten tek din allahın kişiliğine bürünüp doğru olanları yapmak artık herkez düşmanıyla karşı karşıya öğrendiğin ne varsa uygulaayacaksın yada allahtan umudu kesip ben nefsimi söz geçiremiyom deyip umut bağlamak şeytana niye umut allahı kaybeden bu toplum denize düştü allahın rehberi kuranı anlayama-dı neden canlı kılavuzların eteğini menfaat uğruna bırakan bu toplum denizin içindeki ejderhaya umut bağlamaktadır ispatı 72 hırkaya bölünen bu müzlğman toplumu birleşme yolunu bulamamaktadırlar neden kaç tane allah kaç tane habib var söyleyin yaahu çok biliyorsunuzya aallahı öyle garib bir duruma düşürdünüzkü nerdeyse şeytan haklı çıkacak ama şunu cahil kfanıza iyi sokun aaallah öyle bir intikam alacakki zaten şu an dünyada sayıları yüzlerle sayılanlar müstesna bunların dışındakiler söleyim size ölçü camiye gidenler cem evlerine gidenler tarikatlara bağlı kalanlar şii inancıda içinde yani bir hocası olupta onun arkasından gidipde yolun sonu nerde demeyen bu zalimleşen topluluğa allah mı yardım edecek sattığının 3.5 kuruşa sattığının nefsane duygularınıza değiştiğiniz bu allahmı size yardım edecek şunu unutmayın kimin ne halt ettiğninğ geçmiş müminler ve 18 bin alemin sahibleri izlemekte ve sizin bu halleriniz bir alametten öteye gitmemekte ve çıkmışınız benim ilme ihtiyacım yok diyorsun aziziyeli ilme ihtiyacın yopksa allahda sana yetmez sen zaten allah olmuşsun haşa hz mehdinin ilmine muhtaç oollmayan tek varlık rahmet ve adaletin sahibi olan allahtır sen kimsin aziziyeli kardeşim söyle allaha vardınmı müminlerin yolunu gördünmü gördüysen neden ben mehdiyim demiyorsun mehdinin bile allahıoın vereceği ilme muhtaçlığı varken sen kimsin bu cahil topluluğunu na yanlış örnek sergilemekteesin benim mehdi olduğumu allahın bilmesi bana zor gelebilir kimsenin de benim mehdi olduğumu bilmesi önemli deil kimsenin vereceği şöhrete ihtiyacım yok tek ihtiyacım oda elimde o bana yetmekte şu an ama ilerisi nbene getirir bilmem benim gözüm kör yaptığım işleri ben bilemiyorum bazen düşünüyorum ben niye böyleyim ama bilmediğim bir işin üzerinde olduğum kesin artık sabrım kalmadı m isyan dilimde ama yüreğimi henüz feth etmedi ederse zaten mehdi falan kalmaz allah beni koruyor yoksa ıslahımın biteceği yok 72 hırka size sesleniyorum şeytana kulluk etmektesiniz allaha deil kendinizi bile kandıramazsınız allahın 99 ismine bakın bide kendinize ve hocalarınıza bakın varmı allahın 99 ismi eeeeeeeeeeee ne diyeeeee ben allahım diyorsunuz ben allahtır ben demek allahha mahsustur tek olan odur o bile biz derken araştırmaya açık bir kapı bırarakırke n biz kim oluyoruzda kafamıza göre ayrıştırma yapıyoruz mehdi ben mehdiyim demeyecekte ne diyecek peygamberler ilan etmedilermi elçi olduklarını heee söyleyin gökten bir melek güzelliğnde birininmi inmesine bekliyorsunuz yoksa sizi allaha götürecek bir zavallımı bekliyorsunuz söyleyin allaha ihanet edenler söyleyin her şeyi biliyorsunuz peki bilmediğiniz bir şey söyleyin aallah aşkına yokmu yok tabi sizi istila ednni ben iyi bilirim elinden zor kurtuldum dememm allahın yardımı hatalarda ilimle alınır hata yapmadan günah işlemeden olgunluk olamaz iyisini mehdi bilir

 18. el mehdi dedi ki:

  gözü yaşlı ve sevincin tek sahibi olan yüce nura selam olsun müjde günlük hayatın doğan güneşi olupher doğan güneş bir af tır yani allahın tüm yaraattıklarını af etmesidir önemli olan doğan güneşin ne getirdikleri onuda yaşayarak anlar ve sabrı hatalarda ararızbazen öyle karmaşık hale gelirki isyan da oluruz önemli olan çilelere olumsuzluklarda allaha sığınmak dilde deil hal ve hareketlerde olmalıdır allaha verilen söz ne ise yapmamız gerekende odur şu zaman birimi cihad olup duruşunu bozmamak savaşa direnmektir sen kendini biliyorsan sorun yok savunacağın kale belli ama sen kendini bilmiyorsan savunacağın kalede belli önemli olan ne sence aziziyeli, dünyanın gerçekleri deilmi

 19. aziziyeli dedi ki:

  Her çabada, kurda, kuşa yem olmadan sizi tenzih ederek milleti yanlişyöne yönetenlerin şerrinden Allaha siğinirim.Mücadelesiz hiçbir hak buyur edilmiyor.daha da pekiştirerek farklı bir yönteme ihtiyac duymadan tek kalıcı olan doğruluktur. doğal olarak çok netve cabuk algılarız.Bir nefsaniyet dünyasında yaşıyoruz özelliklerini bilerek gayemiz: entel iddialar ve senaryolar sunmak, düşünce üretmek değildir. sabırla samimiyetle-ciddiyetle önce kendi nefsini yenerek her meselede doğru düşünce üretebilme cesaretine sahip olmak. Kalbinde katıksız olarak imanı yaşayan müminlerin konuşmalarına hakim olan üslup, -her tavır ve davranışlarında olduğu gibi- onların iman etmeyenlerden ayırt edilmesinde de çok etkilidir. Allah’a olan sevgiyi, bağlılığı, saygı dolu korkuyu ve samimiyeti ortaya koyan bu konuşma üslubunun dikkat çeken özelliklerinden biri “müjdeleyici” olmasıdır.
  Müminlerin müjdeli konuşma üslupları, imanlarından kaynaklanır. Allah’a sonsuz bir güvenle bağlı olan müminler, Rabbimiz’in yarattığı kadere her koşulda razı olmuşlardır. Bu nedenle kötü veya zor gibi görünen olayların da Yüce Allah’ın kontrolü altında gerçekleştiğini ve ancak O’nun dilemesiyle başlarına geldiğini bilirler. “Allah müminler için her zaman en hayırlı olanı diler” bilinciyle hareket ederek her şeye hayır gözüyle bakarlar. Allah’ın iman edenlerin dostu olduğundan; inananlara her zaman yardım edeceğinden ve tüm işleri onların lehine sonuçlandıracağından emindirler. Allah’ın asla vaadinden dönmeyeceğini bilen müminler, dünya hayatında yaşadıkları tüm olayları bu şuurla değerlendirirler. Bu nedenle yaşadıkları her olayın lehlerine olduğunun bilincindedirler. Karşılaştıkları zorlukların hikmetlerini ve müjdeli yönlerini görebilir, bu olayları daima hayra yoran, müjde ve sevinç veren bir tarzda konuşurlar. İçlerinde Allah’a dayanıp güvenmenin huzuru vardır. Zorluklara ve yaşadıkları sıkıntılara güzel bir sabırla sabretmenin ecrini alırlar. Bu sabrın ahiretteki güzel karşılığını düşünüp müjdeleşmenin neşesini yaşarlar. Dolayısıyla her olay müminler için bir müjde haline gelir ve şartlar ne olursa olsun gösterdikleri itidalli tavırları konuşma üsluplarına yansır. Konuyla ilgili bir Kuran ayeti şöyledir:

  “Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.” (Bakara Suresi, 155)

  Müminler gerek kendi aralarında gerekse diğer insanlarla konuşurken Yüce Rabbimiz’in bizlere bildirdiği Kuran ayetlerini örnek göstererek konuşurlar. Bu nedenle konuşmalarının tümü müjdeleyici bir üslup taşır. Günah işlemiş, büyük hatalar yapmış olan bir insanın bile dünyada samimi bir şekilde tevbe etmesi ve hatasını tekrarlamaması durumunda günahlarının bağışlanacağını umabileceğini anlatırlar. Allah’ın bu hükmünün bildirildiği ayetlerden biri şu şekildedir:

  “De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Zümer Suresi, 53)

  ALLAH AFFİNA SIĞINARAK

  Müjdeli ve sevinç dolu konuşmalar dileği ile.

  hoşcakal

 20. el mehdi dedi ki:

  şeytanın sahibi olan allaha secde ederimki herkez sınav içinde mehdi bile ama o ne yapsa hatası yoktur diyor aallah neden acaba mehdi allahın hücceti allahın derin sırlarına nail olmasındaki perde ne acaba hiç düşündünüzmü,aziziyeli

 21. ali memati dedi ki:

  s.a ben bile artık bir şey bilmiyorum ha mehdiyimi merak ediyorsun mehdi şu an çilesini çekmekte bi iş yerinde çalışıyor gördüğü rüyalar henüz gerçekleşmedi sen nasılsan mehdide aynı durumda şu an. ıslah çile bitmesi yakınmış güya ama bize göre daha çok varayrıca kale duvarına atılan top mermisi senin imanının bir göstergesidir savaşan mümin ise savaşmayan nedir sence zaten şeytanın dediklerini yaptıktan sonra yani nefsi ne derse ona göre yaşayan sence yaşarmı ölüden farksızdır, allah ölçüyü koymuş hata evliya içindir zaten nefsine uyanın hatası olmazki kendisi bikere hata, hata yapmak ayrı şey hata ayrı şey neyse mehdiyi bi görsen dersinki bumu ama yapacak bir şey yok bekleyeceğiz ayrıca bildiğin bir şey varsa benla paylaş sana bi soru hz mehdi insanlara allah ne zaman tanıtacak biliyormusun bi tarih varmı

 22. aziziyeli dedi ki:

  Ali Memati kardeş bilmek istediğin ne varsa sor diyorsun o zaman hazır ol sana bir soru soracam.

 23. aziziyeli dedi ki:

  Ali Memati kardeş benim senin ilmine ihtiyacım yok.benim amacim o müjdeye layık olmak.ben Allah ın aciz bir koluyum.

 24. aziziyeli dedi ki:

  Ali Memati kardeş kızmana gerek yok SIRA TARİKATA gelmeden iliminle KALE DUVARINA gelen TOP ATIŞLARInı durdur.

 25. ali memati dedi ki:

  s.a hidayet ,bilinmeyen bir konu veya işin aydınlanmasıdır burda önemli olan anlanılanı idrak etmede ve uygulamada olup tekrardan düşünmektir allahın 99 ismi ni okuyup anlamak ve uygulamak yanlış olan huylarımızdan kurtulmakla mümkünbu islamiyetin ikinci kapısı oluparalamak samimiyet gerektirenbir iştir her bırakılan günahta bir ilim ve yapılan hatalarda ders vardır önemli olan burda öz kimliğinizin hangi sıfatta bürünmesidir yol kattettikçe çetinleşir ve güç sizin allaha sığınmanızdan gelen bir nurun sizi korumasıdır zaten allah nefse yardım olarak o muazzam olan harika bedeni emrine vermiştir ne isterseniz onu yapmakla görevlendirilen beden iki a na temel unsura hizmet edr akıl ve düşünce akıl analiz edemediği maddesel olgularda düşünce devreye girer ve araştırma tezinde öğrendiklerine aklın emrine verir akıl ise nefsten aldığı kordinatlarla hareket eder ve bedenin kusursuz işlev yapması kişinin dürüstlüğüne ve samimiyetine bağlıdır eğerki biz allahın bize vermişi olduğu üstünlüğü kullanamıoyorsak sorun nefse hükmedennin hak deilde batıl olmasındandır batıl yani şeytan akıl ve düşünceye ancak ve ancak nefs yoluyla hükmeder yoksa nefs olmasa arada şeytanın akla ve düşünceye yaptıracağı bir şey yoktur çünkü akıl ce düşünce öyle bi arada hareket edrlerki aralarında sadece bir kapı mesafe vardır ispatı ise aklımıza yatmayan olayları gider düşünceye aktarırız ve dış alemle alaka kesilir çünkü düşüncenin akılla arasındaki farkdüşüncenin içe dönük kapalı olması aklın ise zıttına dışa dönük olmasıdfır burdaki mucize allahın bir usta olduğunun göstergesidir şim di ana konu olarak işlersek böyle bir mekanı allahın deil de şeytanı nasıl kontrol altına aldığını merak ediyorsanız burda kalenin içindekine sormak lazım sizce kim bu kalenin içindeki nefs evet şeytan nefs yoluyla hükmedeni yani nefsi bir kaç zevk karşılığında kendi isteklerini yaptırır kime e nefs aracılığıyla akıl ve düşünceye ve sonra sırayla bedendeki hangi faktör veya madde lazımsa şeytan kullanarak yaratılanlara zarar vermektedir şimdi
  size soruyorum nefs işgal olmnuş bu evrenini ülkesini niçin hala ısrarla yanlışları analiz ettikçe ve yapmak istemediği halde şeytanın elinde n kurtulamıyor çünkü kendindeki gücü bilmiyor nefs burda allahın indirmiş olduğu şeriat ve tarikat ve marifet hakikat taki ince noktalara iyi bakmak gerekiyor birleştirdiğimiz zaman bir harita olarak düşünün haritaya bakarak nereler işgal altında nereler savaşmakta görürüz ve muhakkakki yüce savaşçı bize genel olarak savaş tekniklerini göstererek ancak ve ancak nefse bağımızı birazda olsa ara ara kopara biliriz yeterki zulüm niteliğnde olmasınbu nkopma esnasında allahınan yapılan gizli görüşmeler zikir olarak yaptığımız savunmma ve karşımıza düşman geldimi verdiği 3.5 uyduruk ve sahte damak tadı veren nefsane duygu, çünkü karşımıza silahıyla çıkmaz asıl savaş aldatmaca olan bir fikir zzeka oyunu gibi ispatı dünya bir oyundan ibaret gerçek saVAŞTA BUDUR ZATEN NEYSE SIRTIMIZA ALDIĞIMIZ YARALI OLAN ASKERİ YERE BIRAKMADAN YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ LAZIM NE ZAMANA KADAR ÖLÜM ANI GELENE KADAR ÇÜNKÜ TAŞIDIĞIN YARALI ZATEN SENSİN ONU BIRAKIRSANN NEYLE GİRECEKSİN ORUYA ORUYA DAMSIZ GİRİİİLMEZ
  SIRLAR HER ZAMAN ALLAHIN ÖRTERİM DEDİĞİ BİLMİYEREK YAPILAN GÜNAHLARDIR NİÇİN . BIRAKTIĞINIZ YANLIŞ BİR HUYUNUZ ARTIK HAYALDE KALIR VE ZAMANLA UNUTULUR BİR İLİM OLARAK DÜŞMANIN SALDIRACAĞI TARAFI SAĞLAM BİR ŞEKİL DE ASKER YERLEŞTİREREK SAVUNMANIZI GÜÇLENDİRMİŞ M OLURSUNUZ ŞİMDİ BURDA ANLAMANIZ GEREKEN NOKTA ŞERİAT BİR ÇEŞİT SİLAHLARDIR TARİKAT SENİN AKLIN OLUP VARACAĞIN YERDİR GÖREVİN MARİFET İSE BUNLARI AKLA TESLİM EDİP UYGULAMAK MİÇİN DÜŞĞÜNCE YANİ MARİFETULLAHTIR ANLAMI MARİFET HAREKET DEMEKTİR YÜRÜMEK ÜSTÜNDE SİLAHIN VAR BİNEĞİN VAR KORUMAN İSE YAPTIĞIN ZİKİR EEEEEEEEEEEEEEEEEEE NE KALDI.NEFS BUNLARI KULLANA BİLMEN İÇİN NEFSE İHTİYACIN VAR HADİ BAKALIM ŞİMDİ NE YAPACAKSIN HANİ NEFS EN BÜYÜK DÜŞMANDI,EVET DÜŞMAN TABİ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK MECBUR ANLAŞMA NİTELÜĞİNDE KURALLARINI DEVREYE SOKUP NELERİN OLUP NELERİN OLMADIĞINI O NEFSİNE ANLATACAKSIN YOKSA ÇAYIRI GÖRDÜMÜ AFEDERSİNİZ BAŞLAR ……. DİKKATLİ OLMAK LAZIM HA UFAK TEFEK HATALAR OLABİLİR ZATEN DEDİKYA İLMİN İÇİNDE HEP HATALAR VARDIR DURU BİLDİKLERİN BU SEFER TERS İSTİKAMETTE OLUP MUSA GİBİ ŞAŞIRP KALIRIZ BURDA NEFSİN ASLINDA İLİME GÖRE AYARLANDIĞI VE BİLİMİN NEFSİ ETKİSİ ALTINA ALMASINDAKİ KAYNAK ŞEYTANIN BİLİME HÜKMETMESİNDEN KAYNAKLANIYOR BİR ZAMANA KADAR TABİ SÜRE DOLDUMU ALLAH ELİNDEN ALACAK BİLİM VAR OLAN ANCAK İLERİSİOLMAYANDÜNYA VE AHRET GİBİ NEYSE BURAYI ANLADINIZ ŞİMDİ YOLA ÇIKTIK YANİ HİCRET AŞAMASINDA TÖBE ANAHTAR OLUP KAPI AÇILIR VE YOL BAŞLAR LEVHALAR HATA OLUP TÖBE KALDIĞIN YERDEN DEVEM ETMENİZİ SAĞLAR YILMAK YOK ŞEYTAN İSE FALİYETİNE DAHA SIKLAŞTIRMİŞ ALLAHIN YOLUNDA PEŞİNİ BIRAKMAZ SALDIRIREĞERKİ KALE TOP ATIŞLARI BAŞLAMIŞSA DÜŞÜNCEYE GELEN DABELERDİR BURDA ÖNEMLİ OLAN AKIL ÇOK ÖNEMLİ DAHA ÖNCE BEN BUNU YAPMIŞTIM VE YANLIŞ DERSE SAN,MİMİYETİNİZİN SARSILMASIDIR EEEEEEEE OLACAK O KADAR ÇÜNKİ KALE DUVARINA ÖYLE ŞİDDETLİ TOP MERMİSİ GELDİKİ TÜM DUVARLAR SARSILDI ZİKİR KARŞI TAARRUZDUR UNUTMAYIN GÜNAHA MEYİLLENMEKTE DUVARIN YIKILMAK ÜZERE OLMASIDIR DEDİKYA AKIL ONA MÜRACAT ETMEK VE İSTEKTE BULUNMAKTIR ŞERİAT AKIL OLMASA NASIL OKUYUP ANLIYACAKSIN VE İSTEKTE BULUNACAKSIN İSTEK ALLAHA SIĞINIP ORUCU HATIRLARSIN VE BELİRLİ BİR SÜRE TATMADIĞIN NEFSANE HAL VE HAREKETLERİN AKLINDAN ALIP DÜŞÜNCEYE VEREREKAKTİF ŞEKLİNE DÖNMESİNİ SAĞLAMAK ZORUNDASIN YOKSA HATA YANİ GÜNAH İŞLEDİNMİ DÜŞMANIN SANA VERDĞİ BÜYÜK ZARARI ONARMAN ZAMAN ALACAK VE KAYBETTİKLERİNİ DÜŞĞÜNEMEZSİN VE BAŞINA BELA OLARAK GELDİĞİNDE ANLARSIN NE YAPARSAN AYNI ŞEKİLDE CEZALANDIRILIRSIN BUNA İMAN ALLAHIN KEDERİNE İMANDIR NEYSE ŞİMDİ SALLANAN DUVARIN YIKILMAMASI İÇİN KENDİNDE OLAN İLAHİ GÜÇ DEVREYE GİRMESİ İÇİN ZİKİR ETTİK VE ALLAHTAN YARDIMMIN GELMESİNİ BEKLERİZ VE HATAMIZDAN DÖNERSEK YAPMADAN DÜŞÜNCENİN VE AKLIN ALLAHIN ELİNDE OLDUĞUNU FARKEDER MÜMİN OLDUĞUMUZU HATIRLARIZ İSTİKAMET ÜZERE DEMEK GERÇEK OLAN NAMAZDIR ORUÇ İSE YANLIŞ MOLAN NBİR HUYUMUZUNHAPSETTİK VE YAPACAĞI TAHRİBATI YOK ETTİK SAVAİ GİBİ DEMİ AYNİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DEDİĞİ GİBİ NEFS SAVAŞI KİMLE ŞEYTANLA ARTIK DÜŞÜNCEMİZİ VE AKLIMIZI O MUBAREK MEKANIMIZI DÜŞMANIN ELİNDEN KURTARDIK NEYLE ŞİERİAT VE MARİFET OLAN ARAÇLARI AKIL VE DÜŞÜNCE KULLANA BİLDİ NİYE TUTSAKLIKTAN KURTULDU NEFS BURDA AKLIN VE DÜŞÜNCENİN UYARILARINI DİKKATE ALMASIYLA TABİKİ VEREN KİM ALLA İŞTE ALLAHIN YARDIMI DUASI BUDUR HER ŞEYİ ŞÜPESİZ ALLAH VERMİŞ BİZE KURU KURU DUA Bİ İŞE YARAMAZ HER ŞEY SENDE MEVCUT TEK YAPACAĞIN AKLİ BİR ŞEKİLDE KULLANA BİLMEK ALLAHIN VERDİĞİ NİMETLERİŞİMDİ MARİFETİ ANLATTIK ŞİMDİ SIRA TARİKATA GELDİ ONUDA İSTERSENİZ YAZARIM

 26. ali memati dedi ki:

  aziziyeli kardeşim mehdiyi niçin arıyorsun hayırdır ililm içinmi yoksa başka bi nedendenmi ayrıca mehdi ilminden belli olacak bilmek istediğin ne varsa sor
  ben niçin kandırıyım senin bu dediklerinden allaha sığınırım ayrıca mehdi karşında hidayetin varsa bende olan lokmanı alır kapalı olan yolunu açarsın ben bu sitenin sadece misafiriyim ok

 27. aziziyeli dedi ki:

  Ali memati veya el mehdi selamu aleyküm harun yahya(adnan oktar) gitti zeytınburnun da sultan babanın koltuğuna oturdu yakında mehdiliğinı ilan eder. Allahu alem. sen miilletımı aldatıyorsun.yoksa sen bu siteyı yönetenmisin??? BEN HZ.MEHDİYİ ARİYANLARDAN ALLAH IN İZNIYLE HZ.MEHDİYİ BULACAM.