Esbağ Hz. Ali’den (as) Hadis Naklediyor

Esbağ Hz. Ali’den (as) Hadis Naklediyor

Ağu 16, 2009 1 Yazar: beytül ahzan

 

Esbağ Hz. Ali’ye (Aleyhisselam) yakınlığından dolayı o hazretten birçok hadis nakletmiştir:

1-Hz. Ali’nin (a.s) Şehadet Haberi: Emirü’l-Müminin (Aleyhisselam)  buyurdu: “Kim bedbahtı baki bıraktı? Allah’a yemin olsu ki bu (sakalım) onunla (başımın kanına) boyanacaktır.”

2-Dünyayı Üç Defa Boşama Hadisi: Esbağ şöyle naklediyor: İmam Ali’ye (Aleyhisselam) bir şeyler getirdikleri zaman onu devlet hazinesine bırakırdı. Beytul malı Müslümanlar arasında eşit bir şekilde dağıtmadan dışarı çıkmazdı, hak sahiplerinin hakkını verdikten sonra yerleri süpürmeyi emrederdi. İki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle buyururdu: “Ey dünya! Kendini bana sunma, beni aldatmaya yeltenme, beni aldatamazsın ben seni üç defa boşamışım artık bana dönemezsin.”

3-Esnaflara Nasihat: Esbağ, Hz. Ali’den (Aleyhisselam) şöyle naklediyor: Hz. Ali (Aleyhisselam) minberde şöyle buyuruyordu: “Ey tacirler! İlk önce fıkıh öğrenin sonra ticaretle uğaşın, ilk önce fıkhınızı öğrenin sonra ticaretle uğraşın, ilk önce fıkhınızı öğrenin sonra ticaretle uğraşın. Allah’a andolsun ki ümmet içinde faiz, karıncanın siyah taş üzerinde yürümesinden daha gizlidir. Doğru olsa bile yemini terk edin, tacirin günahı ateşin içinde kalmasına neden olur. Ancak başkalarının hakkını verenler bundan istisnadır.”

4-Toplu Zina: Senedi doğru bir rivayette Esbağ b. Nubâte’den şöyle nakledilmiştir: “Beş kişiyi zina suçuyla Ömer’in yanına getirdiler. Ömer, onların her birine şer’î hükmün uygulanması için emir verdi. Orada hazır bulunan Hz. Ali (Aleyhisselam) şöyle buyurdu: Ey Ömer, bu onların hakkında verilmesi gereken hüküm değildir. Ömer; O halde (uygun) haddi onlara siz uygulayın” dediğinde, Hz. Ali (Aleyhisselam) onlardan birini öne çıkararak boynunu vurdu, bir diğerini recm etti; başka birine kırbaç vurdu, dördüncüsüne bir haddin yarısı olan elli kırbaç vurdu, beşincisini ise mazur gördü ve serbest bıraktı. Bunu gören Ömer, hayrete düştü. Orada hazır bulunan herkes bu hazretin uygulamasında şaşırıp kalmışlardı. Ömer şöyle dedi: “Ey Ebu’l Hasan! Tek bir olayda suçlu olan beş kişiye ayrı ayrı beş hüküm uyguladın ki hiçbirisi diğerine benzemiyor, bunun sebebi nedir?” diye sorunca Hazret şöyle buyurdu: “Bunlardan birincisi zimmî (İslam devletinde yaşayan kitap ehli) bir kâfirdi; (işlediği suç ile) zimmîlik vasfını kaybettiği için haddi kılıçtan başka bir şey değildi. İkincisi evli bir kişi olduğu için cezası recmdi. Üçüncüsü bekâr olduğu için haddi yüz kırbaçtı, dördüncüsü köle olduğu için cezası kırbaç haddinin yarısıydi. Beşincisi ise akılsız bir deli olduğundan her hangi bir cezayı hak etmemişti.”

——-—–

“İmam Ali’nin Ashabı” kitabından alıntıdır

Yazar: Kerim Uçar