Hz. Muhammed’e (saa) İman Eden İlk Erkek ve Kadın

Hz. Muhammed’e (saa) İman Eden İlk Erkek ve Kadın

Eyl 5, 2009 3 Yazar: beytül ahzan


İslâm dini tedrici olarak ilerlemiş ve dünyaya yayılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, İslamı kabul etme ve yayılmasına yardımcı olma hususunda önayak olan kimselere “Sabigûn”[öncüler] denilmektedir.[Sad, 2-ı] İslamda öncülerden olmak üstünlük ve fazilet ölçüsü olarak bilinirdi. Dolayısıyla tarafsız bir yaklaşımla, sadece sahih deliller üzerinden konuyu incelemeli, kadınlardan ve erkeklerden ilk İslam getiren şahısları belirlemeli ve tanımalıyız.

Hz. Hatice İlk İman Eden Kadın

Tarihin tanıklığı üzere kuşkusuz Hz. Hatice ona iman eden ilk kadındır.Bu konuda farklı görüş söz konusu değildir.[1] Konu uzamasın diye sadece tarih yazarlarının Hz. Peygamber’in (saa) hanımlarının birinden naklettikleri önemli bir tarihi belgeyi sunmakla yetiniyoruz.

Ayşe şöyle diyor:

“Ben her zaman Hz. Hatice’nin zamanını görmedim diye çok üzülür ve Hz. Peygamber’in (saa)  ona olan sevgi ve alakasına her zaman şaşırırdım; zira Hz. Peygamber (saa) onu çok anardı. Bir koyun kurban ettiğinde Hz. Hatice’nin dostlarına ondan gönderirdi.Bir gün Hz. Peygamber (saa), evden çıkarken Hz. Hatice’yi andı ve ondan bahsetti. Sonunda iş öyle bir yere geldi vardı ki, ben artık kendimi kontrol edemedim ve büük cür’et ile şöyle dedim:” O, sadece yaşlı bir kadındı ve Allah size ondan daha iyisini nasip etmiştir.”
Söylediklerim Allah Resulü’nde (saa) kötü etki yarattı. Rahatsızlığı ve gazabı yüzünden okunuyordu.Şöyle buyurdu:
“Kesinlikle öyle değil..Ondan daha iyisi bana nasip olmadı.Bütün halk baştan aşağı küfür ve şirk içinde yaşarken, o bana iman etti, en zor durumlarda, servetini ve malını bana bıraktı.Allah ondan bana, diğer eşlerime vermediği evlatlar nasip etti.”[2]

Hz. Hatice’nin bütün dünya kadınlarından önce İslama girdiğine dair diğer delil ise, vahyin başlangıcında vuku bulan hadiseler ve Kur’an-ı Kerim’in nazil olmasıdır; zira Allah Resulü (saa), Hira Mağarası’ndan aşağı geldiğinde, başından geçenleri eşine anlatmış ve hemen ardından, eşinin açıkça iman ettiğini duymuştu. Buna ek olarak Arap kâhinlerinden ve bilginlerinden eşinin nübüvveti hakkında da haberler almıştı. işte bu haberleri duyması, onun sadakat  ve dürüstlüğü, Haşimî genci ile evlenmesine sebep olmuştu.

Hz. Ali (as) İlk İman Eden Erkek

Şia ve Sunnî tarih yazarları arasında ezici çoğunluk, Hz. Peygamber’e (saa) iman eden ilk erkeğin Hz. Ali (as) olduğunu savunur.

Ali’nin (as) kendisi de “Kasia” adlı hutbesinde, konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor:

“O zamanlar İslam dini, Allah Resulü’yle Hz. Hatice’nin evinden başka bir eve girmemişti ve ben onların üçüncüsüydüm.Vahiy ve risalet nurunu görürdüm ve nübüvvet kokusunu alırdım.”[3]

—–
1-Sire-i İbn Hişam, 1/240
2-Biharu’l-Envar, 16/8
3-Muhammed Abduh, Nehcül Belağa Şerhi, 2/182 (mısır baskısı)

——-

“Allame Cafer Süphani”nin “Hz. Muhammed’in (saa) Hayatı” adlı kitabından alıntıdır.
Sayfa:91