Ali Zikri

Ali Zikri

Tem 1, 2009 2 Yazar: beytül ahzan


İlham olundu yine, aldım kalem elime

Güzel zikrin Ali can, döküldü şu dilime


Seni Kur’ân’a sordum; dedi: “Resul’ün nefsi”

Bu cümlede toplanmış, faziletlerin hepsi


Yine sordum; okudu, bana tathîr ayetin

“Tefsiridir Murtezâ bendeki her âyetin”


Dedim “Başka ne dersin?” Dedi: “Yetmez mi artık?

Ben Kur’ân-ı sâmitim, odur Kur’ân-ı nâtık”


Seni İslam’a sordum; dedi: “Dinin direği

Ali’nin velâyeti, dindarlığın gereği”


Resul’e sordum seni; dedi: “Sonsuz bir deryâ

Ben kime mevlâ isem, Ali’dir ona mevlâ


Ben ve Ali ezelde, İlâhî bir nur idik

“Elestu” suâline, ilk ikrârı biz verdik


Ben ilimler şehriyim, Ali onun kapısı

Ben hakikat mülküyüm, Ali onun tapusu


Dünya tufanlı derya, ben kurtuluş sahili

Sahile vardıracak gemi, Ali’dir Ali


¬Bu ümmetin babası, bir ben, bir de Ali’dir

Mu’minlerin cem’ine benden sonra velidir


Emîr-i âlem benim, sancak Ali elinde

Taksîm-i cennet ve nâr, ancak Ali elinde


Düşmanlığı nifaktır, imandır muhabbeti

Söyle Ali düşmanı, beklemesin cenneti”


Zehrâ’ya sordum seni; dedim Ali’yi anlat

Dedi: “Bizde birleşti iki bahr-i hakikat


Bu iltikâdan doğdu onbir dürr-i imâmet

Böylece tekmil oldu manzûme-yi velâyet”


Seni Hasan’a sordum; dedi: “Hüsnüm Ali’dir”

Hüseyn’e sordum; dedi: “Sırrım O’nda gizlidir”


Kabe’ye sordum seni; “Ali oğlumdur” dedi

Onun gözü aynullah, “yed”i Allah’ın “yed”i;


Putlar yere serildi, yedullahî eliyle

Sırlar âşikâr oldu, hak söyleyen diliyle”


Cibril’e sordum; dedi: “La fetâ illâ Ali

Hem benim, hem âlemin emîri Mevlâ Ali”


Bir de Zülfikâr’a ben, sorayım dedim seni

Dedi: Zülfikâr yapan Ali elidir beni”


Aklıma sordum seni; dedi: “Şaşkınım, şaşkın”

Aklı divâne eden, senin aşkındır, aşkın


Gönlüme sordum seni, “Sürûrum Ali” dedi

İnsana sordum seni, “Onurum Ali” dedi


Seni ârife sordum; dedi: “İrfân Ali’dir”

Seni mu’mine sordum; dedi: “İmân Ali’dir”


Seni âşığa sordum, “Aşkım Ali’dir” dedi

Seni kâtibe sordum, “Meşkim Ali’dir” dedi


Musa Aydın Ocak / 2001