Dastan-ı Şah-ı Merdan

Dastan-ı Şah-ı Merdan

Şub 27, 2010 0 Yazar: beytül ahzan


Ey dillere destân Ali
Ey mihr-i câvidân Ali
Ey me’niy-i insân Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen olmasaydın ya Ali
Olmazdı âlem müncelî
Hakk’ın dili, Hakk’ın eli
Canlar sana fedâ Ali

Adın Aliyy-i A’lâ’dır
Makamın pek muallâdır
Hayatın şirke bir “Lâ”dır
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey can u cânânım Ali
Ey ruh u revânım Ali
İman u irfânım Ali
Canlar sana fedâ Ali

Ey dîn u Kur’ân’ım Ali
Ey şeref u şânım Ali
Server u sultânım Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey Ahmed’in şâheseri
Ey dîn u Kur’ân siperi
Kevn u mekânın âmiri
Canlar sana fedâ Ali

Peygamber’in mucizesi
Hakikatin en gür sesi
Hayran bıraktın her kesi
Ali Ali, Mevlâ Ali

Cân-ı Resûl-i Kibriyâ
Oldun adâlete fedâ
Verdin hakikate bekâ
Canlar sana fedâ Ali

Sen Allah’ın senâsısın
Hem “İnnâ fetehnâ”sısın
Hakk’ın “yed-i beyzâ”sısın
Ali Ali, Mevlâ Ali

Penâh-ı mâ-sivâ Ali
Miskinlere nevâ Ali
Kâtil-i her hevâ Ali
Canlar sana fedâ Ali

İlahî fermânsın Ali
İcatta ünvânsın Ali
Kur’ân’a kurbânsın Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Farûk-i a’zemsin Ali
Ümmette a’lemsin Ali
Sen kutb-i âlemsin Ali
Canlar sana fedâ Ali

Sıddîk-i Ekber’sin Ali
Sen gözlere fersin Ali
Sen muşk u anbersin Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

İnsanlığın mirâcısın
Sen kâinâtın tâcısın
Hidâyetin minhâcısın
Canlar sana fedâ Ali

Sen Rahmân’ın muhtârısın
Sen mu’minin ikrârısın
Cephe-yi hak serdârısın
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen ruhların tabîbisin
Habib-i Hak habîbisin
Tevhidin endelîbisin
Canlar sana fedâ Ali

Sen Allah’ın ver elisin
Gülzâr-ı aşkın gülüsün
Hakkın bükülmez belisin
Ali Ali, Mevlâ Ali

Allah’ın sönmez nurusun
Rahmetinin yağmurusun
İnsanlığın onurusun
Canlar sana fedâ Ali

Hakk’ın güzel kelâmısın
Haksızlığa kıyâmısın
Sen Selâm’ın selâmısın
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sensin Emir-ül Mu’minin
Emrinde Cibril-i Emîn
Fazlında âyât-ı mübîn
Canlar sana fedâ Ali

Sen Esedullah’sın Ali
Sen hem Yedullah’sın Ali
Sırlara âgâhsın Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Vâris-i enbiyâ Ali
Seyyid-i evsiyâ Ali
İmâm-ı etkiyâ Ali
Canlar sana fedâ Ali

Hallâl-i müşkilât Ali
Melce-i kâinât Ali
Ey keşti-yi necât Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen ilm u hikmetsin Ali
Hâdi-yi ümmetsin Ali
Aşk u muhabbetsin Ali
Canlar sana fedâ Ali

İnsân-ı kâmilsin Ali
İlmine âmilsin Ali
Zirveye nâilsin Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Kabe’nin oğlu ey Ali
Kurbân sana her şey Ali
Eder sadâ her ney: “Ali”
Canlar sana fedâ Ali

Risâlet omzuna çıktın
Putları yerlere yıktın
Sel oldun sen, şirke aktın
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen “akl-i kül”sün ya Ali
Mevlâ’ya kulsun ya Ali
Sen bir okulsun ya Ali
Canlar sana fedâ Ali

İnsâna imtihân Ali
Âleme imtinân Ali
Kalplere itminân Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Hilkate ihtişâm Ali
Zâlime intikâm Ali
Mazlûma iltiyâm Ali
Canlar sana fedâ Ali

Bütün âlem olsa dahi
Sensiz olmaz ki vallahi
Âlem beden sensin ruhu
Ali Ali, Mevlâ Ali

Zehrâ’nın eşsiz eşisin
İmâmetin güneşisin
Sen Ahmed’in kardeşisin
Canlar sana fedâ Ali

Rukûda ey zekât veren
Cansızlara hayât veren
Dostlarına berât veren
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey mu’mine nûr-i cebîn
Ey behcet-i kalb-i hazîn
Mevlâ’ya abd-i nâzenîn
Canlar sana fedâ Ali

Ey Murtezâ, Şâh-ı Necef
Üstâd-ı ders-i “Men aref..”
Senle şeref buldu şeref
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen Nuh u Âdem’sin Ali
Halil u Hâtem’sin Ali
İsâ’daki demsin Ali
Canlar sana fedâ Ali

Sen Tûr-i Sinâ’sın Ali
Tûr’daki Musâ’sın Ali
Nezîr u büşrâsın Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Medâr-ı iftihârımız
Sensin, sen ey dildârımız
Ey kâşif-i esrârımız
Canlar sana fedâ Ali

Hârûn-i Peygamber Ali
Deryâ-yı dür perver Ali
Ey dilrübâ dilber Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Gadîr velâyetnâmedir
Hakikate nişânedir
Münkir hakka bigânedir
Canlar sana fedâ Ali

Vasiyy-i Mustafâ Ali
Ey şart-ı her vefâ Ali
Zikrinde hep şifâ Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey rûh-i Rahmânî Ali
Ey Ahmed-i sânî Ali
Bâkî’de ey fânî Ali
Canlar sana fedâ Ali

Cümle-yi kevne yâr Ali
Gönüllere bahâr Ali
Ey server-i ebrâr Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Haydar-ı Kerrâr’sın Ali
Maden-i esrârsın Ali
Âşıklara yârsın Ali
Canlar sana fedâ Ali

Kur’ân-ı nâtıksın Ali
Âşık-ı sâdıksın Ali
Her şeyde sâbıksın Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

En büyük âyetsin Ali
Mezhar-ı ismetsin Ali
Hâmil-i râyetsin Ali
Canlar sana fedâ Ali

Sen evc-i himmetsin Ali
Sen burc-i izzetsin Ali
Sen mevc-i kudretsin Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sözlerin hep “dür”dür Ali
Nefsin senin hürdür Ali
Cennet hep senindir Ali
Canlar sana fedâ Ali

Ey sırr-ı “Kerremnâ” Ali
Hem “İnnâ enzelnâ” Ali
Ey şart-ı “Âmennâ” Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen dine bünyânsın Ali
Delil u burhânsın Ali
Sen hakka furkânsın Ali
Canlar sana fedâ Ali

Sen dört kitap agâhısın
Sen du cihânın şâhısın
Sen “Esmâ” cilvegâhısın
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sevgin iman, buğzun nifâk
Dostlarının yüzleri ak
Düşmanına cennet yasak
Canlar sana fedâ Ali

Vücudun ezelden beri
Her ins u cinnin rehberi
Ey her gecenin seheri
Ali Ali, Mevlâ Ali

Yaraların merhemisin
Şifâ veren zemzemisin
Gariplerin hemdemisin
Canlar sana fedâ Ali

Tufânların Nûh’u Ali
Ey âlemin rûhu Ali
Semâların mâhı Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey en derin mefhûm Ali
Ey tertemiz, masûm Ali
Tenhâ Ali, mazlûm Ali
Canlar sana fedâ Ali

Ey sâhibi kalb-i selîm
Sensin sırât-ı müstakîm
Sensizlik azâb-ı elîm
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey şâh-ı lâ-fetâ Ali
Ey mâden-i vefâ Ali
Vasiyy-i Mustafâ Ali
Canlar sana fedâ Ali

Hak’tan inâyetsin Ali
Sen bize nimetsin Ali
İslâm’a izzetsin Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Gönüllerin sultânısın
Sen dertlerin dermânısın
Sen Enbiyâ peymânısın
Canlar sana fedâ Ali

Resûl’e iktidâ eden
Canına can fedâ eden
Hak-bâtılı cüdâ eden
Ali Ali, Mevlâ Ali

Hüccet-i Yezdân’sın Ali
Şerik-i Kur’ân’sın Ali
Sen şâh-ı merdânsın Ali
Canlar sana fedâ Ali

Fâtih-i Hayber’sin Ali
Sâkiy-i Kevser’sin Ali
Şâfi’-i mahşersin Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey habl-i memdûd Ali
Şâhid u meşhûd Ali
Cümleye maksûd Ali
Canlar sana fedâ Ali

Nâsır u mensûr Ali
Zâkir u mezkûr Ali
Nâzır u menzûr Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey hâkim u hekîm Ali
Ey nimet u naîm Ali
Ey izzet u azîm Ali
Canlar sana fedâ Ali

Sen ey şems-i hüdâ Ali
Sen ey ilm-i Hudâ Ali
Sen ey hilm-i Hudâ Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Şâh-ı velâyetsin Ali
Fülk-i hidâyetsin Ali
Ziynet-i cennetsin Ali
Canlar sana fedâ Ali

İlm-i Resul’ün bâbısın
Sonsuz hayatın âbısın
Aşkın şarâb-ı nâbısın
Ali Ali, Mevlâ Ali

Fahr-i Rüsül dâmâdısın
Mazlûmların imdâdısın
Zâlimlere feryâdısın
Canlar sana fedâ Ali

Sâhib-i Zülfikâr Ali
Meydanda şehsevâr Ali
Ey kâtil-i küffâr Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey şehîd-i mihrâb Ali
Ey şems-i âlemtâb Ali
Ruhlarda inkilâb Ali
Canlar sana fedâ Ali

Ey şem’-i Hak pervânesi
Âşık gönüller Kâbe’si
Ey hilkatin şâhânesi
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey ürvet-ül vuskâ Ali
Ey kâsım-ı ukbâ Ali
Vesile-yi kurbâ Ali
Canlar sana fedâ Ali

Mahşerdeki mizân Ali
Sensiz cihân zindân Ali
Seninle gülistân Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Nokte-yi teht-ı “Bâ” Ali
Ey ümmete babâ Ali
Etme bizi hebâ Ali
Canlar sana fedâ Ali

Hilkate müptedâ Ali
Mu’mine muktedâ Ali
Sen ey Şîr-i Hudâ Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sâye-yi rahmetsin Ali
Heykel-i vahdetsin Ali
Sâhib-i savletsin Ali
Canlar sana fedâ Ali

Sen Allah’ın rızâsısın
Gönlümüzün sefâsısın
Dilimizin duâsısın
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen mihver-i haksın Ali
Mâlik-i eflâksın Ali
Sen mâh-ı münşaksın Ali
Canlar sana fedâ Ali

Kâsım-ı cennetsin Ali
Nâm-ı adâletsin Ali
Cân-ı ibâdetsin Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen evliyânın başısın
Mazlûmların yoldaşısın
Mahzûnların göz yaşısın
Canlar sana fedâ Ali

Tevhidin eşsiz erisin
Muvahhidin rehberisin
Hakikatin cevherisin
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sen Allah’ın emînisin
Hem âyet-i mübînisin
Âriflerin yakînisin
Canlar sana fedâ Ali

Sen mazhar-ül acâipsin
Esedullah-i gâlipsin
Resulullah’a nâipsin
Ali Ali, Mevlâ Ali

Feyz-i İlâh’ın yolusun
Sermest eden bir dolusun
Sen ululara ulusun
Canlar sana fedâ Ali

“Lev Kuşife..” sırrın ayân
Ancak sen edersin beyân
Perdesiz gördün her zaman
Ali Ali, Mevlâ Ali

Kur’ân’da “Hel etâ” Ali
Öksüzlere atâ Ali
Yoksullara etâ Ali
Canlar sana fedâ Ali

Nesl-i risâlet ey İmâm
Seninle etmiştir devâm
Sana ve nesline selâm
Ali Ali, Mevlâ Ali

Ey ömrü isârla geçen
Nûranî âsârla geçen
Her anı O yârla geçen
Canlar sana fedâ Ali

Ey cem’-i fezâil Ali
Emânete hâmil Ali
Sâlike son menzil Ali
Ali Ali, Mevlâ Ali

Namaz senin namazındır
Niyâz senin niyâzındır
Tur-i Sinâ nûr yüzündür
Canlar sana fedâ Ali

Senle olur oruç, namâz
Ancak kabul ey dilnevâz
Sensiz namâz verir mi haz?!
Ali Ali, Mevlâ Ali

İnkar edenlere inat
Sensin Ali, habl-i necât
Bize de bir elin uzat
Canlar sana fedâ Ali

Ey has güllerin gülşeni
Sensin mu’minin cevşeni
Âlem tanımadı seni
Ali Ali, Mevlâ Ali

Sırâtımız senin izin
Göz sürmemiz ayak tozun
Bırakma bizleri hazin
Canlar sana fedâ Ali

Methinden âciz her senâ
Hakkını kim eder edâ?
Affet bizi ey Muktedâ
Ali Ali, Mevlâ Ali

N’olur ki etsen itinâ
Bu âcize ey can fedâ
Et bu fakîre sen etâ
Canlar sana fedâ Ali

Lütfet geleyim derine
O şanslı sâil yerine
Kurbân olam Kanber’ine
Ali Ali, Mevlâ Ali

Yüzüme bak da güleyim
Kalpten ağyâr-ı sileyim
Bak da huzurla öleyim
Canlar sana fedâ Ali

Musa Aydın
25-Kasım-2002 / 19-Ramazan-1423