Kabir Sıkmasından Kurtaran Ameller

Kabir Sıkmasından Kurtaran Ameller

Ağu 4, 2009 4 Yazar: beytül ahzan


İnsanı kabir azabı ve sıkmasından kurtaracak bir çok şey vardır.

1-Hz.Ali’den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:”Her Cuma günü Nisa suresini okuyan kimse, kabir sıkmasından güvende kalır.” (Sefinet’ul-Bihar, c.7, s.195)

2-Yine rivayet edilmiştir ki: “Kim sürekli Zuhruf suresini okursa, yüce Allah onu kabirde, yer altı hayvanlarından ve kabir azabından emanda kılar.” (Sefinet’ul-Bihar, c.7, s.195)

3-Rivayet olunmuştur ki: “Kim farz ve müstehap namazlarda Kalem suresini okursa, yüce Allah onu kabir sıkmasından korur.” (Sefinet’ul-Bihar, c.7, s.195)

4-İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:”Kim Perşembe günü öğleden Cuma günü öğle vakti arasında ölürse, Hak Teala (c.c) onu kabir sıkmasından kurtarır.” (Bihar’ul-Envar, c.6,s.221 ve 243)

5-İmam Rıza’dan (a.s) şöyle nakledilmiştir:

“Gece (teheccüt) namazını kaçırmayın; zira kim gece uykudan kalkıp da sekiz rekat gece namazı, iki rekat Şef namazı, bir rekat da kunutta yetmiş defa esteğfirullah demek üzere vitir namazını kılarsa, kabir azabından kurtulur, cehennem azabından korunur, ömrü uzar ve maişeti genişler.” ( Sefinet’ul-Bihar, c.7, s.195, “Kabir” maddesi)

6-Resulallah’tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir:”Kim, Tekasur suresini uyuduğu zaman okursa, kabir azabından korunmuş olur.” (Müstedrek’ül-Vesail, c.1, s.340, bab:11)

7-Her gün on defa şu duayı okuyan kimsenin de, kabir azabından korunacağı rivayet edilmiştir: “A’dedtu li-kulli havlin la ilahe illellah, ve li-kulli hemmin ve gam-min maşaellah, ve li-kulli ni’metin elhamdu lillah, ve li-kulli rehain eş,şukru lillah, ve li-kulli u’cubetin subhanellah, ve li-kulli zenbin esteğfirul-lah, ve li-kulli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ve li-kulli zikın hasbiyellah, ve li-kulli a-duvvin i’tesamtu billah, ve li-kulli taatin ve ma’siyetin la havle vela kuvvete illa billah’il-aliyy’il-azim.” (Sefinet’ul-Bihar, c.7, s.194)

8-Hz. Ali’nin (a.s) türbesinin bulunduğu Necef kentinde defnedilmek de insanı kabir azabına karşı korur.Çünkü rivayetlerde açıklandığına göre, o kutsal mekanın özelliklerinden biri orada defnedilen kimseden kabir azabıyla Nekir ve Münker sorgu-sualinin kalkmasıdır.” (Sefinet’ul-Bihar, c.8, s.189,”Necef” maddesi)

9-Kabir azabının kalkmasına sebep olan şeylerden biri de, iki tane yaş ve taze ağaç dalının cenazeyle birlikte kabre koyulmasıdır.Hadiste açıklandığına göre, ağaç dalı yaş olduğu sürece, ölü kabir azabı görmez. (Bihar’ul-Envar, c.6, s.215)

Yine şöyle rivayet nakledilmiştir:

“Bir gün Resulallah (s.a.a) bir kabrin yanından geçerken, kabirde yatan ölünün azap edildiğini gördü.Bunun üzerine yaprağı alınan bir ağaç dalı istedi.Onu yarıdan kırarak ikiye ayırdı ve birini mezarın baş ucuna soktu.”

Kabrin üzerine su serpmek de, bu hususta faydalıdır.Hadiste açıklandığına göre, toprağı yaş ve nemli olduğu sürece ölüden kabir azabı kalkar. (Bihar’ul-Envar, c.79, s.23, h:10)

10-Kim recep ayının ilk gününde, her rekatta bir defa Fatiha üç defa da İhlas suresini okumak üzere on rekat namaz kılarsa, kabir sıkmasından ve kıyamet gününün azabından korunmuş olur.

Yine Recep ayının ilk gecesinde, akşam namazını kıldıktan sonra birer defa Fatiha ve İhlas surelerini okuyarak yirmi rekat namaz kılmak da, kabir azabının kalkması için faydalıdır. (İkba’ul-A’mal, s.629)

11- Recep ayında dört gün veya Şaban ayında on iki gün oruç tutmak, kabir azabından korunmaya sebep olur. (İkba’ul-A’mal, s.651)

12-Kabir azabından kurtulmaya sebep olan şeylerden biri de, ölünün başı ucunda Mülk suresini okumaktır.Nitekim Kutb-i Ravendi İbn-i Abbas’tan şöyle nakleder:

“Birgün ashaptan birisi bir kabrin karşısında çadır kurup oturdu; ama orada kabrin olmasından haberi yoktu.Ardında Mülk suresini okumaya başladı ve aniden; “Bu sure kurtarıcıdır.”diye bir ses duydu.Bu sözü Resulallah’a ilettiğinde Hazret;evet bu sure kabir azabından kurtarıcıdır.buyurdu.” (Müstedrek’ül-Vesail, c.1, s.301, bab:32, h:1)

Şeyh Kuleyni de İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) şöyle rivayet eder:
“Mülk suresi önleyicidir; kabir azabını önler.” (Bihar’ul-Envar. C.92, s.314)

13-Daavat-i Ravendi’den Hz. Resulallah’ın (s.a.a)şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
“Kim, bir ölü defnedildiğinde onun kabri yanında üç defa “Allahumme İnni es’eluke bi-hakki Muhammed’in ve Al-i Muhammed, en la tuazzibe haze’l-meyyit.” Derse, Yüce Allah Sur’a üflenene dek azabı ondan kaldırır.(Allah’ım, Muhammed ve Al-i Muhammed’in hakkı hürmetine bu ölüyü azaba tabi tutma.) (Sefinet’ul –Bihar, c.7, s.193, “Kabir” maddesi)

14-Şeyh Tusi, Misbah’ul-Müteheccid adlı kitabında Resulallah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Kim Cuma akşamı iki rekat namaz kılarak her rekatta Fatiha’dan sonra 15 defa Zilzal suresini okursa Allah onu kabir azabı ve kıyamet gününün korkularından korur.”

15-Kabir azabının kalkması için faydalı olan şeylerden biri de, Recep ayının ortasındaki gecede (on dördüncü geceyi on beşinci geceye bağlayan gece) her rekatta bir defa Fatiha, on defa da İhlas suresi okumak suretiyle otuz rekat namaz kılmaktır. (İkbal’ul-A’mal, s.656)

Recep ayının 16 ve 17.gecelerinde de bu namazı kılmak aynı özelliğe sahiptir. (İkbal’ul-A’mal, s.664)

Yine Şaban ayının ilk gecesinde yüz rekat namaz kılmakda kabir azabından koruma özelliğine sahiptir.Şöyle ki, her rekatta Fatiha ve İhlas sureleri okunur, ikişer ikişer kılınan yüz rekat namaz kılındıktan sonra elli defa İhlas suresi okunur. ( İkbal’ul-A’mal, s.683)

Yine Şaban ayının 24. gecesinde, her rekatta Fatiha’dan sonra 10 defa Nasr Suresi okunarak iki rekat namaz kılmak da aynı özelliğe sahiptir.

Yine Recep ayının yarısında (onbeşinci günün gündüzünde ), yüz rekat aşura gecesi namazı gibi Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleriyle elli rekat namaz kılmak kabir azabının kalkması için faydalıdır. ( İkbal’ul-A’mal, s.658)