Allame Hilli (ra)

Allame Hilli (ra)

Oca 8, 2010 1 Yazar: beytül ahzan


İsmi Hasan’dır. Hicri 647 yılında Irak’ın Hille şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta dini ilimleri öğrenmeye başladı. Allame Hilli; din bilgini olan babası Şeyh Yusuf Sedidu’d-din’den, Hacı Nesîruddin Tusî’den, İbni Tavus’tan ve bunun gibi alimlerden ders alarak içtihat  makamına yetişti. Fıkıh, hadis, kelam, felsefe, usul, mantık, matematik ve geometri ilimlerinde yüksek düzeyde tahsil eden ilk müçtehittir. Derslerine katılan öğrencilerinden beş yüz tanesi içtihat makamına yetişti.

 

Zamanın Moğol padişahı Olcayto idi. Olcayto bir gün sinirli ve öfkeli bir haldeyken eşlerinden birini üç defa boşadı. Bir müddet sonra pişman oldu. Ehlisünnet’in saray alimlerinden bu boşanmanın ne olacağını sordu. Onlar artık eşinden ayrı olduğunu  söylediler. Vezirlerden birisi Hile şehrindeki bir alimin böyle bir boşanmanın doğru olmadığını savunduğunu padişaha ulaştırdı. Padişah böylece Allame Hilli’yi hilafet merkezi olan İran’a davet etti. Allame iki adil şahit olmadan padişah eşini boşadığı için; boşanmaya geçersiz fetvası verdi. Kendi görüşlerini meclisteki Ehlisünnet alimlerine delil getirerek ispatladı. Padişah Olcayto, Allame Hilli’nin delillerini, bilgisini ve açıklamalarını duyunca oldukça etkilendi ve Allame’ye karşı özel bir ilgi duymaya başladı.

 

Olcayto , farklı mezheplerin alimlerini bir araya getirdi ve bazı ihtilaflı konuları tartışmaya açtı. Allame Hilli  bu toplantılarda imamet meselesini ve Hz. Ali’nin (as) Peygamber’in (saa) ardından hemen halife olması gerektiğini ispatladı.

 

Allame, konuları öylesine güzel ve net açıklıyordu ki; toplantıda bulunanlar için Ehlibeyt Mektebi’nin hakkaniyeti tamamen açığa kavuşuyordu.Bu toplantıların ardından Olcayto, Ehlibeyt Mektebi’ni seçti ve “Sultan Muhammed Hudabende” lakabıyla tanındı. Olcayto Ehlibeyt Mektebi’nin İran’da yayılması için çalışmaları başlattı. Olcayto ölünceye kadar Allame Hilli İran’da kaldı ve çalışmalarına devam etti. Öğrenci yetiştiriyor, Ehlibeyt Mektebi’nin hak olduğunu açıklamak için toplantılar düzenliyor ve kitap yazıyordu.

 

İmamet konusu hakkında yazdığı “Minhacul Keramet” adlı değerli kitabı sultan Olcayto için yazdı ve ardından hemen yayınladı. Olcayto ölünce Allame Hilli, hicri 716 yılında Hille şehrine geri döndü. Çalışmalarına burada da devam etti. Fıkıh, usul, kelam, tefsir, hadis, rical, felsefe, mantık, dua, edebiyat ve diğer dallarda yüze yakın kıymetli eser yazmıştır. Bunlardan birkaçı:

1- el-İrşad

2- Tebsiret’ul-Mutaallimîn

3- el-Kavaid

4- el-Tahrir

5- Tezkiret’ul-Fukaha

6- Muhtelef’uş-Şia

7- el-Munteha

8- Şerh’ut-Tecrid

9- Minhac’ul-İstikamet

10- Telhis’ul-Keşşaf

Yaşamını Allah’ın dini uğruna adamış olan bu eşsiz insan, hicri 726 yılı muharrem ayının 21. günü fani dünyadan göçtü. Sevenleri onu Necef’e getirdiler ve Hz. Ali’nin (as) nurani türbesi civarına defnettiler. Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.