Barack Obama Hz. Mehdi’nin (af) Zuhur Alametlerinden mi?

Barack Obama Hz. Mehdi’nin (af) Zuhur Alametlerinden mi?

Eyl 14, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Mehdilik konusunun, insanlık tarihinin üzerinde tartışıp konuştuğu en önemli konularından biri olduğunu defalarca arz etmiş, bu konunun İslam’ın vaz geçilemez konularından olduğunu ve özellikle Şia mektebinin bu inancı bütün ayrıntılarıyla günümüze kadar canlı tuttuğunu önceki yazılarımızda ortaya koymuştuk.

Din düşmanlarının  en fazla tahrif edilmesi gereken değerlerden biri olarak üzerinde ısrar etmeleri bile bu konunun, inancın temellerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır.
Aslında “Mehdilik ve tarih boyunca tahrifler”  konusu hakkında başka bir araştırma yazımızda konuyu ele alacaktık ama emperyalistler ve siyonistler tarafından konunun gündeme getirilmesi ve tahrif çabaları, konuyu özet olarak ele almamızı zaruri kılmıştır.

Bu yazımızda  sadece“Mehdilik inancını” tahrif etmeye yönelik olarak gündeme getirilen son habere değineceğiz.
Medyada dolaşan, bir çok insanın  kasıtlı olarak yanıltılmasına, bazılarının inanmasına sebep olan veya başkalarını inandırmaya yönelik dolaşan bir haberi, kaynağını ve bu yalan haberi kimlerin, hangi hedefle yaydıklarını ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Haber şu:  “Barack Obama, Şii Müslümanların dünyayı fethetmek için bekledikleri Kayıp İmam’ın habercisi ‘Vaat edilen Savaşçı’ mı?” “Bahr ul-Envar”  adlı eserde nakl edilen bir hadiste Hz. Ali’ye atfedilen şöyle bir söz yer alıyor: “Kıyametten hemen önce, uzun boylu siyah bir adam Batıda iktidarı ele geçirecek. Dünyanın en büyük ordusunu komuta edecek. Üçüncü İmam’dan (Hz. Hüseyin) işaretler taşıyacak. Şiiler onun bizden olduğuna şüphe etmesin.” Buna göre, “İmam Ali bin Ebu Talib, zamanın sonunda, kıyamet yaklaştığında ve kurtarıcı Mehdi’nin dönüşünden hemen önce, ‘uzun boylu, siyah bir adam’ Batıda iktidarı ele geçirecek. Dünyanın en büyük ordusunu yönetecek. Batının bu yeni yöneticisi, Üçüncü İmam Hüseyin Bin Ali’den işaretler taşıyacak.”

Farklı şekillerde bu haber yayınlanmakta ve bazıları da köşe yazılarına kadar taşımışlardır. Haberi yayan kaynak: Vahbilere ait:

http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/04/59506.html

internet sitesidir. Şiilik düşmanı olarak tanınan bu site, Amerika‘daki seçimlerde, Şii İran‘ın B.Obama’yı desteklediğini ve kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtmiş, bunun sebebinin de „Bihar-ul Envar“ hadis kitabinda geçen bir hadisten kaynaklandığını yazmıştır.

Malum site görüşlerine teyid olarak da, bazı İran sitelerinin bu rivayeti nakl ederek : Bu şahıs, Üçüncü İmam Hüseyin Bin Ali’den işaretler taşıyacak.” Bazılarına göre 1.86 metre boyundaki Obama, “Büyük Siyah Kurtarıcı”nın tâ kendisi olduğunu ve “Barack Hüseyin” Farsça’da
“Kutsanmış Hüseyin” anlamına geldiğini ve “Obama” ismi Fars alfabesiyle, O-BA-MA diye hecelendiğinde, “O bizden biri” anlamına geliyor, gibi tefsir ve yorumlar yaptıklarını, iddia etmektedir.

Malum site uydurduğu haberi onaylatmak için Londra‘da yaşayan İslam devrimi muhaliflerinden İranlı gazeteci „Amir Tahiri“ ile görüşerek „Şii İranlıların B.Obama’nın seçilmesinin Hz. Mehdi’nin zuhur alametlerinden biri olduğuna inandıkları, sonucuna varmıştır.
Malum site uydurduğu hikayesini tamlamak için „Allame MUHAMMED Hüseyin el-Emin“ ile görüştüğünü ve kendisinin „ Bu büyük kitabta ( Bihar-ul Envar) çeşitli konularda nakl edilen hadislerin hepsinin araştırılmadan kabul edilemeyeceğini, zuhur alametlerinin gaybiyyatan olduğunu, bu konuda nakl edilen hadisler doğru olsa bile çeşitli zamanlarda vuku bulan olaylara tefsir ve yorumlanabileceğini söylediğini, iddia etmektedir.

Haberinin sonunda, şiilerin B. Obama‘nın zuhur alametlerinden olduğuna inandıkları yalanına inandırmak için tarihi bir olay da nakl etmektedir…..

Haberin analizi: Bu rivayetin, Bihar-ul Envar kitabının 15.cildinde yer aldığı söylenmektedir, yaptığımız araştırmada, bu değerli hadis kitabının verilen adresinde böyle bir hadisin bulunmadığını gördük. Diğer bir iddia ise Şeyh Saduk’un İkmal ud-Din kitabında Bihar-ul Envar’ın 13.cildinden bu rivayeti nakl ettiğidir ama bu iddiayi da doğrulayacak bir delile rastlamadık.

Böyle veya buna benzer bir hadis olmuş olsa bile, Şia inancına göre bir hadisin doğruluk ölçüsü Kur’an’dır, bir kitabda oluşu değil. İsrailiyat rivayetlerinin, İslam hadis, tarih ve itikat kitaplarına nasıl girdiğini bilmeyen yoktur.

Uydurma bir hadisle Şiiliğe karşı karalama kampanyası başlatmış siyonist ve uşaklarının hedeflerinin ne olduğunu anlamayacak kadar basiretsiz olan cahil müslümanlar kime hizmet ettiklerinin farkında değiller.

Haberin kaynağının siyonistlerin uşağı olan vahabi bir sitenin olması pek de şaşırtıcı bir olay değil, ama müslümanların, bu haberin kaynağını araştırmadan doğru bir habermiş gibi nakl etmesi, acaba bunlar da onlardan mıdır düşüncesini insanın aklına getiriyor.
Haberi yaymakla güdülen hedefler:

-Bu yalan haberi yayarak Şia’daki mehdilik inancının ne kadar boş bir inanç olduğunu ortaya koymak.

– Bu yalan habere inanılmasını sağlayıp bir müddet sonra yalan olduğunu ortaya çıkararak müslümanların mehdilik inancında tahribat yaratmak.

– Ehli sünnet camiasına Şia’nın nasıl  batıl bir inanca sahip olduğuna inanmalarını sağlayıp Şiilikten uzaklaşmalarını sağlamak.

– Emperyalist siyonistlerin hedeflerine ulaşmalarına engel olan bu dinamik inancının temellerini sarsmak.

– Mehdilik inancına “velayet ve imametin mihveri” olarak inanan şiileri, bu inancın kendi kaynaklarında dahi hurafi bir şekilde nakl edildiğine inandırmak.

– Hz.Mehdi’nın zuhurundan önce vuku bulacak olaylar ve zuhur alametlerinin bunun gibi yalan ve uydurma olduğu düşüncesini yaymak.

– Mehdilik inancına yönelilerek hakikatinin öğrenilmesini engellemek.

– Mehdilik inancının, emperyalist ve siyonistlerin oyunlarını bozacak yegane sistem olduğunun anlaşılmasını engellemek.
Ama bu gafiller, Şia mektebinin, Kur’an’a vakıf, sünnete aşina, İmamların maarifini bilen, basiretli, şuurlu, evrensel düşünen, düşmanların oyunlarından haberdar müçtehidlerin bu gibi oyunları bozacaklarını unutmaktadırlar.
Allah nurunu tamamlayacaktır; kafirler, müşrikler, fasıklar ve tağutlar istemese de…

….Ve Accil Ferecehum ve Ferecena Bihim…

Abdullah Muhacir