Hz. Mehdi’nin (af) Dostları


Ey sonsuz bahar!

Ey Allah’ın dünyamız için ayırdığı nimet!

Sensiz sokaklardan esen gurbet rüzgarı,

Ölüm kokusu getiriyor,

Yorgunluk, yılgınlık kokusu,

Sokaklar sinesini açmış,

Can bağışlayan nesim rüzgarını bekliyor.

Sokaklar sürekli senin aşığın olmuştur.[1]

***

Tekrar aydınlık dönem gelecektir. Muhammedî bir davet ve yeni bir cihat ile.

Ne mutlu Allah’ın Resulü’nün son vasisi, Bakiyyetullah aşkına gönüllerini rehin bırakanlara! Allah’ın zafer yardımından nasibi olanlara ve Hasan oğlu Hüccet’e dost olmakla Allah’în hoşnutluğunu satın alanlara!

Hz. Mehdi’nin (af) dünya devleti dünyanın kaderini ve çehresini değiştirecek  büyük bir sistem olacaktır. İmam-ı Zaman, o büyük hareketinde öyle dostlara sahip olacaktır ki bunlar “zuhur”dan önce hazır olacaklar ve Hazret’in kıyamıyla birlikte onun yardımına koşacaklar; onun çok güçlü yardımcıları olacaklardır. Tabii ki ona ve onun hareketine iman edenlerin , onun geliş yolunu gözleyenlerin ve Kaim (af) zuhur ettiğinde yanında yer alarak savaşacak olanların hepsi, bir anlamda Hz. Mehdi’nin (ac) dost ve yardımcılarıdır.

***

İştiyak,

Yemyeşil bahar gibi, her taraf canlanmış.

Bekleyiş,

Bir gonca gül gibi gönül dalında açmıştır.

Cemkeran, Nudbe’ler ve ağlayışlar,

Bekleyiş ve aşkımızın bir görüntüsüdür.

***

Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, özel olarak sözü edilen “İmam’ın ashabı/dostları” belli bir topluluktur. Onlar kimlerdir? Nereliler? Kaç kişiler ve özellikleri nelerdir? Dünyaya gelmişler mi, yoksa henüz doğmamışlar mı?

Hadis kaynaklarında onun ashabının sayısı 313’tür. Peygamber Efendimizin (saa) Bedir’deki ashabının sayısı kadar.[2] Bu sayı, onun hükümetindeki yiğit komutanları, yüksek rütbeli sorumlularıdır ki hareketin bayraktarlığını omuzlanacaklardır. [3] Onların çoğu Arap olmayan halklardandır. Bunlar Kum, İsfahan, Talikan, Nişabur, Rey, Horosan, Ahvaz, Azerbaycan, Kazvin vs. İran şehirlerinden olduğu gibi Mısır, Şam, Irak ve Yemen gibi Arap bölgelerinden olacaklardır. [4]

Bu dostların bir kısmı şayet, zuhur zamanına kadar sağ kalmayıp vefat ederlerse, o günde Allah’ın emriyle dirilecekler ve onun yardımına koşacaklardır. Firavun ailesinin Mü’mini, Musa’nın (as) Vasisi Yuşa, Selman-ı Farisi, Maliki Eşter ve Ebu Ducane-i Ensarî bu gruptandır. [5]

Hazret-i İsa  (as) da dördüncü gökten inecek ve Hazret’in yardımcıları arasında yer alacaktır. Şuayb b. Salih, Hazret-i Mehdi’nin  bayraktarıdır. Hazret-i İmam Cafer Sadık’ın (as) oğlu İsmail, Abdullah b. Şerik, Akil, Salih, Cebr b.Habur, Mufaddal b. Ömer ve Ashab-ı kehf, onun özel dostları arasında ismi anılan şahsiyetlerdir. [6] İranlılar ise bu özel dostlar içinde en büyük kitleyi oluştururlar.

Onun yardımcıları olma şerefine erenlerin şüphesiz çok ayrıcalıklı özellikleri vardır. Kaynaklarımız bunlardan şöyle söz eder:

“Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, silahlı ıslahatçıdırlar. Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar (gözyaşı ve demir ile yoğrulmuşlardır).

Merhamet, şefkat, onur ve cihat ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Rehber’ine itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah’a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar, silahını kuşanmış cihat ve şehadet aşığıdırlar.

Direniş onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır.[7] İmam’ın etrafını çevrelemiş, kulakları her an onun vereceği emri beklemektedir. Allah’ın hoşnutluğunu arayan, ileri görüşlü, uyanık, bilgili, yüreği güçlü, kulluk ve ibadete düşkün, Allah’ın sınırlarını gözeten, yiğit ve savaşçı, emre itaat eden, sadece İmam’a ait emirlere göre itaat eden,  fedai, sade ve kanaatkar bir hayat yaşayan, düzenli ve arkadaşlarıyla birlik olabilen kimselerdir….”

Bu özellikler Hazret-i Mehdi’nin (ac) dostları hakkında kaynaklarımızda açıklanmış olan bilgilerdir.

İmam Cevad (as) buyurdular ki:

“Hazret-i Kaim’in (af) yanında yoldaşlarının isimlerinin mühürlenip onaylanmış sayfalarda kayıtlı olduğu bir sahife vardır. Şehirleri, kıyafetleri, soyları orada yazılıdır. Silahşordurlar. Allah yolunda olmak ve O’na itaat etmek için çaba sarf ederler.”[8]

“Gece abid, gündüz mücahittirler.” Sözü pek çok yerde tekrar tekrar yazıla gelmiştir. Bu söz onların irfani ve mücadeleci kimliğini tanıtmaktadır. İmam’ın zuhuruyla birlikte hepsi de her nerede olurlarsa olsunlar, kendilerini Mekke’ye ulaştırırlar. Böylece onun emri ile kıyam ederler.

Şık giyinmek ve düzenli olmak, elbise, şekil ve şemaillerine dikkat etmek onların özelliğidir. Hz. Ali’nin (as) deyişiyle:

“Onları gözlerim görüyor gibiyim; aynı renk, aynı boy, yüzleri aynı ve elbiseleri de aynı… olarak Hazret-i Mehdi’ye (af) biat ederler.”[9]

Hazret-i Mehdi (ac) zuhur ettiğinde Rükün ve Makam arasında Kabe’nin yanında ayakta duracak ve dostlarını çağıracak. Onun haykırışı doğudaki ve batıdaki bütüm dostlarının kulağına erişecek, onlar da hızla kendisini onu ulaştıracaklardır. Her birinin elinde bir kılıç olacaktır ki onların her birinin adı ve babalarının adı kılıçların üstünde yazılıdır. Hazret, Cuma sabahı zuhur ettiğinde bütün dostları istisnasız olarak Mekke’de hazır bulunacaklardır. Onların hızlı gelişleri tayy-ı arz (yeryüzünün hareketiyle) ya da o zamanın en hızlı ulaşım araçları aracılığıyla gerçekleşecektir.

Anlatılan nitelikler onun özel dostlarının özellikleridir. Kaynaklarımızda on bin, dört bin ve daha başka sayılar aktarılmıştır ki bunlar onun komutanlarının bölüklerini açıklamaktadır.

Yine rivayetlerimizde geçer ki; 113 komutan ona biat ettiklerinde sayıları on bine ulaşıncaya kadar Mekke’de  bekleyecektir. İşte o zaman Medine’ye doğru hareket edecektir. [10]

İmam Cafer Sadık (as) bir hadisinde buyuruyorlar ki;

“O kendisine biat edenlerin oluşumu ve sayısı tamamlanmadıkça zuhur etmeyecektir.”

Sordular ki onların sayısı ne kadar olacaktır? Buyurdu ki;

“On bin kişi olacaktır.” [11]

Şeyh Hürr-i Amilî, rivayetlerde yaptığı araştırmasına göre onların sayısının yüz bin asker olduğunu söyler. [12]

Gerçek bekleyişte olan/muntazırlar bu kutlu ve kurtuluş armağan eden harekette en önde yer alacaklar ve imamlarına yardım edeceklerdir. Dualarımızın pek çok yerinde şu ifadeler yer alır:

“Allah’ım! Bizi onun yardımcılarından, dostlarından, savunucularından, yanında cihada katılanlardan ve yolunda şehit düşenlerden kıl!”

Bu da onun dostlarının, kefen giymiş geniş kapsamlı Allah ordusu cephesi olduğunu gösteriyor.

Bu bölümün sonuna gelirken İmam Cafer Sadık’tan (as) bir hadis aktaralım. Bu hadis İmam Mehdi’nin (ac) dostlarına ait birkaç özelliği açıklamaktadır.

“O yiğit aslanlar geceleri uyumazlar. Namazlarında arılar gibi vızıldıyor gibidirler. Sabaha kadar Allah’a ibadet etmekle meşguldürler. Gündüzleri ise bineklerine binerler. Gecenin abidleri ve gündüzün aslanlarıdırlar. Kulakları İmam’ın emirlerini beklemektedir. Parıldayan meşaleler gibidirler.  Onların aydınlık kalpleri, yüreklerdeki nur kandilleri gibidir. Bu yiğitler yalnızca Allah’tan korkarlar, dua ve tek dilekleri şehadettir;  Allah yolunda öldürülmeyi arzularlar. Onların sloganları/şiarı İmam Hüseyin’in (as) kanını talep etmek olan “Ya Lesarati’l-Hüseyin”dir. Hangi tarafa yönelseler, bir aylık yol uzaklıkta olan düşmanlarının kalbine korku salarlar.”

Hepsi de temiz kalpli, fedakar ve kararlı olarak onun emrini beklemektedirler.

***

Ne güzeldir o nurani “Eyyamullah”ı[13] gözetlemek!

Doğudan bir Kur’an kahramanı doğdu.

Coşkulu caddeleri kuşatmış bir adam.

Sabah, ilk belirtilerinin çarpıntılarıyla dolu ellerinde.

Onun parlak omuzlarında ise bir yeşil aba.

Ey rastgele esen rüzgarlar! Neden beyhude esiyorsunuz?

Ağaç ve bir de mutlu bir er kaldığı an.

Nilüfer gibi açılıp güneşe ulaşırız,

Kabul olmuş bir duayla dolmuş ellerle.

Yarın bahardır, büyük bir mevsim, hiç şüphesiz.

Yarın, çok mutlu bir sona ulaşacağız. [14]

——————

1-Yazara aittir.

2-Şeyh Saduk, Kemalu’d-Din, c.2, s.672

3-Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, c.52, s.368

4-Taberi, Delailu’l-İmame, s.307, Ma’rifetu Men Şahede Sahibe’z-Zaman (ac)

5-Hürr-i Amilî, İsbatu’l-Hudat, c.3, s.55

6-Necmeddin Tabesi, Çeşm Endazî  Ez Hukûmet-i Mehdi (ac) [Mehdi Devleti’ne Bir Bakış], s.102

7-Safi Golpeygani, Muntahabu’l-Eser, s.486

8-Haydar Kâzımî, Beşaretu’l-İslam, s.9

9-İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s.122

10-Necmeddin Tabesi, Çeşm Endazî Ez Hukûmet-i Mehdi (ac) [Mehdi Devleti’ne Bir Bakış], s.118

11- Hürr-i Amilî, İsbatu’l-Hudat, c.3, s.545

12-age. S.578

13- Allah’ın kendi büyüklüğünü gösterdiği özel günleri

14-İnsiyye Museviyan

——————

Cevad Muhaddisi’nin “Ümit Sabahı” kitabından alıntıdır.

Sayfa:55

13 yorum

 1. Ağacan,Mevlacan,Ya Sahibez Zeman a.f Allah zuhurunu acil etsin hz. Zeyneb’in şehadetinden dolayı Allah sana sabır versin. ağlar gözlerin,biz dostlarından razı ve hosnut olsun inşallah.

 2. Bu konuda cok arastirdim. Onu sahtekarlardan ayiran cok ozellik var. Ama bir tane ozellik varki bu ozellik de bende var diyemezler: SAG elinde damarlarla arapca Mehdi, latince Allah yazarmis. Bu Allah’in (cc) Ona hediyesiymis. Bu ozelligi pek gundeme getiren yok. Hadisleri dahi kendilerine cevirenler var. Hadi bunuda kendilerine gore yorumlayip uydursunlar. Ben mehdiyim diye ortaya cikan zavallilar sag ellerine baksin!

 3. kardeş allah razı olsun mehdiyi bekleyenleri görmek gerçeklerin farkında olan insanlar görmek çok güzel bişey allah hepimizi onun yolunda sehid etsin inşallah

 4. HZ. Mehti SA. çok bilgiler aldık çok seviçliiyiz Allah sizlerden razı olsun. Kaynaklar ehli beyt olunca, acabalar kalkıyor bu yüzden çok şanslıyız elhamdülillah.

 5. Bazi ayetler mutasabihtir biliniz;
  Hicr suresi 41;”gala haza siratun aleyye mustagim””deki ali’nin yoludur ve saglamdir.
  Maide 55-56″suphesiz sizin veliniz allah,resulu ve dosdogru namaz kilip ruku halinde zekat veren muminlerdir.kim bunlarin velayetini kabul ederse allah’in hibzi(gurubu) galip olanlardir-burada mescidde namaz kilarken iceri giren bir fakire zekat veren ruku halinde olan hz.ali a.sdir.
  Rad suresu 7;sen ancak bir korkutucu ve tebligcisin.fakat her ummetin birde hidayet edeni vardir-hadislerde korkutucu ve tebligcipeygamber a.s hidayet edende hz.li a.sdir.
  Hz.ali ve ehlibeyt hakkinda velilikleri hakkinda 1600ayet vardir.sunniler kuran bilmezler ve kafirdirler.fatiha 7ye gore yoldan sapanlardir hicr 41le karsilastirildiginda.kimse ayetler hakkinda yorum tevil yapmasin.yapanlarin ali imran 7de ki gibi ilimde sebate erismeleri gerekir buda ali a.s ilmin kapisi oldugundan o kapiya varma ile olur.elhamdurillahi rabbil alemin(bende seyyid oldugumdan buna gerek duydum ve acikladim ali yolu haktir

 6. Hocam peki hadislerin bi çoğunda ve şu anki devrin alimlerinin belirtmiş olduğu üzre mehdi a.s evlenmeyecekmidir yani mehdi as kesin olarak evlenmeyecektir mi demeliyiz burdan bunumu anlamalıyız nedir yani bi açıklığa kavuşturursanız Allah sizden ve eserlerinizden yayımlarınızdan razı olsun inş

 7. diğer peygamberler ve imamlar nasıl evlenmişse 12.imam allahın velikulu ve son müceddid olan hz.mehdi de öyle evlenecek belki şuan hayatta ve evlidir nerden bileceksin ki öyle değil mi.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*