Cevşeni Kebir

Cevşeni kebir nedir ve cevşen fazileti nelerdir ile ilgili bilgilere ve hadis-i şefirlere yer verdiğimiz yazıya başlamadan önce sizlere kısaca cevşenül kebir hakkında bilgi vererek başlayalım..

Cevşen kelimesi, Farsça kökeni bir kelime olup, “zırh ve savaş elbisesi” anlamına gelmekte, aynı sebepten ötürü de, Müslüman kardeşlerimiz tarafından, bizleri kötülüklerden koruyan, belaları, nazarı defeden bir araç bir zırh olarak kullanımının faydalı olduğuna inanılmaktadır. Cevşen duası iki farklı duadan oluşmakta olmakla birlikte, asıl ünlü olanı ve yaygın olarak bilineni Cevşen-i Kebir olandır.

cevşen duası

Cevşeni Kebir yaygın adıyla anılan ama asıl Farsça kelimesinin tam olarak Cevşenül Kebir şeklinde geçtiği koruyucu dua, alemler efendisi pergamberimiz Hz. Muhammed s.a.v a Cebrail melek tarafından getirilerek Allahü Teala tarafından Uhud Savaşı sonrası bahşedilmiş bir duadır. Cebrail , duanın fazileti ve faydaları ile ilgili peygamberimize demiştir ki; “her kim Cevşen duasını ( Çevşeni Kebir’i ) üstünden eksik etmez, vücuduna değdirerek gezerse, o kişinin hanesine ve suretine kaza bela uğramaz.”

Hz. Muhammed, Cevşen duası kendisine bahşedildiğince başlangıçta duanın yalnızca kendi için mi faydası olacağını yoksa ümmeti Muhammed yani tüm Müslüman alemi için faziletleri var olup olmadığını anlamayıp konuyu Cebrail’e sorduğunda Cebrail; çevşen duası alemler üzerindeki her türlü inanan, Allah’ a ve onun elçisine yemin eden kişiler için faziletler sağlamakta, onları adeta bir zırh gibi korumaktadır diye buyrumuştur.

Cevşen-i Kebir duasi, her birinde Allah’ın 100 ismi ve en güzel sıfatlarının zikredildiği 10 ar parçaya bölünmüş şeklinde gelen toplamda 100 uzun bölümden oluşan, oldukça uzun, bu yönüyle bilinmese de, uzunluğuyla meşhur Yasin-i Şerif duasından bile çok daha uzun bir duadır. .

Bu 100 bölümden her birinin sonunda, Allah’a şirk koşmaktan imtina edilerek, Allah’a sığınılması ve cehennem azabından bu şekilde kurutulması ile ilgili duaların yer aldığı Cevşen duası, bu yönüyle de çok hayırlıdır. Ateşten ve azaptan kurtulma ve bunlar için Allahü Tealaya sığınma konularına geniş yer verilmiş Çevşenül Kebir duası ile cennetten güzel bir köşe kapmak için Rabba yalvarmalıdır.

Cevşen Duâdır

Anlam olarak koruyucu zırh manasına gelen Cevşen, çok faydalı, bol faziletli bir duadır..Okuyabilenler için okunması çok hayırlıdır. Okuyamayanlar için de ufak çantalar içine sıkıştırılmış hallerinden yapılan cevşen kolyelerini boyunlarında dolaştırmak kötü bir fikir değildir.

Küçük, büyük, yaşlı, genç, dindar ve hatta dinde hassas olmayan birçok insanın bile boynunda gördüğümüz Cevşen’i Türkiye Müslümanlarına Said Nursi tanıtmış ve muazzam duâ-i nebeviyi talebelerine de tavsiye etmiştir. Risâlelerde Cevşen okuyana şu kadar mükafat, şu kadar sevap… verilir tarzında bir metod takip etmemiş Cevşen’in niçin ve nasıl okunması gerektiği hakkında bazı ipuçları vermiştir. Bir bakıma Cevşen sahip olduğu muazzam değerini Risâle-i Nur’un kazandırdığı bakış açısıyla ispatlamıştır. Cevşen’in maddi isteklerin çok çok üstünde manevi değer taşıdığını anlayabilmek için de marifetullahta terakki şarttır. Yoksa hazine gizlenmeye devam edecektir.

  1. ARAPÇA OKUNUŞU

   Allâhümme innî es’elüke biesmâike
   1 Yâ Allah
   2 Yâ Rahman
   3 YâRahîm
   4 Yâ’Alîm
   5 Yâ Halîm
   6 Yâ Azîm
   7 Yâ Hakîm
   8 Yâ Kadîm
   9 Yâ Mukîm
   10 Yâ Kerîm

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “2
   1 Yâ Seyyide’s-sâdât
   2 Yâ Mucîbe’d-de’avât
   3 Yâ Veliyye’l-hasenât
   4 Yâ Refıa’d-deracât
   5 Yâ Azîme’l-berakât
   6 Yâ Ğafıra’l-hatîât
   7 Yâ Dâfî’a’l-beliyyât
   8 Yâ Sâmi’a’l-esvât
   9 Yâ Mu’tıye’l-mesûlât
   10 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nar.”
   “3
   1 Ya Hayra’l-ğâfirîn
   2 Ya Hayra’n-nâsırîn
   3 Ya Hayra’l-hâkimîn
   4 Ya Hayra’l-fatihîn
   5 Yâ Hayra’z-zâkirîn
   6 Yâ Hayra’l-vârişîn
   7 Yâ Hayra’l-hâmidîn
   8 Yâ Hayra’r-râzikîn
   9 Yâ Hayra’l-fâsilîn
   10 Yâ Hayra’l-muhsinîn

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “4
   1 Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl
   2 Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl
   3 Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl
   4 Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl
   5 Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl
   6 Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb
   7 Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb
   8 Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb
   9 Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb
   10 Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “5
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Hannân
   2 Yâ Mennân
   3 Yâ Deyyân
   4 Yâ Gufran
   5 Yâ Burhan
   6 Yâ Sultân
   7 Yâ Sübhân
   8 Yâ Müste’ân
   9 Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân
   10 Yâ Ze’l-emân

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “6
   1 Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih
   2 Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih
   3 Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih
   4 Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih
   5 Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih
   6 Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih
   7 Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin
   8 Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih
   9 Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih
   10 Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “7
   1 Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ
   2 Yâ Kâşife’l-belâyâ
   3 Yâ Müntehe’r-racâyâ
   4 Yâ Müczile’l-‘atâyâ
   5 Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ
   6 Yâ Râzika’l-berâyâ
   7 Yâ Kâdiya’l-münâyâ
   8 Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ
   9 Yâ Bâ’ise’s-serâyâ
   10 Yâ Mutlika’l-üsârâ

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “8
   1 Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ
   2 Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ
   3 Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ
   4 Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ
   5 Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ
   6 Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ
   7 Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ
   8 Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ
   9 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ
   10 Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “9
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Mâni’
   2 Yâ Dâfi’
   3 Yâ Nâfi’
   4 Yâ Sami’
   5 Yâ Râfi’
   6 Yâ Sâni’
   7 Yâ Şâfi’
   8 Yâ Cami’
   9 Yâ Vâsi’
   10 Yâ Mûsi’

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “10
   1 Yâ Sâni’a külli masnû’
   2 Yâ Halika külli mahlûk
   3 Yâ Râzika külli merzûk
   4 Yâ Mâlike külli memlûk
   5 Yâ Kâşife külli mekrûb
   6 Yâ Fârice külli mağmum
   7 Yâ Râhime külli merhum
   8 Yâ Nasıra külli mahzûl
   9 Yâ Sâtira külli mâ’yûb
   10 Yâ Melcee külli mazlum

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “11
   1 Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti
   2 Yâ Recâî ‘inde müsîbeti
   3 Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti
   4 Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti
   5 Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî
   6 Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî
   7 Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî
   8 Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî
   9 Yâ Mu’înî ‘inde feze’î
   10 Yâ Delîlî ‘inde hayrati

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “12
   1 Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb
   2 Yâ Ğaffara’z-zünûb
   3 Yâ Settâra’l-‘uyûb
   4 Yâ Keşşâfe’l-kürûb
   5 Yâ Mukallibe’l-kulûb
   6 Yâ Müzeyyine’l-kulûb
   7 Yâ Münevvira’l-kulûb
   8 Yâ Tabîbe’l-kulûb
   9 Yâ Habîbe’l-kulûb
   10 Yâ Enîse’l-kulûb

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “13
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Celîl
   2 Yâ Cemîl
   3 Yâ Vekîl
   4 Yâ Kefil
   5 Yâ Delîl
   6 Yâ Mükîl
   7 Yâ Habîr
   8 Yâ Latîf
   9 Yâ ‘Azîz
   10 Yâ Melîk

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “14
   1 Yâ Delîle’l-mütehayyirîn
   2 Yâ Gıyâşe’l-müsteğîşîn
   3 Yâ Sarîha’l-müstesrihîn
   4 Yâ Câra’l-müstecîrîn
   5 Yâ Melcee’l-‘âsîn
   6 Yâ Ğâfıra’l-müznibîn
   7 Yâ Emâne’l-hâifîn
   8 Yâ Râhime’l-mesâkîn
   9 Yâ Enîse’l-müstevhişîn
   10 Yâ Mücîbe da’veti’l-müdtarrîn

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “15
   1 Yâ Ze’l-cûdi ve’l-ihsân
   2 Yâ Ze’l-fadli ve’l-imtinân
   3 Yâ Ze’l-emni ve’l-emân
   4 Yâ Ze’l-kudsi ve’s-sübhân
   5 Yâ Ze’l-hikmeti ve’l-beyân
   6 Yâ Ze’r-rahmeti ve’r-rıdvân
   7 Yâ Ze’l-hucceti ve’l-bürhân
   8 Yâ Ze’l-‘azameti ve’s-sultân
   9 Yâ Ze’l-‘afvi ve’l-ğvıfrân
   10 Yâ Ze’r-ra’feti ve’l-müste’ân

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “16
   1 Yâ Men hüve Rabbü külli şey’
   2 Yâ Men hüve ilâhü külli şey’
   3 Yâ Men hüve Hâliku külli şey’
   4 Yâ Men hüve fevka külli şey’
   5 Yâ Men hüve kable külli şey’
   6 Yâ Men hüve ba’de külli şey’
   7 Yâ Men hüve ‘Alimü külli şey’
   8 Yâ Men hüve Kâdiru külli şey’
   9 Yâ Men hüve Sâni’u külli şey’
   10 Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey’

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “17
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Mü’min
   2 Yâ Müheymin
   3 Yâ Mükevvin
   4 Yâ Mülakkin
   5 Yâ Mübeyyin
   6 Yâ Mühevvin
   7 Yâ Müzeyyin
   8 Yâ Mu’azzim
   9 Yâ Mu’avvin
   10 Yâ Mülevvin

   Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “18
   1 Yâ men hüve fî mülkihî mükîm
   2 Yâ men hüve fî celâlihî ‘azîm
   3 Yâ men hüve fî sültânihî kadîm
   4 Yâ men hüve ‘alâ ‘abdihî rahîm
   5 Yâ men hüve bikülli şey’in ‘alîm
   6 Yâ men hüve limen cefâhu halîm
   7 Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm
   8 Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim
   9 Yâ men hüve fi hükmihî latîf
   10 Yâ men hüve fı lütfihî kadîr

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “19
   1 Yâ men la yürcâ illâ fadlüh
   2 Yâ men lâ yühâfü illâ ‘adlüh
   3 Yâ men lâ yüntezaru illa birruh
   4 Yâ men lâ yüs’elü illâ ‘afvüh
   5 Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh
   6 Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh
   7 Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh
   8 Yâ men vesiat külle şey’in rahmetüh
   9 Yâ men sebekat rahmetühû ‘alâ ğadabih
   10 Yâ men ehâta bi külli şey’in ‘ilmüh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “20
   1 Yâ Fârice’l-hemm
   2 Yâ Kâşife’l-ğamm
   3 Yâ Gâfire’z-zenb
   4 Yâ Kâbile’t-tevb
   5 Yâ Hâlika’l-halk
   6 Yâ Sâdika’l-va’d
   7 Yâ Râzika’t-tıfl
   8 Yâ Mûfiye’l-‘ahd
   9 Yâ ‘Alime’s-sirr
   10 Yâ Fâlika’l-habb

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “21
   Ve es’elüke biesmâike

   1 Yâ ‘Aliyy
   2 Yâ Vefiyy
   3 Yâ Veliyy
   4 Yâ Ganiyy
   5 Yâ Meliyy
   6 Yâ Zekiyy
   7 Yâ Radiyy
   8 Yâ Bediyy
   9 Yâ HafIyy
   10 Yâ Kaviyy

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “22
   1 Yâ Men azhera’l-cemîl
   2 Yâ Men setera ‘ale’l-kabîh
   3 Yâ Men lâ yüâhizü bi’l-cerîmeh
   4 Yâ Men lâ yehtikü’s-sitr
   5 Yâ ‘Azîme’l-‘afv
   6 Yâ Hasene’t-tecâvüz
   7 Yâ Vâsi’a’l-mağfireh
   8 Yâ Bâsita’l-yedeyni bi’r-rahmeh
   9 Yâ Sahibe külli necvâ
   10 Yâ Müntehâ külli şekva

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “23
   1 Yâ Ze’n-ni’meti’s-sâbiğah
   2 Yâ Ze’r-rahmeti’l-vâsi’ah
   3 Yâ Ze’l-hikmeti’l-bâliğah
   4 Yâ Ze’l-kudreti’l-kâmileh
   5 Yâ Ze’l-hucceti’l-kâtı’ah
   6 Yâ Ze’l-kerâmeti’z-zâhirah
   7 YâZe’s-sıfati’l-‘âliyeh
   8 YâZe’l-‘izzeti’d-dâimeh
   9 Yâ Ze’l-kuvveti’l-metîneh
   10 Yâ Ze’l-minneti’s-sâbikah

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “24
   1 Yâ Ahkeme’l-hâkimîn
   2 Yâ ‘Adele’l-‘âdilîn
   3 Yâ Asdeka’s-sâdikîn
   4 Yâ Azhera’z-zâhirîn
   5 Yâ Athera’t-tâhirîn
   6 Yâ Ahsene’l-hâlikîn
   7 Yâ Esra’a’l-hâsibîn
   8 Yâ Esme’a’s-sâmi’în
   9 Yâ Ekrame’l-ekramîn
   10 Yâ Erhame’r-râhimîn
   11 Yâ Eşfe’a’ş-şâfi’în

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “25
   1 Yâ Bedi’a’s-semâvât
   2 Yâ Câ’ile’z-zulümât
   3 Yâ ‘A’lime’l-hafıyyât
   4 Yâ Râhîme’l-‘aberât
   5 Yâ Sâtira’l-‘averât
   6 Yâ Kâşife’l-beliyyât
   7 Yâ Muhyiye’l-emvât
   8 Yâ Dâ’ife’l-hasenât
   9 Yâ Münzile’l-berakât
   10 Yâ Şedîde’n-nekamât

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “26
   Ve es’elüke biesmâike

   1 Yâ Müsavvir
   2 YâMükaddir
   3 Yâ Mütahhir
   4 Yâ Münevvir
   5 Yâ Mükaddim
   6 Yâ Müahhir
   7 Yâ Müyessir
   8 Yâ Münzir
   9 Yâ Mübeşşir
   10 Yâ Müdebbir

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “27
   1 Yâ Rabbe’l-beyti’l-harâm
   2 Yâ Rabbe’ş-şehri’l-harâm
   3 Yâ Rabbe’l-mescidi’l-harâm
   4 Yâ Rabbe’l-beledi’l-harâm
   5 Yâ Rabbe’r-rukni ve’l-mekâm
   6 Yâ Rabbe’l-meş’ari’l-harâm
   7 Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram
   8 Yâ Rabbe’n-nûri.ve’z-zalâm
   9 Yâ Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-selâm
   10 Yâ Rabbe’l-celâli ve’l-ikrâm

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “28
   1 Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh
   2 Yâ Senede men lâ senede leh
   3 Yâ Zühra men lâ zühra leh
   4 Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
   5 Yâ Hırze men lâ hırze leh
   6 Yâ Fahra men lâ fahra leh
   7 Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh
   8 Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh
   9 Yâ Enîse men lâ enîse leh
   10 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “29
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Kâim
   2 Yâ Dâim
   3 Yâ Rahim
   4 Yâ Hâkim
   5 Yâ ‘Âlim
   6 Yâ ‘Âsim
   7 Yâ Kâsim
   8 Yâ Salim
   9 Yâ Kâbid
   10 Yâ Basit

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “30
   1 Yâ ‘Âsıme-meni’sta’sameh
   2 Yâ Râhime meni’sterhameh
   3 Yâ Nasıra meni’stensarah
   4 Yâ Hafıza meni’stahfezah
   5 Yâ Mükrime meni’stekrameh
   6 Yâ Mürşide meni’sterşedeh
   7 Yâ Mu’îne meni’ste’âneh
   8 Yâ Muğîşe meni’steğâşeh
   9 Yâ Sarîha meni’stesrahah
   10 Yâ Ğâfıra meni’stağferah

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’rı-nâr.”
   “31
   1 Yâ Kerîme’s-saftı
   2 Yâ ‘Azîme’l-menn
   3 Yâ Keşîra’l-hayr
   4 Yâ Kadîme’l-fadl
   5 Yâ Latîfe’s-sun’
   6 Yâ Dâime’l-lütf
   7 Yâ Nâfise’l-kerb
   8 Yâ Kâşife’d-durr
   9 Yâ Mâlike’l-mülk
   10 Yâ Kâdiyen bi’l-hakk

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “32
   1 Yâ ‘Azîzen lâ yüdâm
   2 Yâ Latîfen lâ yürâm
   3 Yâ Rakîben lâ yenâm
   4 Yâ Kaimen lâ yefût
   5 Yâ Hayyen lâ yemût
   6 Yâ Meliken lâyezûl
   7 Yâ Bakiyen lâ yefnâ
   8 Yâ ‘Alimen lâ yechel
   9 Yâ Sameden lâ yüt’âm
   10 Yâ Kaviyyen lâ yüd’af

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “33
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Vâhid
   2 Yâ Vâcid
   3 Yâ Şâhid
   4 Yâ Mâcid
   5 Yâ Râşid
   6 Yâ Bâiş
   7 Yâ Vâris
   8 Yâ Dârr
   9 Yâ Nâfi’
   10 Yâ Hâdî

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “34
   1 Yâ A’zamü min külli ‘azîm
   2 Yâ Ekramü min külli kerîm
   3 Yâ Erhamü min külli rahîm
   4 Yâ Ahkemü min külli hakîm
   5 Yâ Aİemü min külli ‘alîm
   6 Yâ Akdemü min külli kadîm
   7 Yâ Ekberu min külli kebîr
   8 Yâ Ecellü min külli celîl
   9 Yâ E’azzü min külli ‘azîz
   10 Yâ Eltafü min külli latîf

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “35
   1 Yâ Men hüve fî ‘ahdihî vefiyy
   2 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy
   3 Yâ Men hüve fî kuvvetihi ‘aliyy
   4 Yâ Men hüve fî ‘ulüvvihî karîb
   5 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf
   6 Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf
   7 Yâ Men hüve fî şerefîhî ‘azîz
   8 Yâ Men hüve fî ‘izzetihî ‘azîm
   9 Yâ Men hüve fî ‘azametihî mecîd
   10 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “36
   1 Yâ Men hüve küllü şey’in hâdiun leh
   2 Yâ Men hüve küllü şey’in kâinün leh
   3 Yâ Men hüve küllü şey’in mevcudun leh
   4 Yâ Men hüve küllü şey’in münîbün leh
   5 Yâ Men hüve küllü şey’in hâifün minh
   6 Yâ Men hüve küllü şey’in müsebbihun leh
   7 Yâ Men hüve küllü şey’in kâimün bih
   8 Yâ Men hüve küllü şey’in hâşiün leh
   9 Yâ Men hüve küllü şey’in sâirun ileyh
   10 Yâ men hüve küllü şey’in hâlikün illâ vecheh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “37
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Kâfi
   2 Yâ Şâfî
   3 Yâ Vâfî
   4 Yâ Mu’âfî
   5 Yâ ‘Âlî
   6 Yâ Dâ’î
   7 Yâ Râdî
   8 Yâ Kâdî
   9 Yâ Bakî
   10 Yâ Hâdî

   Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’I-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “38
   1 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh
   2 Yâ Men lâ mefze’a illâ ileyh
   3 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
   4 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ ‘aleyh
   5 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
   6 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
   7 Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh
   8 Yâ Men lâ yü’bedü illâ iyyâh
   9 Yâ Men lâ yüste’ânü illâ minh
   10 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “39
   1 Yâ Hayra’l-merhûbîn
   2 Yâ Hayra’l-matlûbîn
   3 Yâ Hayra’l-merğûbîn
   4 Yâ Hayra’l-mes’ûlîn
   5 Yâ Hayra’l-maksûdîn
   6 Yâ Hayra’l-mezkûrîn
   7 Yâ Hayra’l-meşkûrîn
   8 Yâ Hayra’l-mahbûbîn
   9 Yâ Hayra’l-münzilîn
   10 Yâ Hayra’l-müste’nisîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “40
   1 Yâ Men hüve halaka fesevvâ
   2 Yâ Men hüve kaddera fehedâ
   3 Yâ Men hüve yekşifü’l-belvâ
   4 Yâ Men hüve yesme’u’n-necvâ
   5 Yâ Men hüve yünkizü’l-garkâ
   6 Yâ Men hüve yünci’l-helkâ
   7 Yâ Men hüve yeşfi’l-merdâ
   8 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
   9 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ
   10 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “41
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Ğâfır
   2 Yâ Sâtir
   3 Yâ Kahir
   4 Yâ Kadir
   5 Yâ Nazır
   6 Yâ Fâtır
   7 Yâ Şâkir
   8 Yâ Zâkir
   9 Yâ Nâsır
   10 Yâ Câbir

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “42
   1 Yâ Men hüve fi’l-berri ve’l-bahri sebîlüh
   2 Yâ Men hüve fi’l-âfaki âyâtüh
   3 Yâ Men hüve fi’l-âyâti bürhânüh
   4 Yâ Men hüve fı’l-memâti kudratüh
   5 Yâ Men hüve fı’l-kubûri ‘izzetüh
   6 Yâ Men hüve fı’l-kıyâmeti milketüh
   7 Yâ Men hüve fı’l-hisâbi heybetüh
   8 Yâ Men hüve fı’l-mîzâni kadâüh
   9 Yâ Men hüve fi’l-cenneti rahmetüh
   10 Yâ Men hüve fı’n-nâri ‘azâbüh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “43
   1 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü’l-hâifûn
   2 Yâ Men hüve ileyhi yefze’u’l-müznibûn
   3 Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü’l-münîbûn
   4 Yâ Men hüve ileyhi yelceü’l-‘âsûn
   5 Yâ Men hüve ileyhi yerğabü’z-zâhidûn
   6 Yâ Men hüve fîhi yatme’u’l-hâtıûn
   7 Yâ Men hüve yeste’nisü bihi’l-mürîdûn
   8 Yâ Men hüve yeftehiru bihi’l-muhsinûn
   9 Yâ men hüve ‘aleyhi yetevekkelü’l-mütevekkilun
   10 Yâ men hüve yeskünü bihi’l-mûkınûn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “44
   1 Yâ Ekrabe min külli karîb
   2 Yâ Ehabbe miri külli habîb
   3 Yâ A’zame min külli ‘azîm
   4 Yâ E’azze min külli ‘azîz
   5 Yâ Ekvâ min külli kaviyy
   6 Yâ Ağnâ min külli ğaniyy
   7 Yâ Ecvede min külli cevâd
   8 Yâ Er’efe min külli raûf
   9 Yâ Erhame min külli rahîm
   10 Yâ Ecelle min külli celîl

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “45
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Karîb
   2 Yâ Rakîb
   3 Yâ Habîb
   4 Yâ Mücîb
   5 Yâ Hasîb
   6 Yâ Tabîb
   7 Yâ Basîr
   8 Yâ Habîr
   9 Yâ Münîr
   10 Yâ Mübîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “46
   1 Yâ Ğâliben gayra mağlûb
   2 Yâ Sâni’an gayra masnu’
   3 Yâ Hâlikan gayra mahlûk
   4 Yâ Mâliken gayra memlûk
   5 Yâ Kâhiran gayra makhûr
   6 Yâ Râfı’an gayra merfu’
   7 Yâ Hafızan gayra mahfuz
   8 Yâ Nâsiran gayra mensur
   9 Yâ Sahiden gayra gâib
   10 Yâ Karîben gayra ba’îd

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “47
   1 Yâ Nûra’n-nûr
   2 Yâ Münevvira’n-nûr
   3 Yâ Müsavvira’n-nûr
   4 Yâ Hâlika’n-nûr
   5 Yâ Mükaddira’n-nûr
   6 Yâ Müdebbira’n-nûr
   7 Yâ Nûran kable külli nûr
   8 Yâ Nûran ba’de külli nûr
   9 Yâ Nûran fevka külli nûr
   10 Yâ Nûran leyse mişlehû nûr

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “48
   1 Yâ Men ‘atâuhû şerîf
   2 Yâ Men fı’lühû latîf
   3 Yâ Men lütfühû mükim
   4 Yâ Men ihsânühû kadîm
   5 Yâ Men kavlühü hakk
   6 Yâ Men va’dühû sıdk
   7 Yâ Men ‘afVühû fadl
   8 Yâ Men ‘azabühû ‘adl
   9 Yâ Men zikrühû hulv
   10 Yâ men ünsühû leziz

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “49
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Münevvil
   2 Yâ Müfassü
   3 YâMübeddil
   4 Yâ Müsehhil
   5 Yâ Müzellil
   6 Yâ Münezzil
   7 Yâ Muhavvil
   8 Yâ Mücemmil
   9 Yâ Mükemmil
   10 Yâ Müfaddil

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “50
   1 Yâ Men yerâ velâ yürâ
   2 Yâ Men yahlüku velâ yühlâk
   3 Yâ Men yehdî velâ yühda
   4 Yâ Men yühyî velâ yühyâ
   5 Yâ Men yüt’imü velâ yüt’am
   6 Yâ Men yücîru velâ yücâr
   7 Yâ Men yakdî velâ yükdâ ‘aleyh
   8 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü ‘aleyh
   9 Yâ Men lem yelid velem yûled
   10 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “51
   1 Yâ Ni’me’l-habîb
   2 Yâ Ni’me’t-tabîb
   3 Yâ Ni’me’l-hasîb
   4 Yâ Ni’me’l-karîb
   5 Yâ Ni’me’r-rakîb
   6 Yâ Ni’me’l-mucîb
   7 Yâ Ni’me’l-enîs
   8 Yâ Ni’me’l-vekîl
   9 Yâ Ni’me’l-mevlâ
   10 Yâ Ni’me’n-nasîr

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “52
   1 Yâ Sürûra’l-‘ârifîn
   2 Yâ Enîse’l-mürîdîn
   3 Yâ Muğîşe’l-müştâkîn
   4 Yâ Habîbe’t-tevvâbîn
   5 Yâ Râzika’l-mükillîn
   6 Yâ Recâe’l-müznibîn
   7 Yâ Kâşife’l-mekrûbîn
   8 Yâ Müneffisen ‘ani’l-mağmûmîn
   9 Yâ Müferricen ‘ani’l-mahzûnîn
   10 Yâ İlâhe’l-evvelîne ve’l-âhirîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “53
   1 Yâ Rabbe’l-cenneti ve’n-nâr
   2 Yâ Rabbe’n-nebiyyîne ve’l-ahyâr
   3 Yâ Rabbe’s-sıddîkîne ve’l-ebrâr
   4 Yâ Rabbe’s-siğâri ve’l-kibâr
   5 Yâ Rabbe’l-hubûbi ve’l-eşmâr
   6 Yâ Rabbe’l-enhâri ve’l-eşcâr
   7 Yâ Rabbe’s-sahârâ ve’l-kıfâr
   8 Yâ Rabbe’l-‘abîdi ve’l-ahrâr
   9 Yâ Rabbe’l-i’lâni ve’l-isrâr
   10 Yâ Rabbe’l-leyli ve’n-nehâr

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “54
   1 Yâ Men lahika fî külli şey’in ‘ilmüh
   2 Yâ Men nefeze bi külli şey’in besaruh
   3 Yâ Men beleğat ilâ külli şey’in kudratüh
   4 Yâ Men lâ yuhsı’l-‘ibâdü na’mâeh
   5 Yâ Men lâ teblüğu’l-halâiku şükrah
   6 Yâ Men lâ tüdrikü’l-efhâmü celâleh
   7 Yâ Men lâ tenâlü’l-evhâmü künheh
   8 Yâ Meni’l-‘azâmetü ve’l-kibriyâü ridâüh
   9 Yâ Meni’l-heybetü ve’s-sültânü behâüh
   10 Yâ Men te’azzeze bi’l-‘izzi bekâüh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “55
   1 Yâ Men lehü’l-meşelü’l-a’lâ
   2 Yâ Men lehü’l-sıfâtü’l-‘ulâ
   3 Yâ Men lehü’l-âhiratü ve’l-ûlâ
   4 Yâ Men lehü’l-cennetü’l-me’vâ
   5 Yâ Men lehü’n-nâru ve’l-lezâ
   6 Yâ Men lehü’l-âyâtü’l-kübrâ
   7 Yâ Men lehü’l-esmâü’l-hüsnâ
   8 Yâ Men lehü’l-hükmü ve’l-kadâ
   9 Yâ Men lehü’s-semâvâtü’l-‘ulâ
   10 Yâ Men lehü’l-‘arşü ve’s-serâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “56
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ’Afüvv
   2 Yâ Ğafûr
   3 Yâ Vedûd
   4 Yâ Şekûr
   5 Yâ Sabûr
   6 Yâ Rauf
   7 Yâ’Atûf
   8 Yâ Kuddûs
   9 Yâ Hayy
   10 Yâ Kayyûm

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “57
   1 Yâ Men hüve fı’s-semâi ‘azametüh
   2 Yâ Men hüve fi’l-ardi âyâtüh
   3 Yâ Men hüve fî külli şey’in delâilüh
   4 Yâ Men hüve fi’l-bihâri ‘acâibüh
   5 Yâ Men yebdeü’l-halka şürame yü’îdüh
   6 Yâ Men hüve fi’l-cibâli hazâinüh
   7 Yâ Men ahsene külle şey’in halekah
   8 Yâ Men ileyhi yürce’u’l-emrü küllüh
   9 Yâ Men zahera fî külli şey’in lütfülı
   10 Yâ Men yü’arrifü’l-halâika kudrateh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “58
   1 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh
   2 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
   3 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
   4 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
   5 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
   6 Yâ Şefî’a men lâ §efî’a leh
   7 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh
   8 Yâ Delîle men lâ delîle leh
   9 Yâ Kaide men lâ kaide leh
   10 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “59
   1 Yâ Kâfiye meni’stekfâh
   2 Yâ Hâdiye meni’stehdâh
   3 Yâ Kâliye meni’steklâh
   4 Yâ Dâ’iye meni’sted’âh
   5 Yâ Şâfıye meni’steşfâh
   6 Yâ Kâdiye meni’stakdâh
   7 Yâ Muğniye meni’steğnâh
   8 Yâ Mûfîye meni’stevfâh
   9 Yâ Mükavviye meni’stakvâh
   10 Yâ Veliyye meni’stevlâh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “60
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Evvel
   2 Yâ Âhir
   3 Yâ Zahir
   4 Yâ Bâtın
   5 Yâ Halik
   6 Yâ Râzik
   7 Yâ Sâdık
   8 Yâ Sabık
   9 Yâ Saik
   10 Yâ Fâlik

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.”
   “61
   1 Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr
   2 Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr
   3 Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur
   4 Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer
   5 Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah
   6 Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr
   7 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
   8 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk
   9 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll
   10 Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “62
   1 Yâ Men ya’lemü mürâde’l-mürîdîn
   2 Yâ Men yemlikü havaice’s-sâilîn
   3 Yâ Men yesme’u enîne’l-valihîn
   4 Yâ Men yerâ bükâe’l-hâifîn
   5 Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn
   6 Yâ Men yerâ nedeme’n-nâdimîn
   7 Yâ Men yakbelü ‘uzre’t-tâibîn
   8 Yâ Men lâ yüslihu ‘amele’l-müfsidîn
   9 Yâ Men lâ yüdî’u ecra’l-muhsinîn
   10 Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbi’l-‘arifîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “63
   1 Yâ Dâime’l-bekâ
   2 Yâ Ğafira’l-hatâ
   3 Yâ Sâmi’e’d-düâ
   4 Yâ Vâsi’a’l-‘atâ
   5 Yâ Râfı’a’s-semâ
   6 Yâ Kâşife’l-belâ
   7 Yâ ‘Azîme’s-senâ
   8 Yâ Kadîme’s-senâ
   9 Yâ Keşira’l-vefa
   10 Yâ Şerîfe’l-cezâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “64
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Ğaffâr
   2 Yâ Settâr
   3 Yâ Kahhâr
   4 Yâ Cebbar
   5 Yâ Sabbâr
   6 Yâ Razzâk
   7 Yâ Fettâh
   8 Yâ ‘Allâm
   9 Yâ Vehhâb
   10 Yâ Tevvâb
   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “65
   1 Yâ Men halekanî ve sevvânî
   2 Yâ Men razekanî ve rabbânî
   3 Yâ Men et’amenî ve sekânî
   4 Yâ Men karrabenî ve ednânî
   5 Yâ Men ‘asamenî ve kefânî
   6 Yâ Men hafızanî ve kelânî
   7 Yâ Men veffekanî ve hedânî
   8 Yâ Men e’azzenî ve ağnânî
   9 Yâ Men emâtenî ve ahyânî
   10 Yâ Men ânesenî ve âvânî

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “66
   1 Yâ Men yühikku’l-hakka bikelimâtih
   2 Yâ Men lâ mü’akkibe lihukmih
   3 Yâ Men lâ radde likadâih
   4 Yâ Men yehûlü beyne’l-mer’i ve kalbih
   5 Yâ Men yakbelü’t-tevbete an ‘ibâdih
   6 Yâ Men lâ tenfe’u’ş-şefa’atü illâ biiznih
   7 Yâ Meni’s-semâvâtü matviyyâtün biyemînih
   8 Yâ Men hüve a’lemü bi men dalle ‘an sebîlih
   9 Yâ Men yüsebbihu’r-ra’dü bihâmdi-hi ve’l-melâiketü min hîfetih
   10 Yâ Men yürsilü’r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “67
   1 Yâ Men ce’ale’l-arda mihâdâ
   2 Yâ Men ce’ale’l-cibâle evtâdâ
   3 Yâ Men ce’ale’l-şemse sirâcâ
   4 Yâ Men ce’ale’l-kamera nûrâ
   5 Yâ Men ce’ale’l-leyle libâsa
   6 Yâ Men ce’ale’n-nehâra me’âşâ
   7 Yâ Men ce’ale’n-nevme sübâtâ
   8 Yâ Men ce’ale’s-semâe binâa
   9 Yâ Men ce’ale’l-eşyâe ezvâcâ
   10 Yâ Men ce’ale’n-nâra mirsâdâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “68
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Şefî’
   2 Yâ Semî’
   3 Yâ Rafı’
   4 Yâ Meni`
   5 Yâ Bedi`
   6 Yâ Serî’
   7 Yâ Beşîr
   8 Yâ Nezîr
   9 Yâ Kadîr
   10 Yâ Muktedir

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “69
   1 Yâ Hayyü kable külli hayy
   2 Yâ Hayyü ba’de külli hayy
   3 Yâ Hayyü’llezî lâ yüşbihühû şey’
   4 Yâ Hayyü’llezî leyse kemişlihî hayy ‘ Yâ Hayyü’llezî lâ yüşârikühû hayy
   6 Yâ Hayyü’llezî lâ yahtâcü ilâ hayy
   7 Yâ Hayyü’llezî yümîtü külle hayy
   8 Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy
   9 Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ
   10 Yâ Hayyü’llezî lâ yemût

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “70
   1 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
   2 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ
   3 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ
   4 Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer
   5 Yâ Men lehû ni’amün lâ tü’add
   6 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
   7 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
   8 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
   9 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
   10 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “71
   1 YâRabbe’I-‘âlemîn
   2 Yâ Mâlike yevmi’d-dîn
   3 Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn
   4 Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn
   5 Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn
   6 Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn
   7 Yâ Men hüve hayru’n-nâsirîn
   8 Yâ Men hüve hayru’l-fasilîn
   9 Yâ Men hüve hayru’ş-şâkirîn
   10 Yâ men hüve a’lemü bi’l-müfsidîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “72
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Mübdi
   2 Yâ Mu’îd
   3 Yâ Hafız
   4 Yâ Mühît
   5 Yâ Hamîd
   6 Yâ Mecîd
   7 Yâ Mükît
   8 Yâ Müğîs
   9 Yâ Mü’îzz
   10 Yâ Müzill

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-e: ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “73
   1Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd
   2 Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd
   3 Yâ Men hüve Samedün bilâ ‘ayb
   4 Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef
   5 Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr
   6 Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr
   7 Yâ Men hüve Sültânün bilâ ‘azl
   8 Yâ Men hüve Melîkün bilâ ‘acz
   9 Yâ Men hüve Mevcudun bilâ mişl

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “74
   1 Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn
   2 Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn
   3 Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn
   4 Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în
   5 Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li’t-tâlibîn
   6 Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li’l-mü’minîn
   7 Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii’n-nâzirîn
   8 Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li’l-mûkınîn
   9 Yâ men hüve ‘afvühü melceün li’l-müznibîn
   10 Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li’l-muhsinîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “75
   1 Yâ Men tebâreke’smüh
   2 Yâ Men te’âlâ ceddüh
   3 Yâ Men celle şenâüh
   4 Yâ Men lâ ilahe ğayruh
   3 Yâ Men tekaddeset esmâüh
   6 Yâ Men yedûmü bekâüh
   7 Yâ Meni’l-‘azametü behâüh
   8 Yâ Meni’l-kibriyâü ndâüh
   9 Yâ Men lâ yühsâ âlâüh
   10 Yâ Men lâ yü’addü na’mâüh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “76
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Mü’în
   2 Yâ Mübîn
   3 Yâ Emîn
   4 Yâ Mekîn
   5 Yâ Metîn
   6 Yâ Şedîd
   7 Yâ Şehîd
   8 Yâ Raşîd
   9 Yâ Hamîd
   10 Yâ Mecîd

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “77
   1 Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd
   2 Yâ Ze’l-kavli’s-sedîd
   3 Yâ Ze’l-fadli’r-raşîd
   4 Yâ Ze’l-batşi’ş-şedîd
   5 Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd
   6 Yâ Karîben gayra ba’îd
   7 Yâ Men hüve’l-veliyyü’l-hamîd
   8 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in şehîd
   9 Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd
   10 Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli’l-verîd

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “78
   1 Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr
   2 Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr
   3 Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr
   4 Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr 3 Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr
   6 Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir
   7 Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr
   8 Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr
   9 Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr
   10 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “79
   1 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-ni’âm
   2 Yâ Ze’l-fadli ve’l-keram
   3 Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam
   4 Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem ‘ Yâ Bârie’z-zerri ve’n-nesem
   6 Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem 1 Yâ Kâşife’drdurri ve’l-elem
   8 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem
   9 Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram
   10 Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “80
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ ‘Adil
   2 Yâ Kabil
   3 Yâ Fâdil
   4 YâFâ’il
   5 Yâ Kâfıl
   6 Yâ Câ’il
   7 Yâ Kâmil
   8 Yâ Fâtır
   9 Yâ Tâlib
   10 Yâ Matlûb

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “81
   1 Yâ Men en’ame bihavlih
   2 Yâ Men ekrame bitavlih
   3 Yâ Men ‘âde bilütfıh
   4 Yâ Men te’azzeze bikudratih 3 Yâ Men kaddera bihikmetih
   6 Yâ Men hakeme bitedbîrih
   7 Yâ Men debbera bi’ilmih
   8 Yâ Men tecâveze bihılmih
   9 Yâ Men denâ fî ‘ulüvvih
   10 Yâ Men ‘alâ fî dünüvvih

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “82
   1 Yâ Men yahlüku ma yeşâ 2Yâ Men yef’alü ma yeşâ
   3 Yâ Men yehdi men yeşâ
   4 Yâ Men yudillü men yeşâ
   5 Yâ Men yağfiru limen yeşâ
   6 Yâ Men yü’azzibü men yeşâ
   7 Ya Men yetûbü alâ men yeşâ
   8 Yâ Men yüsavviru fı’l-erhâmi keyfe yeşâ
   9 Yâ Men yezîdü fi’l-halki mâ yeşâ
   10 Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “83
   1 Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ
   2 Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ
   3 Yâ Men ce’ale li külli şey’in kadrâ
   4 Yâ Men lem yezel rahîmâ
   5 Yâ Câ’ile’l-melâiketi rusülâ
   6 Yâ Men ce’ale fı’s-semâi bürûcâ
   7 Yâ Men ce’ale’l-arda karâra
   8 Yâ Men ce’ale mine’l-mâi beşerâ
   9 Yâ Men ahsa külle şey’in ‘adedâ
   10 Yâ Men ehâta bi külli şey’in ‘ilmâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “84
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Ferd
   2 Yâ Vitr
   3 Yâ Ehad
   4 Yâ Samed
   5 Yâ Emced
   6 Yâ E’azz 7 Yâ Eceli
   8 Yâ Ehakk
   9 Yâ Eberr
   10 Yâ Ebed

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nel-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “85
   1 Yâ Ma’rûfe men ‘arafeh
   2 Yâ Ma’bûde men ‘abedeh
   3 Yâ Meşkûre men şekerah
   4 Yâ Mezkûre men zekerah
   5Yâ Mahmude men hamideh
   6 Yâ Mevcûde men talebeh
   7 Yâ Mevsûfe men vahhadeh
   8Yâ Mahbûbe men ehabbeh
   9 Yâ Merğûbe men erâdeh
   10 Yâ Maksûde men enâbe ileyh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “86
   1 Yâ Men lâ mülke illâ mülküh
   2 Yâ Men lâ yuhsi’l-‘ibadü şenaeh
   3 Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh
   4 Yâ Men lâ yüdrikü’l-ebsâru kemâleh
   5 Yâ Men lâ yeblüğu’l-efhâmü sıfâtih
   6 Yâ Men lâ yenâlü’l-efkâru kibriyâeh
   7 Yâ Men lâ yuhsinü’l-insânü nü’ûteh
   8 Yâ Men lâ yeruddü’l-‘ibâdü kadâeh
   9 Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “87
   1 Yâ Habîbe’l-bekkâîn
   2 Yâ Senede’l-mütevekkilîn
   3 Yâ Hâdiye’l-mudillîn
   4 Yâ Veliyye’l-mü’minîn
   5 Yâ Enîse’s-zâkirîn
   6 Yâ Akdera’l-kâdirîn
   7 Yâ Ebsara’n-nâzırîn
   8 Yâ Aleme’l-‘âlimîn
   9 Yâ Mefze’a’l-melhûfîn
   10 Yâ Ensara’n-nâsirîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr”
   “88
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Mükrim
   2 Yâ Mü’azzim
   3 Yâ Müna’im
   4Ya Mü’tî
   5 Yâ Müğnî
   6 Yâ Mühyî
   7 Yâ Mübdî
   8 Yâ Mürdî
   9 YâMüncî
   10 Yâ Muhsin

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr”
   “89
   1 Yâ Kâfiye külli şey
   2 Yâ Kaimen ‘alâ külli şey
   3 Yâ Men lâ yüşbihühû şey
   4 Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey
   3 Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey
   6 Yâ Men lâ yahfâ ‘aleyhi şey
   7 Yâ Men leyse kemişlihî şey
   8 Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey
   9 Yâ Men vesi’at rahmetühû külle şey
   10 Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “90
   1 Yâ Men lâ ya’lemü’l-ğaybe illâ hû
   2 Yâ Men lâ yasrifü’s-sûe illâ hû
   3 Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû
   4 Yâ Men lâ yağfiru’z-zünûbe illâ hû
   5 Yâ Men lâ yükallibü’l-kalbe illâ hû
   6 Yâ Men lâ yahlüku’l-halka illâ hû
   7 Yâ Men lâ yütimmü’n-ni’mete illâ hû
   8 Yâ Men lâ yünezzilü’l-ğayşe illâ hû
   9 Yâ Men lâ yuhyi’l-mevtâ illâ hû
   10 Yâ Men lâ yuğni ‘ale’t-tahkîki illâ hû

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.”
   “91
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Kâşif
   2 Yâ Fâric
   3 Yâ Fâtih
   4 Yâ Nâsir
   5 Yâ Dâmin
   6 Yâ Âmir
   7 Yâ Nâhi
   8 Yâ Raca
   9 Yâ Mürtecâ
   10 Yâ ‘Azîme’r-racâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “92
   1 Yâ Mü’îne’d-du’afâ
   2 Yâ Kenze’l-fükarâ
   3 Yâ Sâhibe’l-ğurabâ
   4 Yâ Nâsira’l-evliyâ
   5 Yâ Kâhira’l-a’dâ
   6 Yâ Râfia’s-semâ
   7 Yâ Kâşife’l-belâ
   8 Yâ Enîse’l-evliyâ
   9 Yâ Habîbe’l-etkıyâ
   10 Yâ İlâhe’l-ağniyâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “93
   1 Yâ Evvele külli şey’in ve âhirah
   2 Yâ İlahe külli şey’in ve sâni’ah
   3 Yâ Râzika külli şey’in ve hâlikah
   4 Yâ Fâtira külli şey’in ve melîkeh
   5 Yâ Kâbida külli şey’in ve bâsiteh
   6 Yâ Mübdie külli şey’in ve nıü’îdeh
   7 Yâ Müsebbibe külli şey’in ve mükaddirah s Yâ Mürabbiye külli şey’in ve müdebbirah
   9 Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh
   10 Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “94
   1 Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr
   2 Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr
   3 Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd
   4 Yâ Hayra şahidin ve meşhûd
   5 Yâ Hayra dâ’in ve med’uvv
   6 Yâ Hayra mücîbin ve mücâb
   7 Yâ Hayra munisin ve enîs
   8 Yâ Hayra sahibin ve celîs
   9 Yâ Hayra maksûdin ve matlûb
   10 Yâ Hayra habîbin ve mahbûb

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “95
   1 Yâ Men hüve limen de’âhü mücîb
   2 Yâ Men hüve limen etâ’ahû habîb
   3 Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
   4 Yâ Men hüve bimen erâdehû ‘alîm
   5 Yâ Men hüve limen recâhü kerîm
   6 Yâ Men hüve bimen ‘asâhü halîm
   7 Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm
   8 Yâ Men hüve fî hükmihî ‘azîm
   9 Yâ Men hüve fî ‘azametihî rahîm
   10 Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “96
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Müsebbib
   2 Yâ Mukarrib
   3 Yâ Mü’akkib
   4 Yâ Mukallib
   5 Yâ Mukaddir
   6 Yâ Mürattib
   7 Yâ Mürağğib
   8 Yâ Müzekkir
   9 Yâ Mükevvîn
   10 Yâ Mütekebbir

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “97
   1 Yâ Men lâ yüşğilühû sem’un an sem’
   2 Yâ Men lâ yemne’uhû fı’lün an fi’l
   5 Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavi
   4 Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün ‘an suâl
   3 Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu’Umulihhîn
   6 Yâ Men şeraha bi’l-islâmi sudûra’l-mü’minîn
   7 Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe’l-muhbitîn
   8 Yâ Men la yeğibü ‘an kulûbi’l-müştâkın
   9 Yâ Men hüve gâyetü mürâdi’l-mürîdîn
   10 Yâ Men la yahfâ ‘aleyhi şey’ün fı’l-‘âlemîn

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “98
   1 Yâ Men hüve ‘ilmühû sabık
   2 Yâ Men hüve va’dühû sâdık
   3 Yâ Men hüve lütfühû zahir
   4 Yâ Men hüve emruhû ğâlib
   5 Yâ Men hüve kitâbühû muhkem
   6 Yâ Men hüve kadâühû kâin
   7 Yâ Men hüve kur’anühû mecîd
   8 Yâ Men hüve mülkühû kadîm
   9 Yâ Men hüve fadlühû mukîm
   10 Yâ Men hüve ‘arşühû ‘azîm

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “99
   1Yâ Rabbe’l-erbâb
   2 Yâ Müfettiha’l-ebvâb
   3 Yâ Müsebbibe’l-esbâb
   4 Yâ Mu’tiye’s sevâb
   5 Yâ Mülhime’s-savâb
   6 Yâ Münşie’s-sehâb
   7 Yâ Şedîde’l-‘ikâb
   8 Yâ Seri’a’l-hisâb
   9 Yâ Men lehü’l-iyâb
   10 Yâ Gafuru yâ Tevvâb

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
   “100
   Ve es’elüke biesmâike
   1 Yâ Rabbena
   2 Yâ İlâhenâ
   3 Yâ Seyyidenâ
   4 Yâ Mevlânâ
   5 Yâ Nâsıranâ
   6 Yâ Hafızana
   7 Yâ Kâdiranâ
   8 Yâ Râzikanâ
   9 Yâ Delîlenâ
   10 Yâ Muğisenâ

   Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

    

   Cevşen Duası’nın Türkçe Meali:

   1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum
   1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
   2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman
   3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
   4-Ey herseyi hakkıyla bilen Alîm
   5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
   6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
   7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
   8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
   9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
   10-Ey iyilik ve ikrami bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “2-
   1-Ey efendilerin efendisi
   2-Ey dualara cevap veren
   3-Ey iyiliklerin sahibi
   4-Ey dereceleri yükselten
   5-Ey bereketleri büyük olan
   6-Ey hataları bağışlayan
   7-Ey belaları def eden
   8-Ey sesleri işiten
   9-Ey dilekleri veren
   10-Ey sır ve gizlilikleri bilen

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “3-
   1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı
   2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
   3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı
   4-Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
   5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
   6-Ey varislerin en hayırlısı
   7-Ey övenlerin en hayırlısı
   8-Ey rızk verenlerin en hayırlısı
   9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
   10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “4-
   1-Ey izzet ve güzelligin gerçek sahibi
   2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
   3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
   4-Ey büyük ve yüce olan
   5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan
   6-Ey ikâbi siddetli olan
   7-Ey hesabı süratli gören
   8-Ey katında güzel ve mükafatı bulunan
   9-Ey katında Ümmü’l-Kitap bulunan
   10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “5-
   1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
   2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
   3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
   4-Ey bağışlaması bol olan Gufran
   5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
   6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
   7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân
   8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
   9-Ey nîmet ve beyan sahibi
   10-Ey emnü eman sahibi

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “6-
   1-Ey azametine herşeyin boyun egdiği
   2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
   3-Ey izzetine karşı her seyin zelîl olduğu
   4-Ey heybetine her seyin itaat ettigi
   5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkiyad ettigi
   6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun egdiği
   7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
   8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
   9-Ey izniyle yerin karar kıldığı
   10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “7-
   1-Ey hataları mağfiret eden
   2-Ey belalari kaldıran
   3-Ey ümitler Kendisinde son bulan
   4-Ey ihsani bol veren
   5-Ey hediyeleri geniş olan
   6-Ey mahlukata rızk veren
   7-Ey ölümlere karar veren
   8-Ey şikayetleri işiten
   9-Ey askerleri gönderen
   10-Ey esirleri salıveren

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “8-
   1-Ey hamd ve senâ sahibi
   2-Ey şeref ve yücelik sahibi
   3-Ey fahr ve bahâa sahibi
   4-Ey ahd ve vefâ sahibi
   5-Ey af ve rızâ sahibi
   6-Ey iyilik ve bağış sahibi
   7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi
   8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
   9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
   10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “9-
   1-Ey olmamasını istedigi meydana gelmesine engel olan Mânî
   2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
   3-Ey faydalı şeyleri yapan Nafî
   4-Ey bütün sesleri işiten Sem’î
   5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî
   6-Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
   7-Ey kullarına şefaat eden Safî
   8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Camî
   9-Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vasî
   10-Ey istediği şeyi istedigi şekilde genişletip bollastıran Mûsî

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “10-
   1-Ey bütün sanatlarin sanatkârı
   2-Ey bütün mahsulatların yaratıcısı
   3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
   4-Ey bütün sahip olunanların sahibi
   5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
   6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
   7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
   8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
   9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
   10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınagı

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “11-
   1-Ey sıkıntım anında hazırlığım
   2-Ey musibetim anında ümidim
   3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım
   4-Ey gurbetliğimde dostum
   5-Ey nimetlendiğim anda sahibim,
   6-Ey kederim anında ferahlatıcım
   7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koıan,
   8-Ey zor durumumda sığınagım,
   9-Ey korkum anında yardımcım,
   10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “12-
   1-Ey gayblari bilen,
   2-Ey günahlari bağışlayan,
   3-Ey ayıblari örten,
   4-Ey sıkıntıları kaldıran,
   5-Ey kalpleri değiştiren,
   6-Ey kalpleri süsleyen,
   7-Ey kalpleri nurlandıran,
   8-Ey kalplerin tabibi,
   9-Ey kalplerin sevgilisi,
   10-Ey kalplerin dostu,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “13-
   1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
   2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
   3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
   4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan kefil,
   5-Ey kullarına yol gösteren delil,
   6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
   7-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
   8-Ey lütuf u keremi bol olan latif,
   9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
   10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “14-
   1-Ey şaşkınlarin yol göstericisi,
   2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
   3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
   4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
   5-Ey asilerin sığınagı,
   6-Ey günahkarların bağışlayıcısı,
   7-Ey korkanlara emniyet veren,
   8-Ey miskinlere merhamet eden,
   9-Ey yalnızlık duyanların dostu,
   10-Ey darda kalanların dualarina cevap veren,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “15-
   1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
   2-Ey fazl ve iyilik sahibi,
   3-Ey emniyet ve eman sahibi,
   4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi
   5-Ey hikmet ve beyan sahibi
   6-Ey rahmet ve rıdvan sahibi,
   7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
   8-Ey azamet ve saltanat sahibi,
   9-Ey af ve mağfiret sahibi,
   10-Ey kendisinden yardim istenen şefkat sahibi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “16-
   1-Ey her şeyin Rabbi,
   2-Ey her şeyin ilahı,
   3-Ey her şeyin yaratıcısı,
   4-Ey her şeyin üzerinde olan,
   5-Ey her şeyden önce olan,
   6-Ey her şeyden sonra olan
   7-Ey her şeyi bilen,
   8-Ey her şeye gücü yeten
   9-Ey her şeyin Sanii
   10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “17-
   1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin
   2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
   3-Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
   4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini ögretip telkin eden Mülakkin,
   5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
   6-Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylaştıran Mühevvin,
   7-Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
   8-Ey diledigini yücelten ve kullarına büyüklügünü gösteren Muazzim,
   9-Ey muhtaçlarin yardımına koşan Mavvin,
   10-Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “18-
   1-Ey mülkünde daim olan,
   2-Ey celalinde azim olan,
   3-Ey saltanatında kadim olan,
   4-Ey kullarına rahmet eden,
   5-Ey her şeyi bilen,
   6-Ey emirlerine uymayana halim olan,
   7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
   8-Ey ölçülerinde hikmetli olan,
   9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
   10-Ey lütfunda kadir olan

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “19-
   1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
   2-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
   3-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan,
   4-Ey affından başka bir şey istenmeyen,
   5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
   6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
   7-Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan,
   8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
   9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
   10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “20-
   1-Ey tasayı kaldıran,
   2-Ey gamı gideren,
   3-Ey günahı affeden,
   4-Ey tevbeyi kabul eden,
   5-Eyp yaratılmışların yaratıcısı,
   6-Ey vaadinde sadık olan,
   7-Ey yavrulara rızık veren,
   8-Ey sözünü yerine getiren,
   9-Ey gizliyi bilen,
   10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “21-
   1-Ey her şeyiyle yüce olan Åli,
   2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
   3-Ey Müminlerin dostu olan Veli,
   4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani,
   5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli,
   6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki,
   7-Ey kendisine kulluk edenlerden hosnut olan Razi,
   8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi,
   9-Ey siddet-i zuhurundan gizlenen Hafi,
   10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “22-
   1-Ey güzeli açıga çıkaran,
   2-Ey çirkinin üzerini örten,
   3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
   4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
   5-Ey affı büyük olan,
   6-Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
   7-Ey mağfireti geniş olan,
   8-Ey rahmeti bol veren,
   9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
   10-Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “23-
   1-Ey bol nimet sahibi,
   2-Ey geniş rahmet sahibi,
   3-Ey tam hikmet sahibi,
   4-Ey kamil kudret sahibi,
   5-Ey kesin hüccet sahibi,
   6-Ey açık ikram sahibi,
   7-Ey yüce sıfat sahibi,
   8-Ey daim izzet sahibi,
   9-Ey metin kuvvet sahibi,
   10-Ey geçmiş minnet sahibi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “24-
   1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
   2-Ey adillerin en adaletlisi,

   3-Ey doğruların en doğrusu,
   4-Ey varlığı açık olanların en açıgı,
   5-Ey temiz olanların en temizi,
   6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
   7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
   8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
   9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
   10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “25-
   1 Ey semaları yoktan yaratan,
   2-Ey karanlıkları meydana getiren,
   3-Ey gizlilikleri bilen,
   4-Ey için için üzülenlere acıyan,
   5-Ey utanılacak şeyleri örten,
   6-Ey belaları defeden,
   7-Ey ölüleri dirilten,
   8-Ey sevapları kat kat yazan,
   9-Ey bereketleri indiren,
   10-Ey cezaları şiddetli olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “26-
   1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
   2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
   3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
   4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
   5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
   6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
   7-Ey hayirli isleri kolaylaştıran Müyessir,
   8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir,
   9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübessir,
   10-Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “27-
   1-Ey Beyt’l-Haramin Rabbi,
   2-Ey haram ayların sahibi,
   3-Ey Mesidü’l Haramin Rabbi,
   4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,
   5-Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,
   6-Ey Mes’arü’l Haramın Rabbi,
   7-Ey helal ve haramın Rabbi,
   8-Ey nur ve karanlığın Rabbi,
   9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,
   10-Ey celal ve ikramin Rabbi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “28-
   1-Ey desteği olmayanların desteği,
   2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
   3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
   4-Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
   5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
   6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari,
   7-Ey izzeti olmayanların izzeti,
   8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
   9-Ey dostu olmayanların dostu,
   10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “29-
   1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim,
   2-Ey varlığının sonu olmayan Daim,
   3-Ey mahlukatına merhamet eden Rahim,
   4-Ey mevcudatına hükmeden Hakim,
   5-Ey her şeyi bilen Alim,
   6-Ey yarattıklarını koruyan Asim,
   7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım,
   8-Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim,
   9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabid,
   10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “30-
   1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,
   2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,
   3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,
   4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,
   5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,
   6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,
   7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
   8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
   9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
   10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “31-
   1- Ey affı bol olan
   2-Ey iyiliği büyük olan,
   3-Ey hayıi çok olan
   4-Ey fazlı kadim olan,
   5-Ey sanatı güzel olan,
   6-Ey lütfu daim olan,
   7-Ey sıkıntıyı gideren,
   8-Ey zararı kaldıran
   9-Ey mülkün sahibi,
   10-Ey hak ile hükmeden,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “32-
   1-Ey mağlup edilmeyen Aziz,
   2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif,
   3-Ey uyumayan gözetleyici,
   4-Ey yok olmayan Mevcud,
   5-Ey ölmeyen Hayy,
   6-Ey yok olmayan Melik,
   7-Ey fena bulmayan Baki,
   8-Ey cehalet ariz olmayan Alim,
   9-Ey taama muhtaç olmayan Samed,
   10-Ey zaafa uğratılmayan Kavi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “33-
   1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid,
   2-Ey istedigini bulan Vacid,
   3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid,
   4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid,
   5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Rasid,
   6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais,
   7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis,
   8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
   9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi,
   10-Ey kullarına hidayet veren Hadi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “34-
   1-Ey bütün azimlerden daha Azim,
   2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim,
   3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
   4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim,
   5-Ey bütün alimlerden daha Alim,
   6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
   7-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
   8-Ey bütün yücelerden daha Celil,
   9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
   10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “35-
   1-Ey ahdinde vefalı,
   2-Ey vefasında kuvvetli,
   3-Ey kuvvetinde yüce,
   4-Ey yüceliğinde yakın,
   5-Ey yakınlığında latif,
   6-Ey lütfunda şerif,
   7-Ey şerefinde aziz,
   8-Ey izzetinde azim,
   9-Ey azametinde mecid,
   10-Ey yüceliginde Hamid,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “36-
   1-Ey her şeyin kendisine boyun egdiği,
   2-Ey her şey kendisi için var olan,
   3-Ey her şey kendisi için mevcut olan,
   4-Ey her şeyin kendisine döndüğü,
   5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
   6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,
   7-Ey her şey onunla ayakta olan,
   8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,
   9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği,
   10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “37-
   1- Ey kullarına yeten Kafi,
   2-Ey her türlü derde deva veren Safi,
   3-Ey vaadinde duran Vafi,
   4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi,
   5-Ey her şeyiyle yüce olan Ali,
   6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dai,
   7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Razi,
   8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi,
   9-Ey varlığının sonu olmayan Baki,
   10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “38-
   1- Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,
   2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
   3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,
   4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,
   5-Ey kendisinden başka maksud olmayan,
   6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,
   7-Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen,
   8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,
   9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,
   10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “39-
   1- Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
   2-Ey matlubların en hayırlısı,
   3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
   4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
   5-Ey maksud olanların en hayırlısı,
   6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
   7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
   8-Ey sevilenlerin en hayırlısı,
   9-Ey indirenlerin en hayırlısı,
   10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “40-
   1- Ey yaratıp düzene koyan,
   2-Ey takdir edip hedefe götüren,
   3-Ey belayı kaldıran,
   4-Ey gizli yakarışı işiten,
   5-Ey batmışı kurtaran,
   6-Ey helak olana necat veren,
   7-Ey hastaya şifa veren,
   8-Ey öldüren ve dirilten,
   9-Ey güldüren ve ağlatan,
   10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “41-
   1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gafir,
   2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir,
   3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir,
   4-Ey her şeye gücü yeten Kadir,
   5-Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nazir,
   6-Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatir,
   7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Sakir,
   8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir,
   9-Ey dostlarına yardim eden Nasir,
   10-Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “42-
   1- Ey karada ve denizde yolu olan,
   2-Ey dış alemde ayetlerı bulunan,
   3-Ey ayetlerınde delili olan,
   4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
   5-Ey kabirlerde izzeti olan,
   6-Ey Kıyamette saltanatı olan,
   7-Ey hisapta heybeti olan,
   8-Ey Mizanda hükmü olan,
   9-Ey Cennette rahmeti olan,
   10-Ey ateşte azabı olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “43-
   1- Ey korkanların kendisine kaçtığı,
   2-Ey günahkarların kendisine sığındığı,
   3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
   4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
   5-Ey zahidlerin kendisine rağbet ettiği,
   6-Ey hatalılarin kendisinden ümit beslediği,
   7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
   8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
   9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
   10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “44-
   1- Ey bütün yakınlardan daha yakın,
   2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
   3-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
   4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
   5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi,
   6-Ey bütün zenginlerden daha zengin,
   7-Ey bütün cömertlerden daha cömert,
   8-Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf,
   9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
   10-Ey bütün yücelerden daha yüce,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “45-
   1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib,
   2-Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakib,
   3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib,
   4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib,
   5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib,
   6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib,
   7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir,
   8-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
   9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir,
   10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “46-
   1- Ey mağlup olmayan Galib,
   2-Ey yaratılmış olmayan Sanatkar,
   3-Ey mahluk olmayan Yaratıcı,
   4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,
   5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,
   6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,
   7-Ey korunmayan Koruyucu,
   8-Ey yardın edilmeyen Yardın Edici,
   9-Ey gaib olmayan Şahid,
   10-Ey uzak olmayan yakın,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “47-
   1-Ey nurların nuru,
   2-Ey nurları nurlandıran,
   3-Ey nurlara suret ve şekil veren,
   4-Ey nurları yaratan,
   5-Ey nurları takdir eden,
   6-Ey nurları idare eden,
   7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,
   8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
   9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,
   10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “48-
   1 Ey bağış ve ihsani şerefli olan,
   2-Ey fiili latif olan,
   3-Ey lütfu daim olan,
   4-Ey ihsani kadim olan,
   5-Ey sözü hak olan,
   6-Ey vaadi doğru olan,
   7-Ey affı fazla olan,
   8-Ey azabı adalet olan,
   9-Ey zikri tatlı olan,
   10-Ey dostluğu lezzetli olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “49-
   1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
   2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
   3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
   4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
   5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil,
   6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
   7-Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
   8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
   9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
   10-Ey istediğini istediğine üstün Müfatti,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “50-
   1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
   2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
   3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
   4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
   5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
   6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
   7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
   8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
   9-Ey doğurmayan ve doğmayan,
   10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “51-
   1- Ey en güzel Sevgili,
   2-Ey en güzel Tabib,
   3-Ey en güzel Hesap Gören,
   4-Ey en güzel Yakin,
   5-Ey en güzel Gözetleyici,
   6-Ey en güzel Cevap veren,
   7-Ey en güzel Dost,
   8-Ey en güzel Vekil,
   9-Ey en güzel Efendi,
   10-Ey en güzel yardımcı,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “52-
   1-Ey kendisini tanıyanların sevinci,
   2-Ey kendisini arzulayanların dostu,
   3-Ey kendisine müstak olanların imdadına koşan,
   4-Ey tövbekarların sevgilisi,
   5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
   6-Ey günahkarların ümidi,
   7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
   8-Ey gamlılara nefes aldıran,
   9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
   10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “53-
   1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
   2-Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
   3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
   4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
   5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
   6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
   7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
   8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
   9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
   10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “54-
   1- Ey ilmi her şeye ulasan,
   2-Ey basarı her şeye nüfus eden,
   3-Ey kudreti her şeye bali olan,
   4-Ey nimetleri sayılamayan,
   5-Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği,
   6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
   7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
   8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
   9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
   10-Ey bekası izzetle izzetlenen,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “55-
   1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
   2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
   3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
   4-Ey cennetül me’vanın sahibi,
   5-Ey cehennem ve ateşin sahibi,
   6-Ey en büyük ayetler sahibi,
   7-Ey en güzel isimler sahibi,
   8-Ey hüküm ve kaza sahibi,
   9-Ey yüce göklerin sahibi,
   10-Ey arş ve yerin sahibi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “56-
   1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
   2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur,
   3-Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud,
   4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Sekür,
   5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabür,
   6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf,
   7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atüf,
   8-Ey bütün mahlukatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs,
   9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
   10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “57-
   1-Ey semada azameti görülen,
   2-Ey yerde ayetleri tecelli eden,
   3-Ey her şeyde delilleri bulunan,
   4-Ey denizde acayip sanatları bulunan,
   5-Ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
   6-Ey dağlarda hazineleri bulunan,
   7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
   8-Ey bütün işler kendisine dönen,
   9-Ey her şeyde lütfu açıkca görünen,
   10-Ey mahlukatına kudretini tanıtan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “58-
   1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
   2-Ey tabibi olmayanların tabibi,
   3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi,
   4-Ey sefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
   5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
   6-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği,
   7-Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi,
   8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
   9-Ey rehberi olmayanların rehberi,
   10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “59-
   1-Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi,
   2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
   3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
   4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
   5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
   6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
   7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
   8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
   9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,
   10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “60-
   1-Ey her şeyden önce olan evvel,
   2-Ey her şeyden sonra olan Ahir,
   3-Ey varlığı apaçık görünen Zahir
   4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın,
   5-Ey her şeyi yoktan yaratan Halik,
   6-Ey her şeyi münasip bir sekilde riziklandiran Razik,
   7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik,
   8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik,
   9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik,
   10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falik,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “61-
   1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
   2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
   3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
   4-Ey günes ve ay’a boyun eğdiren,
   5-Ey ölümü ve hayatı yaratan,
   6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
   7-Ey eş ve evlat edinmeyen,
   8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
   9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
   10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “62-
   1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
   2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
   3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerın inlemelerini işiten,
   4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
   5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
   6-Ey günahlarından pişmanlik duyanların nedametini gören,
   7-Ey tövbekarların özürünü kabul eden,
   8-Ey fesatçılarin işini düzeltmeyen,
   9-Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen,
   10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “63-
   1-Ey bekası daim olan,
   2-Ey hataları bağışlayan,
   3-Ey duaları işiten,
   4-Ey ihsanı geniş olan,
   5-Ey gökleri yükselten,
   6-Ey belaları defeden,
   7-Ey medh ü şenasi büyük olan,
   8-Ey varlığının parıltısı kadim olan,
   9-Ey vefası çok olan,
   10-Ey mükafati şerefli olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “64-
   1-Ey çok affeden Gaffar,
   2-Ey bütün ayıpları örten Settar,
   3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar,
   4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar,
   5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar,
   6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak,
   7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettah,
   8-Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham,
   9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab,
   10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “65-
   1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
   2-Ey bana rızk veren ve terbiye eden,
   3-Ey beni yedirip içiren,
   4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
   5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen,
   6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
   7-Ey bana tevfik edip hidayet eden,
   8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
   9-Ey beni öldürüp dirilten,
   10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “66-
   1-Ey kelimeleriyle hakkın hak oldugunu gösteren,
   2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
   3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
   4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
   5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
   6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
   7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
   8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
   9-Ey gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
   10-Ey rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “67-
   1-Ey yeri beşik yapan,
   2-Ey dağları direk yapan,
   3-Ey güneşi kandil kılan,
   4-Ey ay’ı nur kılan,
   5-Ey geceyi örtü yapan,
   6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
   7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan,
   8-Ey semayı bına kılan,
   9-Ey eşyayı çift çift yaratan,
   10-Ey ateşi gözcü kılan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “68-
   1-Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,
   2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
   3-Ey istediğini yükselten Rafi,
   4-Ey istediğini engelleyen Meni,
   5-Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
   6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
   7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
   8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
   9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
   10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “69-
   1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
   2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
   3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
   4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
   5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
   6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
   7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
   8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
   9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
   10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “70-
   1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
   2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
   3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
   4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
   5-Ey sayılamayan nimetler sahibi,
   6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
   7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
   8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
   9-Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
   10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “71-
   1-Ey alemlerin Rabbi,
   2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
   3-Ey sabredenleri seven,
   4-Ey tevbe edenleri seven,
   5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
   6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
   7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
   8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
   9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
   10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “72-
   1-Ey mahlukati örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
   2-Ey mahlukati öldükten sonra yeniden dirilten Muid,
   3-Ey herseyi muhafaza eden Hafiz,
   4-Ey herseyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit,
   5-Ey hamd ve senaya en çok layik olan ve çok övülen Hamid,
   6-Ey azamet, seref ve hakimiyeti sonsuz Mecid,
   7-Ey her türlü mahlukata münasip rizik veren Mukit,
   8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadina kosan Mugis,
   9-Ey istedigine izzet veren ve sereflendiren Muizz,
   10-Ey istedigini zelil kilan Müzill,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “73-
   1-Ey ziddi olmayan Ehad,
   2-Ey dengi bulunmayan Ferd,
   3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
   4-Ey çifti bulunmayan Vitr,
   5-Ey veziri bulunmayan Rab,
   6-Ey fakirligi bulunmayan Gani,
   7-Ey azledilemeyen Sultan,
   8-Ey aczden münezzeh olan Melik,
   9-Ey benzeri olmayan Mevcud,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “74-
   1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük seref olan,
   2-Ey sükrü kendisine sükredenlere büyük kurtulus olan,
   3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
   4-Ey taati, kendisine itaat edenlere necat olan,
   5-Ey kapisi kendisini arayanlara açik olan,
   6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan,
   7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan,
   8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için ögüt olan,
   9-Ey affi günahkarlar için siginak olan,
   10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “75-
   1-Ey ismi yüce ve mübarek olan,
   2-Ey san ve makami yüksek olan,
   3-Ey sena ve övgüsü büyük olan,
   4-Ey kendisinden baska ilah olmayan,
   5-Ey isimleri mukaddes olan,
   6-Ey bekasi devam eden,
   7-Ey azameti, baha ve kadri olan,
   8-Ey büyüklük perdesi olan,
   9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayilamayan,
   10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayiya gelmeyen,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “76-
   1-Ey kullarina yardim eden Muin,
   2-Ey açiklanmasi gereken herseyi beyan eden Mübin,
   3-Ey kullarina emniyet ve huzur veren Emin,
   4-Ey saltanati muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin,
   5-Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin,
   6-Ey azap ve ikabi siddetli olan Sedid,
   7-Ey kullarinin her yaptigini gören Sehid,
   8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir sekilde neticeye ulastiran Rasid,
   9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layik olan Hamid,
   10-Ey sonsuz seref sahibi Mecid,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “77-
   1-Ey yüce arsin sahibi,
   2-Ey dos dogru sözün sahibi,
   3-Ey yerli yerince yapilan fazl-ü kerem sahibi,
   4-Ey kis kivrak yakalayan siddetli azap sahibi,
   5-Ey vaad ve tehdit sahibi,
   6-Ey uzak olmayan yakin,
   7-Ey en fazla övgüye layik olan dost,
   8-Ey herseyi mühadesi altinda tutan,
   9-Ey kullarina hiçbir sekilde zulmedici olmayan,
   10-Ey kuluna sah damarindan daha yakin olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “78-
   1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
   2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
   3-Ey günes ve nurlu ayin yar
   4-Ey siddetli sikintiya düsmüs fakirleri zenginlestiren,
   5-Ey küçük yavrulara rizik veren,
   6-Ey düskün ihtiyarlara merhamet eden,
   7-Ey korku için kurtulus isteyenlerin siginagi,
   8-Ey kullarinin her halini gören,
   9-Ey kullarinin ihtiyaçlarindan haberdar olan,
   10-Ey herseye gücü yeten,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “79-
   1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
   2-Ey fazl ve kerem sahibi,
   3-Ey siddetli bela ve çetin azaplar sahibi,
   4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
   5-Ey zerreyi, hos rüzgarlari ve nefesleri yaratan,
   6-Ey bütün kullarina ilhamda bulunan,
   7-Ey zarar ve elemi gideren,
   8-Ey gizli sir ve kaygilari bilen,
   9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Serifin sahibi,
   10-Ey esyayi yoktan yaratan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “80-
   1-Ey gerçek adalet sahibi Adil,
   2-Ey rizasi için yapilan isleri kabul eden Kabil,
   3-Ey herseyden üstün ve yüce olan Fadil,
   4-Ey her isin hakiki yapicisi olan Fail,
   5-Ey yaratiklarin her isini üzerine alan Kafil,
   6-Ey herseyi meydana getiren Cail,
   7-Ey her bakimdan eksiksiz olan Kamil,
   8-Ey mahlukati yokluk karanliklarindan varlik nuruna çikaran Fatir,
   9-Ey kullari için hayir murad eden ve onlari dergahina çagiran Talib,
   10-Ey kullarini, rizasina ermek ve cemalini görmek için can attigi Matlub,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “81-
   1-Ey güç ve havliyle nimet veren,
   2-Ey genis ve bol imkanlariyla ikram eden,
   3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
   4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
   5-Ey herseyi hikmetiyle ölçüp biçen,
   6-Ey tedbiriyle hükmeden,
   7-Ey ilmiyle herseyi idare eden,
   8-Ey hilim ve yumusakligiyla kullarini cezalandirmaktan vazgeçen,
   9-Ey yüceligiyle beraber kullarina yakin olan,
   10-Ey yakinliginda yüceligi tezahür eden,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “82-
   1-Ey diledigini yaratan,
   2-Ey diledigini yapan,
   3-Ey diledigine hidayet eden,
   4-Ey diledigini saptiran,
   5-Ey diledigini bagislayan,
   6-Ey diledigine azap eden,
   7-Ey dilediginin tevbesini kabul eden,
   8-Ey anne rahimlerindeki yavrulari diledigi gibi sekillendiren,
   9-Ey yaratiklarinda diledigi seyi ziyade kilan,
   10-Ey rahmetini diledigine tahsis eden,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “83-
   1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen,
   2-Ey kimseyi hükmüne ortak kilmayan,
   3-Ey herseye bir plan ve miktar tayin eden,
   4-Ey sefkat ve merhameti zeval bulmayip devam eden,
   5-Ey melekleri elçi kilan,
   6-Ey semada burçlar meydana getiren,
   7-Ey yeryüzünü kararli ve barinmaya müsait kilan,
   8-Ey insani bir damla sudan yaratan,
   9-Ey herseyi sayarak hesabini yapan,
   10-Ey herseyi ilmiyle kusatan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “84-
   1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd,
   2-Ey zat, sifat ve fiilerinde çifti olmayan Vitr,
   3-Ey herbir seyde birligini gösteren Ehad,
   4-Ey hiçbir seye muhtaç olmayan ve herseyin kendisine muhtaç oldugunu Samed,
   5-Ey san, seref ve yüceligi en büyük olan Emced,
   6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
   7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell,
   8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layik olan Ehakk,
   9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr,
   10-Ey varliginin sonu olmayan Ebed,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “85-
   1-Ey kendisini tanimak isteyenlerin marufu,
   2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
   3-Ey kendisine sükredenlerin meskuru,
   4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru,
   5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu,
   6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,
   7-Ey Kendisini bir taniyanlarin mevsufu,
   8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,
   9-Ey Kendisini arzulayanlarin mergubu,
   10-Ey dergahina dönenlerin maksudu,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “86-
   1-Ey saltanatindan baska gerçek saltanat olmayan,
   2-Ey kullarin senasini saymakla bitiremedigi,
   3-Ey mahlukatin celalini vasfedemedigi,
   4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemedigi,
   5-Ey zekalarin, sifatlarina ulasmaktan aciz kaldigi,
   6-Ey fikirlerin kibriyasinin hakikatine ulasamadigi,
   7-Ey insanlarin, sifatlarini güzelce tavsif edemedigi,
   8-Ey kullarin, hükmünü geri çevrimedigi,
   9-Ey herseyde kendisini tanitan deliller açikça görülen,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “87-
   1-Ey günahlari için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayi aglayanlarin sevgilisi,
   2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanagi,
   3-Ey hak yoldan sapanlari hidayete erdiren,
   4-Ey mü `minlerin dost ve sahibi,
   5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldasi,
   6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
   7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
   8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim,
   9-Ey kederli biçarelerin kaçip sigindigi,
   10-Ey bütün yardim edenlerden daha çok yardim eden,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “88-
   1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
   2-Ey diledigini büyüten v eserleriyle büyüklügünü gösteren Muazzim,
   3-Ey mahlukatini çesit çesit nimetlere gark eden Müna im,
   4-Ey mahlukatina lazim olan herseyi veren Muti,
   5-Ey mahlukatinin ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni,
   6-Ey canlilara hayat veren Muhyi,
   7-Ey mahlukati maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
   8-Ey mahlukatini nimetleriyle hosnut kilan Murzi,
   9-Ey mahlukati her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
   10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “89-
   1-Ey her seye kafi,
   2-Ey herseyi idare eden kaim,
   3-Ey hiçbirsey kendisine benzemeyen,
   4-Ey mülkünde, iradesi disinda hiçbir sey artmayan,
   5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan,
   6-Ey hiçbir sey Kendisine gizli bulunmayan,
   7-Ey misli ve benzeri hiçbir sey bulunmayan,
   8-Ey her seyin anahtari elinde olan,
   9-Ey rahmeti herseyi kusatan,
   10-Ey her sey fani oldugu halde kendisi baki kalan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “90-
   1-Ey gaybi kendisinden baska kimse bilemeyen,
   2-Ey kullarindan kötülügü kendisinden baska kimse defedemeyen,
   3-Ey isleri Kendisinden baska kimse idare edemeyen,
   4-Ey günahlari Kendisinden baska kimse magfiret edemeyen,
   5-Ey kalbleri Kendisinden baskasi degistiremeyen,
   6-Ey mahlukati kendisinden baskasi yaratamayan,
   7-Ey nimetleri Kendisinden baskasi tamamlayamayan,
   8-Ey yagmuru Kendisinden baskasi yagdiramayan,
   9-Ey ölüleri Kendisinden baskasi diriltemeyen,
   10-Ey kullarini Kendisinden baskasi gerçek zengin kilamayan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “91-
   1-Ey belalari kaldiran ve güzellikleri açiga çikaran Kasif,
   2-Ey keder ve tasadan kurtarip ferahlatan Faric,
   3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kilan Fatih,
   4-Ey kullarina yardim eden Nasir,
   5-Ey yaratiklarin her türlü ihtiyacini üzerine alan Damin,
   6-Ey her seye fitratinin gayesini emreden amir,
   7-Ey her türlü kötülükten sakindiran Nahi,
   8-Ey kullarinin ümidi olan Reca,
   9-Ey kullarinin ümid besledigi Mürteca,
   10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “92-
   1-Ey zayiflarin yardimcisi,
   2-Ey fakirlerin hazinesi,
   3-Ey gariplerin sahibi,
   4-Ey dostlarin yardimcisi,
   5-Ey düsmanlarin kahredicisi,
   6-Ey gökleri yükselten,
   7-Ey belalari kaldiran,
   8-Ey dostlarin can yoldasi,
   9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
   10-Ey zenginlerin ma`budu,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “93-
   1-Ey her seyin evveli ve ahiri,
   2-Ey her seyin ilahi ve sanatkari,
   3-Ey her seyin raziki ve haliki,
   4-Ey her seyin yaraticisi ve sultani,
   5-Ey herseyi daraltan ve genisleten,
   6-Ey herseyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
   7-Ey her seye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
   8-Ey herseyi terbiye ve idare eden,
   9-Ey herseyi döndüren ve degistiren,
   10-Ey herseyi dirilten ve öldüren,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “94-
   1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayirlisi,
   2-Ey sükrü kabul edenlerin ve sükredilenlerin en hayirlisi,
   3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayirlisi,
   4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayirlisi,
   5-Ey çagiranlarin ve çagrilanlarin en hayirlisi,
   6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayirlisi,
   7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayirlisi,
   8-Ey bütün dostlarin ve meclis arkadaslarinin en hayirlisi,
   9-Ey bütün maksud ve matlublarin en hayirlisi,
   10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayirlisi,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “95-
   1-Ey kendisini çagiranlara cevap veren,
   2-Ey kendisine itaat edenleri seven,
   3-Ey kendisini sevenlere yakin olan,
   4-Ey kendisini arzulayanlari çok iyi bilen,
   5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
   6-Ey kendisine isyan edenlere yumusak davranip hemen cezalandirmayan,
   7-Ey yumusakliginda hikmetli davranan,
   8-Ey hükmünde büyük olan,
   9-Ey azametinde merhametli olan,
   10-Ey ihsaninda kadim olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “96-
   1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
   2-itaatkar kullarini kendisine yaklastiran Mukarrib,
   3-Ey esyayi hikmetle pes pese getiren Muakkib,
   4-Ey kullarinin kalblerini halden hale degistiren mukallib,
   5-Ey her seye bir miktar tespit eden Mukaddir
   6-Ey herseyi düzene koyan Mürettib,
   7-Ey kullarini iyilige tesvik eden Muraggib
   8-Ey kullarina ögüt veren Müzekkir,
   9-Ey mahlukati var eden Mükevvin,
   10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “97-
   1-Ey bir isitme, kendisini diger bir isitmeden ali koymayan,
   2-Ey kendisi için bir is diger bir ise mani olmayan,
   3-Ey bir söz, kendisini diger bir sözden oyalamayan,
   4-Ey kullarinin bir istegi digerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
   5-Ey israrla istekte bulunanlarin israri kendisini usandirmayan,
   6-Ey müminlerin kalplerini islamla genisleten,
   7-Ey zikriyle mütevazi ve husu sahiplerinin kalplerini hos eden,
   8-Ey kendisine istiyak duyanlarin kalblerinden kaybolmayan,
   9-Ey kendisini arzulayanlarin son arzusu,
   10-Ey alemde hiçbir sey kendisine gizli olmayan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “98-
   1-Ey herseyi var olmadan bilen,
   2-Ey vaadi dogru olan,
   3-Ey lütfu açik olan,
   4-Ey emri üstün ve galip olan,
   5-Ey kitabi saglan olan,
   6-Ey kaza ve hükmü var olan,
   7-Ey Kur`ani yüce olan,
   8-Ey saltanati kadim olan,
   9-Ey fazl ü keremi daim olan,
   10-Ey Arsi büyük olan,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “99-
   1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
   2-Ey bütün kapilari açan,
   3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
   4-Ey sevaplari veren,
   5-Ey dogrulari ilham eden,
   6-Ey bulutlari yoktan yaratan,
   7-Ey azab ve ikabi siddetli olan,
   8-Ey hesabi sür’atli gören,
   9-Ey dönüs kendisine olan,
   10-Ey bagislayan ve tövbeleri kabul eden,

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”
   “100-
   1-Ey Rabbimiz,
   2-Ey Ilahimiz,
   3-Ey Seyyidimiz,
   4-Ey Mevla’miz,
   5-Ey Yardimcimiz,
   6-Ey Koruyucumuz,
   7-Ey Kadirimiz,
   8-Ey Razikimiz,
   9-Ey Delilimiz,
   10-Ey Meded karimiz,
   Sen bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzehsin, Senden baska Ilah yok ki bize imdat etsin Emân ver bize, emân diliyoruz

   Sen bütün kusur ve noksan
   sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin
   Emân ver bize, emân diliyoruz Bizi Cehennemden kurtar”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*